Raiffeisen Global Equities

Raiffeisen Global Equities

Saznajte više
 

Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke.

Raiffeisen Global Equities ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je dionički UCITS fond Raiffeisen Global-Aktien ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

 

Raiffeisen Global Equities

Vrsta fonda dionički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 21. veljača 2018.
   
  Podaci vrijede za 25.10.2021.
Vrijednost udjela 135,9248 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.12.2021.
bez izlazne
naknade
<1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Glavni fond pretežno ulaže na dioničkom tržištu i njegova povijesna volatilnost je umjerena do visoka. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.
Tekući troškovi (TER): 2,56%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUGEQU4
Bloomberg oznaka: RAIGLEQ CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda.

   Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samo uprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite.

   Informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije te dokumenti Glavnog fonda dostupni su na sljedećem linku: 

   Glavni fond Raiffeisen Global-Aktien

    

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   17,82 % 24,86 % 8,71 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2020 2019 2018
   2,64 % 22,34 % -8,13 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.09.2021.
   Ukupno TOP 10: 96,64%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.09.2021.

   Sektorska izloženost*

   30.09.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. U određenim razdobljima u Glavnom fondu udio vrijednosnih papira može biti malen, a udio novčanih sredstava i depozita velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Global Equities.

   RIZIK UTJECAJ
   TRŽIŠNI RIZIK DIONICA VRLO VISOK
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK VRLO VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
   RIZIK POHRANE NIZAK
    

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je visoko rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   * Graf možete pomicati lijevo-desno

   * The graph can be scrolled left-right

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Global-Aktien (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.).

   Prinosi su izračunati u EUR. Povijesni prinosi fonda imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.