Bitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

19.11.2013

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, usvojilo je bitne promjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, usvojilo je bitne promjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem - Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Prestige Equity, Raiffeisen World.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/13; dalje u tekstu: Zakon) obavještavamo Vas o bitnim promjenama Prospekata investicijskih fondova pod upravljanjem Raiffeisen Investa. Bitne promjene Prospekata stupaju na snagu protekom 40 dana od dana objave Obavijesti o bitnim promjenama na Internet stranicama Društva www.rbainvest.hr , odnosno 30.12.2013. godine.

Ukoliko želite istupiti iz Fonda u kojem je došlo do bitnih promjena Prospekta možete to učiniti u roku od 40 dana od dana objave Obavijesti o promjenama i to zaključno s datumom 30.12.2013. do 14 sati pri čemu Vam se sukladno članku 185., stavku (4) Zakona neće obračunati izlazna naknada. Protekom navedenog roka primjenjuju se izlazne naknade sukladno novim Prospektima.

U nastavku se nalazi pregled bitnih promjena po fondovima, te Vas pozivamo da ih pročitate.

Raiffeisen Bonds
Kod strategije ulaganja Fonda uvodi se geografska specijalizacija na zemlje u regiji: Republika Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Rumunjska i Bugarska. U državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči neka od navedenih država, te dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama ulaže se najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunjska. Dozvoljeno je ulaganje u ostale zemlje članice EU i OECD, te Rusiju do 30% neto vrijednosti imovine Fonda. Nije dozvoljeno ulaganje u ostale članice BRIC-a, izuzev Rusije. Ograničeno je ulaganje u korporativni dug do najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda.
Mijenja se i struktura naplate izlazne naknade i to na način da se izlazna naknada naplaćuje na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja bez obzira na iznos ulaganja. Iznos izlazne naknade u prvoj godini trajanja ulaganja iznosi 1%, dok se za ulaganja duža od godine dana izlazna naknadane naplaćuje.

Raiffeisen Central Europe
Mijenja se strategija ulaganja Fonda na način da se uvodi mjerilo uspješnosti (benchmark) fonda indeks Stoxx Sub Balkan 30, te se sukladno tome mijenja i geografska specijalizacija sa fokusom na zemlje jugoistočne Europe: Republika Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Rumunjska i Bugarska. Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama , odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda. U vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u ostalim zemljama članicama EU i/ili OECD, te Rusije, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti najviše 30% neto imovine Fonda. Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira. 
U skladu s promjenom strategije mijenja se i naziv Fonda iz Raiffeisen Central Europe, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Raiffeisen New Europe, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. 
Mijenja se i struktura i iznos izlaznih naknada na način da se izlazna naknada naplaćuje na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, bez obzira na iznos  ulaganja. Iznos izlazne naknade u prvoj godini trajanja ulaganja povećava se s 1% na 3%. Uvodi se izlazna naknada za ulaganja duža od godine dana u iznosu od 1,5% dok se za ulaganja duža od dvije godine izlazna naknadane naplaćuje.

Raiffeisen Prestige Equity
Mijenja se strategija ulaganja Fonda u absolute return strategiju te je ulagateljski cilj Fonda ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih dioničkih fondova. Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo uspješnosti (benchmark). Što znači da u razdoblju rasta tržišta Fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta, a u razdoblju pada tržišta Fond će pokušati izbjeći negativan prinos. Fond može ulagati u sve klase imovine dozvoljene Zakonom s ciljem da ostvari pozitivan prinos i smanji volatilnost. S obzirom na strategiju ulaganja Fond više ne mora biti trajno izložen dioničkom tržištu, te se sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima ne ubraja u dioničke fondove, već u posebne fondove. S obzirom da Fond nastoji postići smanjenu volatilnost, Društvo će postaviti interna ograničenja volatilnosti Fonda. Društvo će redovito mjeriti i kontrolirati volatilnost Fonda, te strukturu ulaganja usklađivati sa internim ograničenjem volatilnosti. U skladu s promjenom strategije mijenja se i naziv Fonda iz Raiffeisen Prestige Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Raiffeisen Absolute Aggressive, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. 
Uvodi se izlazna naknada i to u iznosu od 3% u prvoj godini trajanja ulaganja. Na ulaganja duža od godine dana izlazna naknada iznosi 1,5% dok se za ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada ne naplaćuje.
Ulazna naknada se ukida.

Raiffeisen World
Mijenja se struktura i iznos izlaznih naknada na način da se izlazna naknada naplaćuje na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, bez obzira na iznos ulaganja. Iznos izlazne naknade u prvoj godini trajanja ulaganja povećava se s 1% na 3%. Uvodi se izlazna naknada za ulaganja duže od jedne godine u iznosu od 1,5%, dok se za ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Novi Prospekti s bitnim izmjenama biti će dostupni na internet stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu.

Ujedno Vas obavještavamo  kako je minimalna uplata u sve Fondove smanjena na 500 kn dok je minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja Investicijski plan smanjena na 50 kn.

Za sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Katarinu Skosples, Menadžera unapređenja prodaje, na telefonski broj +385 1 6003-777 ili e-mailom na: rbainvest@rbainvest.hr.