Vijesti

15. veljače 2016.

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

Na naslovnoj strani mijenja se datum objave prospekta u 15. veljače 2016.

U dijelu Povijesni prinos Fonda ažuriran je grafički prikaz povijesnih prinosa na način da uključuje prinos ostvaren u 2015. godini., kada je primjenjivo.

U Prospektu fonda Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Classic uz grafički prikaz prinosa za 2015. godinu dodaju se rečenice: „Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili, prinos bi bio niži od navedenog.“, a briše se rečenica: „S obzirom na datum osnivanja Fonda, povijesni prinos Fonda nije moguće prikazati.“.

U Prospektu fonda Raiffeisen Bonds i fonda Raiffeisen Dynamic, u rečenici „S obzirom na promjenu strategije ulaganja Fonda, koja je nastupila s danom 30. prosinca 2013. povijesni prinosi Fonda ostvareni su pod okolnostima koje više ne vrijede.“ iza riječi „Fonda“ dodaju se riječi „do tog datuma“.

U dijelu Način i uvjeti upisa u Registar odlomak: „Ukoliko se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelima, na poziv Društva Ulagatelj je dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja udjelima u Registar kojeg odobrava Društvo. Obrazac mora biti potpisan od strane prenositelja i stjecatelja i ovjeren kod javnog bilježnika.“ mijenja se i glasi: „Ulagatelj može udjele u Fondu prenijeti na treću osobu koja udjele stječe upisom u Registar. Ulagatelj je dužan dostaviti ugovornu ili drugu dokumentaciju koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za upis i ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja udjelima,kojeg odobrava Društvo. Obrazac mora biti potpisan od strane prenositelja i stjecatelja i ovjeren kod javnog bilježnika, osim u slučaju kada je ugovorna ili druga dokumentacija ovjerena kod javnog bilježnika te je dovoljan potpis prenositelja i stjecatelja na obrascu za upis raspolaganja udjelima. U slučaju prijeno a na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela, ili na temelju zakona, obrazac za upis nije potreban. Ukoliko Društvo, prema svojoj razumnoj i savjesnoj procjeni iz dostavljene dokumentacije ne može nedvojbeno utvrditi sve elemente relevantne za upis novog imatelja udjela u Registar, pozvat će podnositelja na dopunu dokumentacije.“

U dijelu Rješavanje pritužbi ulagatelja u rečenici „Društvo će se Ulagatelju pisanim putem očitovati na dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 radnih dana od zaprimanja pritužbe“ briše se riječ „radnih“.

U dijelu Nadzorni odbor, ažurira se kratki životopis predsjednika Nadzornog odbora uslijed stupanja na novu funkciju.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash
Raiffeisen euroCash
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen Classic
Raiffeisen zaštićena glavnica
Raiffeisen Harmonic
Raiffeisen Dynamic
Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY I
Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY II