Raiffeisen Sustainable Mix

Raiffeisen Sustainable Mix

Saznajte više
 

Fond Raiffeisen Sustainable Mix prvi je fond u Hrvatskoj baziran na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na https://www.rcm-international.com. Namijenjen je ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima u dužem roku, a spremni su podnijeti umjerene do visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Sustainable Mix ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

Glavni je fond s preko 4,7 milijarde eura imovine pod upravljanjem ne samo najveći fond održivog ulaganja već i općenito najveći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Austriji.

Raiffeisen Sustainable Mix

Vrsta fonda Mješoviti
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 7. listopada 2020.
   
  Podaci vrijede za 17.01.2022.
Vrijednost udjela 111,5965 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 30.06.2022.
bez izlazne
naknade

<1 godine: 3,00%
<2 godine: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se

 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 

Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Povijesna volatilnost Glavnog fonda je umjerena i također se  svrstava u kategoriju rizika 4. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.

Tekući troškovi (TER): 2,58%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIURSMX4
Bloomberg oznaka: RAISMIX CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda.

   Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta izlažući se dioničkim i obvezničkim tržištima Sjeverne Amerike, Europe i Azije, vodeći pri tome računa o održivosti na socijalnoj, ekološkoj i etičkoj bazi. Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije te dokumenti Glavnog fonda dostupni su na sljedećem linku:
   Glavni fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -2,59 % 8,17 % 8,93 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.12.2021.
   Ukupno TOP 10: 96,35%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.12.2021.

   Sektorska izloženost*

   31.12.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili AzijI i/ili u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja čija su sjedišta u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji. Minimalno 25% imovine Glavnog fonda izravno je uloženo u dionice. Glavni fond može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca izdanih od država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili kompanija, udjele u investicijskim fondovima (max 10%) te u depozite (max 25%). Ukupna izloženost Glavnog fonda prema izvedenicama ograničena je na najviše 49% neto vrijednosti imovine Glavnog fonda. Glavni fond ulaže u izvedenice u svrhu zaštite portfelja („hedging “) te u svrhu ostvarivanja investicijskog cilja.

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Mix.

   RIZIK SKLONOST RIZIKU
   TRŽIŠNI RIZIK DIONICA VISOK
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
   RIZIK POHRANE NIZAK
   RIZIK ODRŽIVOSTI NIZAK

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je umjereno do visoko rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Nachhaltigkeit-Mix (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.). Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.

   S obzirom na datum osnivanja Fonda, nema dovoljno podataka da bi se osigurala korisna naznaka o povijesnim prinosima Fonda i usporedni prikaz s prinosom Glavnog fonda.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.