Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

 

 

 

Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 03. svibnja 2017.
   
  Podaci vrijede za 11.07.2024.
Vrijednost udjela 13,6275 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada 0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1% godišnje
  Trenutno iznosi 0,70% godišnje*
*primjenjuje se od 01.12.2023. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUFXCH3
Bloomberg oznaka: RAIFFXC CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, te depozite.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   1,34 % 3,59 % 0,08 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2023 2022 2021 2020 2019
   2,67 % -4,68 % -0,34 % 0,84 % 1,80 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   28.06.2024.
   Ukupno TOP 10: 61,27%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   28.06.2024.

   Sektorska izloženost*

   28.06.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih obveznica i instrumenata tržišta novca za koje u cijelosti jamče države članice EU i SAD-a.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

   Strategija ulaganja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje sklonost fonda Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički pojedinom riziku.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na kraći i srednji rok

   • umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama i instrumentima tržišta novca

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o