Vijesti

06. veljače 2014.

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Radi lakšeg snalaženja iza naslovne strane dodaje se Sadržaj.


Ostale nebitne promjene možete pronaći u sljedećem tekstu:
Na strani 1. Prospekta mijenja se datum izdavanja Prospekta, briše se datum usvajanja
Prospekta i datum Rješenja o odobrenju prospekta Hrvatske agencije za nadzor financijskih
usluga ako postoji.
Na strani 1. Prospekta usklađuje se terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim
fondovima s javnom ponudom, te se izraz „polugodišnja i revidirana godišnja financijska
izvješća“ mijenja se u „polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji“.
Na strani 4. Prospekta ažuriran je prikaz prinosa na način da uključuje prinos ostvaren u
2013. godini.
Na strani 5. Prospekta, samo za fondove kojima je dopušteno ulaganje u vlasničke
vrijednosne papire, u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u vlasničke vrijednosne papire iza riječi
„dionice“ dodaju se riječi „, uključujući dionice zatvorenih investicijskih fondova“.
Na strani 5. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u instrumente tržišta novca usklađuje se
terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te se
briše rečenica „Vrijednosni papiri na tržištu novca su trezorski i komercijalni zapisi, te
obveznice s preostalim dospijećem do 397 dana.“, osim u fondovima Raiffeisen Cash,
Raiffesien euroCash i Raiffeisen Bonds gdje se briše rečenica „Vrijednosni papiri na tržištu
novca u koje je Fondu dopušteno ulagati su trezorski zapisi, komercijalni zapisi, te obveznice
s preostalim dospijećem do 397 dana“, a umjesto toga dodaje se rečenica „Fondu je
dopušteno ulaganje u instrumente tržišta novca.“
Na strani 5. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u investicijske fondove usklađuje se
terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te se
naslov mijenja iz „udjeli u investicijskim fondovima“ u „otvoreni investicijski fondovi s javnom
ponudom“, a izraz „investicijski fond“ mijenja u „otvoreni investicijski fond s javnom
ponudom“.
Na strani 10. Prospekta u dijelu Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje dodaje se rečenica kojom se agregirano opisuje profil rizika pojedinog fonda uvažavajući sve u Prospektu prethodno navedene rizike.
Na strani 11. Prospekta izmijenjen je dio koji se odnosi na Porezne propise i glasi:
„Sažetak poreznog tretmana ulaganja u Fond utemeljen je na hrvatskim propisima koji su na
snazi u vrijeme izrade Prospekta. Naknadne izmjene propisa i njihovih tumačenja mogu
izmijeniti činjenice koje su u nastavku navedene, te imati posljedice za Ulagatelje. Društvo
ne preuzima obvezu dopunjavanja Prospekta niti obavještavanja Ulagatelja o bilo kojoj
naknadnoj izmjeni poreznih propisa i postupaka poreznih vlasti.

POREZI KOJE JE FOND DUŽAN PLATITI NA SVOJU IMOVINU ILI DOBIT. Imovina Fonda,
odnosno udjeli, teretit će se u iznosu stvarno nastalih poreznih obveza koje terete Fond, i
koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit.

POREZ NA DOBIT. Fond nije obveznik poreza na dobit. Međutim, Ulagatelji u Fond, pravne
osobe, koje su obveznici poreza na dobit, i koji otkupom (otuđenjem) udjela ostvare dobit,
dužni su iznos ostvarene dobiti uključiti u poreznu osnovicu u godišnjoj prijavi poreza na
dobit. Isto tako, ako Ulagatelj ostvari gubitak pri prodaji (otuđenju) udjela, ima pravo na
umanjenje porezne osnovice u godišnjoj prijavi poreza na dobit. Prihodi ili rashodi od
vrijednosnih usklađenja ulaganja u Fond (nerealizirani dobici ili gubici) ne ulaze u osnovicu
za plaćanje poreza na dobit. Porezno se priznaju samo realizirani dobitci i gubitci na
udjelima.

POREZ NA DOHODAK. Ulagateljima, fizičkim osobama, ostvareni dobitak prilikom otkupa
(otuđenja) udjela u Fondu, kao razliku između cijene prodaje i cijene kupnje, ne smatra se
dohotkom, ne podliježe oporezivanju, ne uključuje se u osnovicu poreza na dohodak, i ne
iskazuje se u prijavi poreza na dohodak.

POREZ PO ODBITKU. Na imovinu koju Fond ulaže u strane financijske instrumente, može
se obračunati porez po odbitku, prema poreznim propisima zemlje u koju se ulaže. Porez po
odbitku uobičajeno se plaća na prihode od dividende, prihode od kamata, prihode od udjela
u dobiti i druge prihode, a koji obračunava i obustavlja isplatitelj.

