Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 19. rujna 2011.
   
  Podaci vrijede za 26.10.2021.
Vrijednost udjela 107,2384 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.12.2021.
bez izlazne
naknade
0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 0,85% godišnje
  Trenutno iznosi 0,25% godišnje*
*primjenjuje se od 01.08.2017. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 

Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 2 zbog povijesne volatilnosti klase imovine u koju fond ulaže, a to su u određenoj mjeri u dužnički vrijednosni papire kojima se aktivno trguje (obveznice).

Tekući troškovi (TER): 0,41%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUREUC1
Bloomberg oznaka: RAIECSH CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, te depozite.

   Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -0,32 % 0,04 % 0,23 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2020 2019 2018 2017 2016
   1,00 % 0,42 % 0,00 % 0,11 % 0,42 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.09.2021.
   Ukupno TOP 10: 67,69%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.09.2021.

   Sektorska izloženost*

   30.09.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih obveznica i instrumenta tržišta novca za koje u cijelosti jamče RH, druge države članice EU i SAD-a.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje sklonost fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički pojedinom riziku.

   RIZIK SKLONOST RIZIKU
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks, ali može se koristiti i kamata na oročenje, prinos drugog fonda i slično.