Vijesti

09. veljače 2015.

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su Prospekti fondova; Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic i Raiffeisen Dynamic kako slijedi (ukoliko nije izričito navedeno o kojem se fondu radi promjena je provedena u Prospektima svih prethodno navedenih fondova):

Na strani 1. Prospekta riječ „izdavanja“ zamjenjuje se riječju „objave“, mijenja se datum objave Prospekta, briše se datum usvajanja Prospekta i datum Rješenja o odobrenju prospekta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ako postoji.

Na strani 4. Prospekta fonda Raiffeisen Harmonic dodaje se naziv pod kojim je fond prethodno poslovao.

Na strani 4. Prospekta, u dijelu Povijesni prinos Fonda ažuriran je grafički prikaz povijesnih prinosa na način da uključuje prinos ostvaren u 2014. godini., kada je primjenjivo. U Prospektu fonda Raiffeisen Harmonic uz grafički prikaz prinosa za 2014. godinu dodaju se rečenice: „Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili, prinos bi bio niži od navedenog.“, a briše se rečenica: „S obzirom na datum osnivanja Fonda, povijesni prinos Fonda nije moguće prikazati.“

Na strani 9. Prospekta, u dijelu Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje ispred tabelarnog prikaza dodaje se rečenica kojom se definira skala: „Utjecaj rizika na Fond procjenjuje se skalom od četiri stupnja: NIZAK, UMJEREN, VISOK i VRLO VISOK.“

Na strani 10. Prospekta u dijelu Naknada za upravljanje iza riječi „Naknada za upravljanje u iznosu od“ dodaje se riječ „najviše“.

Na strani 10. Prospekta u dijelu Naknada i troškovi Depozitara iza riječi „Naknada depozitaru u iznosu od“ dodaje se riječ „najviše“. Najviši iznos naknade Depozitaru za fond Raiffeisen euroCash mijenja se i sada iznosi 0,11% umjesto 0,13% godišnje.

Na strani 14. Prospekta u dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela rečenica „Potvrde o transakcijama se izdaju na zahtjev Ulagatelja najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana od dana izdavanja, odnosno otkupa udjela.“ mijenja se i glasi: „Potvrde o transakcijama se izdaju na zahtjev Ulagatelja najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje odnosno otkup udjela.“.

Na strani 17. i 18. Prospekta u dijelu Društvo za upravljanje mijenjaju se podaci o adresi sjedišta Društva i ažuriraju podaci o djelatnosti Društva.

Na strani 18. Prospekta u dijelu Uprava mijenja se sastav članova Uprave Društva i ažuriraju se životopisi članova Uprave Društva.

Na strani 18. Prospekta u dijelu Nadzorni odbor mijenja se sastav Nadzornog odbora Društva i ažuriraju se životopisi članova Nadzornog odbora Društva.

Na strani 19. Prospekta u dijelu Fondovi pod upravljanjem Društva ažuriraju se nazivi fondova pod upravljanjem Društva.

Na strani 19. Prospekta u dijelu Popis delegiranih poslova dodaje se popis dobavljača na koje je treća strana dalje delegirala usluge.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash
Raiffeisen euroCash
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Classic
Raiffeisen zaštićena glavnica
Raiffeisen Harmonic