DOBITCI IZ PRIHODA ILI KAPITALNE DOBITI FONDA. Fond Ulagateljima ne isplaćuje
dobitke ostvarene ulaganjem, nego se cjelokupna dobit Fonda zadržava i pripisuje udjelu.

ODBITCI KAPITALNIH GUBITAKA FONDA. Za gubitke koje Fond ostvari ulaganjem,
umanjuje se imovina Fonda i udjeli Ulagateljima.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST. Fondu se na naknadu za upravljanje, naknadu
depozitaru, naknadu nadzornom tijelu, troškove stjecanja imovine i troškove platnog prometa
ne obračunava PDV. Fondu se na ostale troškove određene Prospektom može obračunavati
PDV prema odredbama Zakona o PDV-u. Ulagateljima, na naknade koje im se izravno
obračunavaju (ulazna i/ili izlazna naknada), ne obračunava se PDV.

POREZ NA FINANCIJSKE TRANSAKCIJE. U Republici Hrvatskoj ne plaća se porez na
financijske transakcije, pa niti na financijske transakcije Fonda. Isto tako ne obračunava se
porez na financijske transakcije Ulagateljima na izdavanje i otkup udjela. Fondu se na
njegove transakcije može obračunavati porez na financijske transakcije sukladno regulativi
države u koju Fond ulaže imovinu.
Imovina Fonda ili Ulagatelji u Fond mogu biti terećeni za sve postojeće i eventualne buduće
porezne obveze koje su Fond ili Ulagatelji dužni platiti na svoju imovinu ili dobit, kao i za
troškove reguliranja poreznih obveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.
Ovaj sažetak ne može se smatrati poreznim savjetom i služi kao informativni pregled
poreznih aspekata ulaganja u Fond. Svaki ulagatelj u Fond, trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom prije ulaganja, o mogućim poreznim posljedicama koje za njega mogu proizaći iz ulaganja u Fond, uključujući primjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske ili bilo koje druge zemlje, međunarodne porezne sporazume, kao i o potencijalnim izmjenama poreznih propisa, koji su u pripremi ili su prijedlozi za te izmjene podneseni do dana Prospekta.“.
Na strani 12. Prospekta u dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela briše se rečenica „Izdavanje udjela u Fondu obavlja se uplatama novčanih sredstava na račun Fonda.“
Na strani 18. Prospekta u dijelu Uprava mijenjaju se podaci o članu Uprave.
Na strani 18. Prospekta dodan je dio Rješavanje pritužbi ulagatelja koji glasi:
„Sve pritužbe na rad Društva Ulagatelj dostavlja Društvu u pisanom obliku poštom na adresu
Društva navedenu u Prospektu, u bilo kojoj poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d. ili putem
elektroničke pošte na adresu: rbainvest@rbainvest.hr. Ukoliko pritužba nije riješena u roku
od 7 radnih dana od dana zaprimanja iste, Ulagatelj će pisanim putem od strane Društva biti
obaviješten o tijeku rješavanja pritužbe. Društvo će se Ulagatelju pisanim putem očitovati na
dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 radnih dana od zaprimanja pritužbe.“.
Na strani 19. Prospekta u dijelu Fondovi pod upravljanjem Društva ažurirani su nazivi
fondova pod upravljanjem Društva.
Na strani 19. Prospekta u dijelu Popis delegiranih poslova ažuriran je popis dobavljača
na koje su delegirani poslovi.

Ispravljaju se Prospekti fondova Raiffesien Cash i Raiffeisen euroCash kako slijedi:
Na strani 5. Prospekta fonda Raiffesien euroCash u dijelu Vrste imovine u koju je
Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u
instrumente tržišta novca u rečenici „Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se
uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU.“iza
riječi „EU“ dodaju se riječi „i/ili OECD-a“.
Na strani 5. Prospekta fonda Raiffesien Cash u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu
dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u instrumente
tržišta novca iza riječi „U dužničke vrijednosne papire“ dodaju se riječi „jedinica lokalne
uprave i područne samouprave i instrumente tržišta novca“, briše se rečenica „Vrijednosni
papiri ostalih izdavatelja su komercijalni zapisi, korporativne obveznice, obveznice jedinica
lokalne uprave i područne samouprave.“
Na strani 6. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u depozite u rečenici „Fond ulaže u
depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.“ brišu se riječi „sa sjedištem u EU“.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:
Raiffeisen Cash
Raiffeisen Eurocash
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Absolute
Raiffeisen Absolute Aggressive
Raiffeisen World
Raiffeisen New Europe