Vijesti

28. prosinca 2015.

Oporezivanje dobiti iz ulaganja u investicijske fondove od 01.01.2016.

Oporezivanje dobiti iz ulaganja u investicijske fondove od 01.01.2016.

Porez na kapitalnu dobit odnosno oporezivanje dobiti iz ulaganja u investicijske fondove - sukladno Zakonu o porezu na dohodak od 1. siječnja 2016. uvodi se oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka na ulaganja u investicijske fondove. Dobitak ostvaren prilikom otkupa udjela stečenih nakon 1. siječnja 2016. predstavlja oporezivi dohodak.

Izuzetak  su sljedeće situacije propisane Zakonom o porezu na dohodak  kada se primjenjuje izuzeće od oporezivanja:

Sve uplate u fondove do 31.12.2015. ne ulaze u poreznu osnovicu neovisno o trenutku izlaska iz fonda - svi udjeli koji su kupljeni prije 01.01.2016. neće biti oporezivani, neovisno o trenutku prodaje udjela;

Ne plaća se porez na ostvarenu dobit od ulaganja u investicijskom fondu ako je ulaganje u fond duže od tri godine - ako su udjeli kupljeni 01.01.2016. ili kasnije i ako ulaganje traje duže od tri godine, porez se ne naplaćuje;

Ne plaća se porez na zamjenu udjela (Zahtjev za otkup i izdavanje udjela) u fondovima pod upravljanjem istog društva - svaka zamjena udjela između fondova kojima upravlja jedno društvo ne tretira se kao prodaja udjela, već kao jedinstveno ulaganje. U ovom slučaju razdoblje od potrebne tri godine za neoporezivanje se ne prekida nego i dalje teče neprekinuto;

Prijenos udjela Rješenjem o nasljeđivanju;

Prijenos udjela između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji (roditelji, braća, bračni drug, djeca) i drugih članova uže obitelji, te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka.


Raiffeisen Invest d.o.o. će svojim klijentima dostavljati godišnje izvješće o kapitalnim dobicima i gubicima sa evidencijom svih obavljenih transakcija po metodi FIFO (First In – First Out) sukladno članku 73. Pravilnika o porezu na dohodak.