Raiffeisen investicijski fondovi

 1. Raiffeisen CASH

  cijena udjela: 158,08 HRK 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u posljednjih mjesec dana na godišnjoj razini Prinos u posljednja tri mjeseca na godišnjoj razini Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
  -0,07 % 0,00 % 0,03 % 0,19 % 0,78 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Vrsta fonda: novčani
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u kuni.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 50,00 kuna
  *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog investicijskog plana.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 0,80 % ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,11% ukupne imovine Fonda godišnje
  • primjenjuje se od 01.02.2017, te vrijedi do daljnjega

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Cash.

  RIZIK UTJECAJ
  KAMATNI RIZIK NIZAK
  VALUTNI RIZIK NIZAK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE NIZAK

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Cash je nisko rizičan.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 656,79 mil
  Modificirana duracija 0,38
  Volatilnost (p.a.)* 0,08%
  Sharpeov omjer* -1,32
  *referentno razdoblje     12 mjeseci

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u kuni.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina fonda ulaže se u slijedeće instrumente:

  • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče zemlje članice EU i/ili OECD-a bez ograničenja
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
  • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemljama EU i/ili OECD-a, do 40% neto vrijednosti imovine Fonda
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
 2. Raiffeisen EUROCASH

  cijena udjela: 106,11 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u posljednjih mjesec dana na godišnjoj razini Prinos u posljednja tri mjeseca na godišnjoj razini Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
  0,22 % 0,26 % 0,15 % 0,17 % 0,65 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Vrsta fonda: novčani
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u euru.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Minimalno početno ulaganje: 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 65,00 eura
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 50,00 kuna
  *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog investicijskog plana.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 0,85 % ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada trenutno iznosi 0,45% ukupne imovine Fonda godišnje – primjenjuje se od 26.05.2015, te vrijedi do daljnjega
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,09% ukupne imovine Fonda godišnje
  • primjenjuje se od 01.02.2017, te vrijedi do daljnjega

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Ulazna naknada se ne naplaćuje.

  Izlazna naknada

  • 0,75% za iznose povlačenja i to samo u slučaju ulaganja kraćih od 15 radnih dana
  • za ulaganja duža od 15 radnih dana naknada se ne naplaćuje

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen euroCash.

  RIZIK UTJECAJ
  KAMATNI RIZIK NIZAK
  VALUTNI RIZIK NIZAK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE NIZAK

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen euroCash je nisko rizičan.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 175,56 mil
  EUR 23,70 mil
  Modificirana duracija 0,33
  Volatilnost (p.a.)* 0,11%
  Sharpeov omjer* 0,61
  *referentno razdoblje     12 mjeseci

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u euru.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče zemlje članice EU i/ili OECD-a bez ograničenja
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka
  • prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemljama EU i/ili OECD-a, do 40% neto vrijednosti imovine fonda
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom registrirane u EU i/ili OECD koji pretežito ulažu u niskorizične instrumente
  • ulaganje u UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
 3. Raiffeisen ZAŠTIĆENA GLAVNICA

  cijena udjela: 104,16 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
  -0,16 % 0,22 % 1,30 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda. Ovakva investicijska strategija omogućava razinu zaštite, ali ni u kom slučaju ne predstavlja jamstvo. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost. Postoje okolnosti kada zaštita glavnice ne može biti ostvarena.
  Vrsta fonda: Posebni
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena dioničkog tržišta i alternativnih investicija, prihoda od dividendi, uz zaštitu početne vrijednosti uloga. Zaštita početne vrijednosti uloga znači da Fond nastoji osigurati da vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja zaštite nije manja od vrijednosti udjela na početku referentnog razdoblja zaštite.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen ulagateljima koji žele sudjelovati na tržištu kapitala, a u isto vrijeme očuvati uložena sredstva. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagateljima se u izuzetno nepovoljnim prilikama strategijom ulaganja nastoje zaštititi sredstva.
  Početna ponuda:* 02.06.2014. - 30.06.2014.
  Zaštićena vrijednost: 100 eura
  Preporučeno razdoblje ulaganja: Preporučeno je udjele u Fondu kupiti na početku referentnog razdoblja zaštite. Kupnja udjela u Fondu tijekom razdoblja zaštite, a nakon završetka početne ponude se ne preporučuje. Udjele kupljene na početku referentnog razdoblja preporučeno je držati u Fondu za vrijeme čitavog trajanja referentnog razdoblja zaštite.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  *Tijekom početne ponude kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela od 100 eura i srednjem tečaju koji vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda. Zahtjevi za izdavanje zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Nakon završetka početne ponude danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do četrnaest (14) sati.
  Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon četrnaest (14) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi.
  Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 15.07.2014.
  U slučaju da početna ponuda nije uspjela, prilikom povrata prikupljenih sredstava ulagateljima, rizik promjene tečaja snosit će Društvo.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • ulazna naknada iznosi 5%, osim na početku referentnog razdoblja zaštite kao i neposredno prije kraja referentnog razdoblja zaštite, kada se ista ne naplaćuje
  • razdoblja u kojima se ne naplaćuju ulazni troškovi:
   • 02.06.2014. - 30.06.2014.
   • 02.05.2017. - 01.06.2017.

