Vijesti

31. prosinca 2015.

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

Na naslovnoj strani mijenja se datum objave prospekta u 31. prosinca 2015.

U dijelu Operativni rizik, u rečenici: „Rizik procjene vrijednosti imovine je vrsta operativnog rizika, a odnosi se na mogućnost da će imovina biti vrednovana po cijeni višoj od cijene koja se može ostvariti prodajom imovine“, riječ „višoj“ zamjenjuje se riječju „različitoj“.

U dijelu Porezni propisi, odlomak koji se odnosi na Porez na dohodak mijenja se i glasi: „POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA PO OSNOVI ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE. Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2016. uvodi se oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od ulaganja u investicijske fondove. Ulagateljima, fizičkim osobama, ostvareni dobitak prilikom otkupa (otuđenja) udjela u Fondu stečenih nakon 1. siječnja 2016., predstavlja oporezivi dohodak. Izuzetak su situacije propisane Zakonom o porezu na dohodak kada se primjenjuje izuzeće od oporezivanja.“
U dijelu Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate Ulagatelja, točki d) iza rječi FATCA dodaju se riječi „i CRS“, te se dodaje podrubna bilješka (fusnota) koja glasi: „CRS (Common Reporting Standards), koji je sastavni dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Tekst Direktive dostupan je na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=144854 2824019&uri =CELEX:32014L0107 .“

U dijelu Nadzorni odbor, ažuriraju se članovi Nadzornog odbora, briše se skraćeni životopis opozvanog člana Nadzornog odbora i zamjenjuje se skraćenim životopisom novoizabranog člana Nadzornog odbora.

U dijelu Popis delegiranih poslova dodaje se dobavljač Raiffeisen Consulting d.o.o. za poslove vođenja poslovnih knjiga i izrade financijskih izvještaja Društva, te usluge poreznog savjetovanja, dodaju se poslovi zaštite na radu čiji je dobavljač Raiffeisenbank Austria d.d., a u prospektima fondova FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II ispravlja se pogreška u popisu delegiranih poslova te se dodaju poslovi upravljanja ljudskim resursima.

Dodatno, u fondovima Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II usvajaju se nebitne izmjene kako slijedi kako slijedi:

U dijelu Izlazna naknada, za one fondove iz ovog članka čijim je prospektom predviđeno da se naplaćuje izlazna naknada, prva rečenica mijenja se i glasi: „Izlazna naknada naplaćuje se na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, u valuti povlačenja koju je odabrao Ulagatelj na Zahtjevu za otkup udjela, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa.“

U dijelu Ulazna naknada, za one fondove čijim je prospektom predviđeno da se naplaćuje ulazna naknada, prva rečenica mijenja se i glasi: „Ulazna naknada u iznosu od 1% naplaćuje se na uplatu u Fond, u valuti uplate koju je odabrao Ulagatelj na Zahtjevu za izdavanje udjela i odbija od iznosa uplate.“

U dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela iza rečenice:
„Kada Ulagatelj želi kupiti udjel u Fondu podnosi uredan zahtjev za izdavanje udjela i uplaćuje novčana sredstva na račun Fonda.“, dodaju se rečenice: „Uplata u Fond mora biti izvršena u onoj valuti koju je Ulagatelj odabrao na Zahtjevu za izdavanje udjela. U protivnom Zahtjev za izdavanje udjela neće se smatrati urednim te udjeli neće biti izdani, a sredstva će biti vraćena Ulagatelju.“;

iza rečenice: „Društvo ima obvezu otkupiti udjele Ulagatelja, osim u slučajevima kada je to propisano Zakonom i Prospektom.“, dodaje se rečenica: „Ulagatelj na Zahtjevu za otkup udjela odabire valutu isplate.“;

iza rečenice: „Zamjenom udjela smatra se otkup udjela u Fondu (iz kojeg se sredstva prenose) te izdavanje udjela u fondu u koji se sredstva prenose.“, dodaje se rečenica: „Prilikom zamjene udjela nije moguće odabrati valutu isplate odnosno uplate, već je isplata odnosno uplata uvijek u valuti fonda u koji se sredstva prenose.“

U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond, na kraju rečenice: „Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan obračuna“ dodaju se riječi: „ili u eurima“.

U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond dodaje se rečenica: „Iznimno, uplate u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan mogu biti isključivo u kunama.“

Za fondove kojima je prospektom propisana minimalna uplata u fond od 500,00 kuna, u rečenici: „Minimalna uplata Ulagatelja u Fond je 500,00 kuna“, dodaje se: „kada se vrši uplata u kunama odnosno 65,00 eura, kada se vrši uplata u eurima.“

Za fondove FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II, kojima je prospektom propisana minimalna početna uplata u fond od 250.000,00 kuna u rečenici: „Minimalna početna uplata Ulagatelja u Fond je 250.000,00 kuna“, dodaje se: „kada se vrši uplata u kunama odnosno 30.000,00 eura, kada se vrši uplata u eurima“.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash

Raiffeisen euroCash

Raiffeisen Bonds

Raiffeisen Classic

Raiffeisen zaštićena glavnica

Raiffeisen Harmonic

Raiffeisen Dynamic

Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY I

Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY II