Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u kraćem do srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Valuta fonda HRK
Datum osnivanja 03. svibnja 2017.
   
  Podaci vrijede za 21.02.2019.
Vrijednost udjela 101,3095 HRK
Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1% godišnje
  Trenutno iznosi 0,25% godišnje*
*primjenjuje se od 15.02.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,12% godišnje
  Trenutno iznosi 0,07% godišnje*
*primjenjuje se od 15.02.2019. te vrijedi do daljnjega
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 2 jer je povijesna volatilnost klase imovine u koju fond namjerava ulagati niska.
Tekući troškovi (TER): 0,63%
Troškovi vezani na poslovanje: 15,00%
ISIN: HRRBAIUFXCH3
Bloomberg oznaka: RAIFFXC CZ Equity
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje prinosa iznad prinosa kratkoročnih kunskih depozita. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih država te depozite.

   Strategija ulaganja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

 • Vrijednost udjela
  • Vrijednost udjela

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   0,12 % -0,01 % 0,72 %

   Datum od:

   Datum do:

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.01.2019.
   Ukupno TOP 10: 75,27%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.01.2019.

   Sektorska izloženost*

   31.01.2019.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države
   • korporativne dužničke vrijednosne papire za koje u cijelosti jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države
   • municipalne dužničke vrijednosne papire i dužničke vrijednosne papire za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država do 10% neto vrijednosti imovine fonda
   • UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda,
   • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK NIZAK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fond ulaže Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički je nisko rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.