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 1,00 % ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,15% ukupne imovine Fonda godišnje
  • troškovi upravljanja ne obračunavaju se tijekom početne ponude

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • izlazna naknada iznosi 5%
  • razdoblje u kojem se ne naplaćuju izlazni troškovi:
   • 02.05.2017. - 01.06.2017.

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen zaštićena glavnica.

  RIZIK UTJECAJ
  RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VISOK
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK UMJEREN
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
  RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
  OPERATIVNI RIZIK VISOK
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
  RIZIK VPPI STRATEGIJE VISOK

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen zaštićena glavnica je umjereno rizičan.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda. Ovakva investicijska strategija omogućava razinu zaštite, ali ni u kom slučaju ne predstavlja jamstvo. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost. Postoje okolnosti kada zaštita glavnice ne može biti ostvarena.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 8,06 mil
  EUR 1,09 mil
  Modificirana duracija 0,00
  Volatilnost (p.a.)* 0,40%
  Sharpeov omjer* 1,01
  *referentno razdoblje     12 mjeseci
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda. Ovakva investicijska strategija omogućava razinu zaštite, ali ni u kom slučaju ne predstavlja jamstvo. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost. Postoje okolnosti kada zaštita glavnice ne može biti ostvarena.

  Ulagateljski cilj:

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena dioničkog tržišta i alternativnih investicija, prihoda od dividendi, uz zaštitu početne vrijednosti uloga. Zaštita početne vrijednosti uloga znači da Fond nastoji osigurati da vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja zaštite nije manja od vrijednosti udjela na početku referentnog razdoblja zaštite. Fond koristi inačicu CPPI strategije poznatu pod nazivom Variable Proportion Portfolio Insurance (VPPI). Primjenom VPPI strategije Fond nastoji zaštititi vrijednost početnog uloga (glavnice), a istovremeno nastoji ostvariti porast vrijednosti udjela. VPPI strategija se temelji na dinamičkoj raspodjeli sredstava između nisko rizične klase imovine i rizične klase imovine: dio sredstava ulaže se u klase imovine niskoga rizika s namjerom da se očuva vrijednost ulaganja, a dio u rizičnije klase imovine čime se nastoji ostvariti atraktivan prinos. Udio nisko rizičnih i rizičnih klasa imovine mijenja se ovisno o tržišnim kretanjima rizične imovine te razini kamatnih stopa. Društvo prati na dnevnoj razini i ako je potrebno prilagođava udio rizičnog dijela imovine u Fondu, nastojeći na taj način osiguravati da vrijednost Fonda na kraju referentnog razdoblja zaštite ne padne ispod zaštićene vrijednosti Fonda.

  U slučaju pada vrijednosti rizične klase imovine, Društvo će udio rizične klase imovine u Fondu smanjivati na temelju unaprijed određenih pravila VPPI modela, dok će istovremeno povećavati udio klase niskog rizika. Na taj se način nastoji osigurati da vrijednost Fonda ne padne ispod minimalne predefinirane vrijednosti potrebne za očuvanje zaštićene vrijednosti.

  U slučaju rasta vrijednosti rizične imovine, Društvo će povećati njezin udio u Fondu na temelju unaprijed određenih pravila VPPI modela, dok će istovremeno smanjiti udio nisko rizične imovine. Na taj način Fond nastoji iskoristiti prilike na rastućem tržištu.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke i vlasničke vrijednosne papire
  • instrumente tržišta novca
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavateljili za koje jamči Republika Hrvatska
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda. Ovakva investicijska strategija omogućava razinu zaštite, ali ni u kom slučaju ne predstavlja jamstvo. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost. Postoje okolnosti kada zaštita glavnice ne može biti ostvarena.
 4. Raiffeisen CLASSIC

