Raiffeisen euroCash

Raiffeisen euroCash

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen euroCash

Vrsta fonda novčani
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 19. rujan 2011.
   
  Podaci vrijede za 22.02.2018.
Vrijednost udjela 106,1325 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada 0,75% do 15 radnih dana
>15 radnih dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 0,85% godišnje
  Trenutno iznosi 0,25% godišnje*
*primjenjuje se od 01.08.2017. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,11% godišnje
  Trenutno iznosi 0,09% godišnje*
*primjenjuje se od 01.02.2017, te vrijedi do daljnjega
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 
Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 1 jer ulaže u instrumente tržišta novca te dužničke vrijednosne papire (zapise i obveznice), zbog čega je povijesna volatilnost cijene udjela fonda vrlo niska.
Tekući troškovi (TER): 0,61%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUREUC1
Bloomberg oznaka: RAIECSH CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u euru.

 • Vrijednost udjela
  • Vrijednost udjela

   Prinos u posljednjih mjesec dana na godišnjoj razini Prinos u posljednja tri mjeseca na godišnjoj razini Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -0,06 % 0,12 % 0,06 % 0,12 % 0,52 %

   Datum od:

   Datum do:

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   29.12.2017.
   Ukupno TOP 10: 81,96%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   29.12.2017.

   Sektorska izloženost*

   29.12.2017.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče zemlje članice EU i/ili OECD-a bez ograničenja
   • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
   • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemljama EU i/ili OECD-a, do 40% neto vrijednosti imovine fonda
   • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
   • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD koji pretežito ulažu u niskorizične instrumente
   • ulaganje u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
   • depozite kod kreditnih institucija
   • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen euroCash.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK NIZAK
   VALUTNI RIZIK NIZAK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE NIZAK

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen euroCash je nisko rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.