O nama

Društvo

 • Ime tvrtke:
  Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima.
 • Sjedište:
  Petrinjska 59
  10000 Zagreb
 • OIB:
  81769224349
 • Sud:
  Trgovački sud u Zagrebu
  MBS 080418333
 • Temeljni kapital:
  8.000.000,00 kn; u cijelosti uplaćen u novcu
 • Datum osnivanja i upisa u sudski registar:
  06. veljače 2002. godine
 • Broj odobrenja za rad:
  Poslovanje Društva odobreno je: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450- 08/02-02/22; Ur. broj: 567-02/02-02 od 21. veljače 2002. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/10-52/4; Ur. broj: 326-113-11-17 od 17. ožujka 2011. godine
 • Osnivač i jedini vlasnik:
  Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69

Vesna Tomljenović Čičak

predsjednica Uprave Raiffeisen Invest d.o.o.

Bojan Vuković

član Uprave Raiffeisen Investa d.o.o.

Nadzorni odbor

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi društva te brojevi računa:

Djelatnost Društva

Delegirani poslovi

Dokumenti

Cilj društva
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je sigurno i stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Depozitna banka i revizor
Depozitna banka je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od 3.621.432.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
Depozitar je delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata, temeljem potpisanih ugovora na sljedeće poslovne subjekte - poddepozitare:
- Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija
- Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- NLB Banka AD Podgorica, Crna Gora
- Nova KBM d.d., Slovenija
- Komercijalna banka AD Skopje, Makedonija
- Raiffeisenbank a.d. Beograd, Srbija.

Revizor
KPMG Croatia d.o.o., za reviziju, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.