  cijena udjela: 107,43 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
  1,13 % 1,89 % 2,67 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
  Vrsta fonda: Obveznički
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Početna ponuda:* 03.11.2014. - 02.12.2014.
  Rentna isplata: Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje udjela, Ulagatelj može odabrati mogućnost rentne isplate iz Fonda. Rentna isplata podrazumijeva periodički otkup udjela iz Fonda u unaprijed utvrđenom nominalnom iznosu. Nominalni iznos za rentnu isplatu ograničen je s obzirom na iznos naveden na zahtjevu za izdavanje udjela, odnosno može činiti najviše 10% tog iznosa. Rentna isplata iz Fonda vršit će se polugodišnje i to 15. lipnja i 15. prosinca, odnosno, ukoliko navedeni datumi padaju na neradni dan, prvi radni dan koji slijedi. Neovisno o trajanju ulaganja, izlazna naknada neće se naplaćivati u slučaju periodičkog otkupa udjela iz Fonda, tj. rentne isplate.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstvalja investicijski plan: 50,00 kuna
  *Tijekom početne ponude kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela od 100 eura i srednjem tečaju koji vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda. Zahtjevi za izdavanje zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Nakon završetka početne ponude danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do četrnaest (14) sati. Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon četrnaest (14) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 17.12.2014. U slučaju da početna ponuda nije uspjela, prilikom povrata prikupljenih sredstava ulagateljima, rizik promjene tečaja snosit će Društvo.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • ulazna naknada se ne naplaćuje

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 1,25 % ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,13% ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • 1% na ulaganja kraća od 1 godine
  • u slučaju periodičkog otkupa udjela iz Fonda, tj. rentne isplate, naknada se ne naplaćuje

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Classic.

  RIZIK UTJECAJ
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK UMJEREN
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

  S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Classic je umjereno rizičan.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 164,51 mil
  EUR 22,20 mil
  Modificirana duracija 2,24
  Volatilnost (p.a.)* 1,33%
  Sharpeov omjer* 1,64
  *referentno razdoblje     12 mjeseci
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Ulagateljski cilj:

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice do 100%
  • instrumente tržišta novca: trezorske zapise do 75%
  • državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje u cijelosti jamči Republika Hrvatska, druga zemlja članica Europske Unije i Sjedinjene Američke Države bez ograničenja. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine Fonda
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
 5. Raiffeisen BONDS

  cijena udjela: 179,44 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
  1,30 % 2,21 % 0,00 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Vrsta fonda: obveznički
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u euru u srednjem roku ulaganjem pretežito u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja u regiji: Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumunjskoj vodeći računa o likvidnosti i kreditnom riziku.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa i zaradu od kamata i umjerenog porasta cijena u srednjem roku ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 50,00 kuna
  *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog investicijskog plana.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • ulazna naknada se ne naplaćuje

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 1,25 % ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,13% ukupne imovine Fonda godišnje.

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • 1% na ulaganja kraća od 1 godine.

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Bonds.

  RIZIK UTJECAJ
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK UMJEREN
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE UMJEREN
  RIZIK LIKVIDNOSTI VISOK
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI UMJEREN
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Bonds je umjereno rizičan.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 171,71 mil
  EUR 23,18 mil
  Modificirana duracija 2,25
  Volatilnost (p.a.)* 1,16%
  Sharpeov omjer* 2,15
  *referentno razdoblje     12 mjeseci

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u euru u srednjem roku ulaganjem pretežito u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja u regiji: Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumunjskoj vodeći računa o likvidnosti i kreditnom riziku.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • dužničke vrijednosne papire: obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunjska te dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda
  • državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče druge zemlje članice EU, OECD i Rusija, te dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti do 30% neto vrijednosti imovine Fonda
  • korporativne dužničke vrijednosne papire može se uložiti do 30% neto vrijednosti imovine Fonda
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi 10% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
 6. Raiffeisen HARMONIC

  cijena udjela: 108,10 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
  5,81 % 4,06 % 2,16 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Vrsta fonda: posebni fond
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 50,00 kuna
  *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog investicijskog plana.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • ulazna naknada se ne naplaćuje

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 2 % ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,15% ukupne imovine Fonda godišnje

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • 3% na ulaganja kraća od 1 godine
  • 1,5% na ulaganja duža od 1 godine

  Za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Harmonic.

  RIZIK UTJECAJ
  RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VISOK
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK VISOK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI VISOK
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
  RIZIK HARMONIC RETURN STRATEGIJE VISOK

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Harmonic je umjereno rizičan.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 147,83 mil
  EUR 19,95 mil
  Modificirana duracija 1,02
  Volatilnost (p.a.)* 5,23%
  Sharpeov omjer* 0,96
  *referentno razdoblje     12 mjeseci

  Ulagateljski cilj:

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova. Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
 7. Raiffeisen DYNAMIC

  cijena udjela: 118,47 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
  -2,56 % -0,60 % 3,27 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Vrsta fonda: posebni
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz visok potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti značajne fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Minimalno početno ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: 500,00 kuna / 65,00 eura
  Minimalni ulog za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 50,00 kuna
  *Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog investicijskog plana.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • Ulazna naknada se ne naplaćuje

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 2,00% ukupne imovine Fonda godišnje
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,20% ukupne imovine Fonda godišnje

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • 3% na ulaganja kraća od 1 godine
  • 1,5% na ulaganja duža od 1 godine

  Za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Dynamic.

