Raiffeisen Sustainable Equities

Raiffeisen Sustainable Equities

Saznajte više
 

Raiffeisen Sustainable Equities  ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je dionički UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima uz uvjet zadovoljenja načela održivosti. Ulagatelji su spremni uložiti sredstva na duži rok, a istovremeno su spremni preuzeti visoki rizik.

Fond Raiffeisen Sustainable Equities baziran je na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na https://www.rcm-international.com.

Raiffeisen Sustainable Equities

Vrsta fonda dionički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 21. veljača 2018.
   
  Podaci vrijede za 17.01.2022.
Vrijednost udjela 134,2968 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 30.06.2022.
bez izlazne
naknade
<1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,20% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Glavni fond pretežno ulaže na dioničkom tržištu i njegova povijesna volatilnost je visoka. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.
Tekući troškovi (TER): 2,56%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIUGEQU4
Bloomberg oznaka: RAIGLEQ CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba) .

   Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati i biti gotovo jednaki.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu

   Investicijski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visoki rizik vodeći pri tome računa o održivosti.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi. Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom  fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond isključivo ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija.

   Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva, kao ni u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 25% svoje neto imovine. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine.

   Informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije te dokumenti Glavnog fonda dostupni su na sljedećem linku:

   Glavni fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -4,40 % 12,66 % 7,84 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2021 2020 2019 2018
   21,77 % 2,64 % 22,34 % -8,13 %

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.

 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.12.2021.
   Ukupno TOP 10: 94,15%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.12.2021.

   Sektorska izloženost*

   31.12.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. Glavni fond može uložiti do 49% neto imovine u instrumente tržišta novca. Glavni fond može ulagati u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom do 10% neto vrijednosti imovine. U određenim razdobljima u Glavnom fondu udio vrijednosnih papira može biti malen, a udio novčanih sredstava i depozita velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

   Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti (benchmark).

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Equities.

   RIZIK UTJECAJ
   TRŽIŠNI RIZIK DIONICA VRLO VISOK
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK VRLO VISOK
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE NIZAK
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
   RIZIK POHRANE NIZAK
   RIZIK ODRŽIVOSTI NIZAK

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je visoko rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   * Graf možete pomicati lijevo-desno

   * The graph can be scrolled left-right

   Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.

   Povijesni prinos je iskazan u odnosu na referentu vrijednost Glavni fond Raiffeisen Global Equities koji je bio referentna vrijednost Fonda u razdoblju od osnivanja do trenutka provođenja statusne  promijene pripajanja glavnog fonda Raiffeisen Global Equities, Glavnom fondu Raiffeisen Sustainable Equities.

   S obzirom na datum pripajanja glavnih fondova, povijesni prinos u odnosu na referentnu vrijednost Glavni fond Raiffeisen Sustainable Equities nije moguće prikazati.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.