Raiffeisen USD 2021 Bond

Raiffeisen USD 2021 Bond

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 3 godine i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Dospijeće fonda je 01.listopada 2021.godine i ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Ulazna i izlazna naknada iznose 5%.

 

Raiffeisen USD 2021 Bond

Vrsta fonda fond s dospijećem 2021
Valuta fonda USD
Datum osnivanja 08. studeni 2018.
Datum dospijeća 01. listopad 2021.
   
  Podaci vrijede za 27.07.2021.
Vrijednost udjela 106,4991 USD
Ulaganja
Min. početno ulaganje 100,00 USD
Min. sljedeće ulaganje 100,00 USD
 
Naknade
Ulazna naknada 5 %
Izlazna naknada 5 %
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% godišnje
  Trenutno iznosi 1,00% godišnje*
*primjenjuje se od 01.01.2020. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,10% ukupne imovine Fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.
Tekući troškovi (TER): 1,17%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIU20219
Bloomberg oznaka: N/A
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -0,20 % -0,30 % 2,34 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2020 2019 2018
   1,51 % 4,39 % 0,70 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.06.2021.
   Ukupno TOP 10: 83,04%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.06.2021.

   Sektorska izloženost*

   30.06.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   •  obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
   •  depozite kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

   Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manje od 49% neto imovine Fonda. U posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

   Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   •  obveznice preostalog vremena do dospijeća dužeg od 397 dana i instrumente tržišta novca, koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.
   •  ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja:  Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
   •  Fond može ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske
   •  depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
   •  financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   •  repo transakcije o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen USD 2021 Bond.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

    

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati Fond Raiffeisen USD 2021 Bond je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   * Graf možete pomicati lijevo-desno

   * The graph can be scrolled left-right

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti. Referentna vrijednost je ciljani prinos od 6% u tri (3) godine izražen na godišnjoj razini.

   Fond je osnovan 08.11.2018.

   Prinosi su izračunati u USD. Povijesni prinosi fonda imaju samo informativni karakter i  ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.