  RIZIK UTJECAJ
  RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VRLO VISOK
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK VISOK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI VISOK
  RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
  RIZIK DYNAMIC RETURN STRATEGIJE VISOK

  S obzirom na strategiju upravljanja i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Dynamic je visoko rizičan.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 113,97 mil
  EUR 15,38 mil
  Modificirana duracija 0,44
  Volatilnost (p.a.)* 3,29%
  Sharpeov omjer* 0,19
  *referentno razdoblje     12 mjeseci

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova. Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark). U razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos. Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
  • neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
 8. FWR Multi-Asset Strategy I

  cijena udjela: 104,15 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
  2,53 % 1,82 % 1,67 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
  Vrsta fonda: Posebni
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Preporučeni minimalni horizont ulaganja: 3 godine
  Početna ponuda:* 09.02.2015. - 10.03.2015.
  Minimalno početno ulaganje: 250.000,00 kuna / 30.000,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: Određuje ga ulagatelj
  *Tijekom početne ponude kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela od 100 eura i srednjem tečaju koji vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda. Zahtjevi za izdavanje zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Nakon završetka početne ponude danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do četrnaest (14) sati. Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon četrnaest (14) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 24.03.2015. U slučaju da početna ponuda nije uspjela, prilikom povrata prikupljenih sredstava ulagateljima, rizik promjene tečaja snosit će Društvo.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • 1% iznosa uplate

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 1,25 % ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,15% ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja.

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • izlazna naknada se ne naplaćuje

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond FWR Multi-Asset Strategy I

  RIZIK UTJECAJ
  RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA UMJEREN
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK VISOK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
  RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VISOK
  RIZIK STRATEGIJE VISOK
  OPERATIVNI RIZIK NIZAK

  S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond FWR Multi-Asset Strategy I je umjereno rizičan.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 44,26 mil
  EUR 5,97 mil
  Modificirana duracija 1,96
  Volatilnost (p.a.)* 1,65%
  Sharpeov omjer* 1,24
  *referentno razdoblje     12 mjeseci
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
 9. FWR Multi-Asset Strategy II

  cijena udjela: 92,43 EUR 22/08/2017
  Unesite željeni period
  Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
  -2,51 % -2,71 % -3,15 %

  Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bi bio niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.
  Vrsta fonda: Posebni
  Ulagateljski cilj: Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata, te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.
  Kome je namijenjen: Fond je namijenjen Ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.
  Preporučeni minimalni horizont ulaganja: 5 godina
  Početna ponuda:* 09.02.2015. - 10.03.2015.
  Minimalno početno ulaganje: 250.000,00 kuna / 30.000,00 eura
  Minimalno svako sljedeće ulaganje: Određuje ga ulagatelj
  *Tijekom početne ponude kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela od 100 eura i srednjem tečaju koji vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda. Zahtjevi za izdavanje zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Nakon završetka početne ponude danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do četrnaest (14) sati. Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon četrnaest (14) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje, odnosno otkup udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi. Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 24.03.2015. U slučaju da početna ponuda nije uspjela, prilikom povrata prikupljenih sredstava ulagateljima, rizik promjene tečaja snosit će Društvo.

  NAKNADE
  Imovini fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

  Ulazna naknada

  • 1% iznosa uplate

  Troškovi upravljanja

  • naknada Društvu iznosi najviše 1,50 % ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja
  • naknada Depozitnoj banci iznosi najviše 0,20% ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja.

  Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

  Izlazna naknada

  • izlazna naknada se ne naplaćuje

  Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje.
  Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen FWR Multi-Asset Strategy II

  RIZIK UTJECAJ
  RIZIK PROMJENE CIJENA DIONICA VRLO VISOK
  KAMATNI RIZIK VISOK
  VALUTNI RIZIK VISOK
  KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
  RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
  RIZIK NAMIRE NIZAK
  RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
  RIZIK KONCENTRACIJE VISOK
  RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
  RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE VRLO VISOK
  RIZIK STRATEGIJE VISOK
  OPERATIVNI RIZIK NIZAK

  S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond FWR Multi-Asset Strategy II je visoko rizičan.

  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)

  31.07.2017.
  Komentar tržišta
  Podaci o fondu
  Neto vrijednost imovine HRK 21,32 mil
  EUR 2,88 mil
  Modificirana duracija 1,19
  Volatilnost (p.a.)* 2,31%
  Sharpeov omjer* -0,36
  *referentno razdoblje     12 mjeseci
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

  Ulagateljski cilj

  Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata, te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira
  • vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države: dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda
  • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele UCITS fondova ili drugih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
  • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi: najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda
  Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.