Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički

Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 03. svibnja 2017.
   
  Podaci vrijede za 20.09.2023.
  Tečaj EUR/HRK: 7,53450
Vrijednost udjela 13,1971 EUR (99,4335 HRK)
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada 0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1% godišnje
  Trenutno iznosi 0,50% godišnje*
*primjenjuje se od 20.03.2023. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUFXCH3
Bloomberg oznaka: RAIFFXC CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, te depozite.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   0,76 % -0,42 % -0,42 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2022 2021 2020 2019 2018
   -4,68 % -0,34 % 0,84 % 1,80 % 0,31 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   31.08.2023.
   Ukupno TOP 10: 82,62%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   31.08.2023.

   Sektorska izloženost*

   31.08.2023.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU

   Ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih obveznica i instrumenata tržišta novca za koje u cijelosti jamče države članice EU i SAD-a.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

   Strategija ulaganja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje sklonost fonda Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički pojedinom riziku.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na kraći i srednji rok

   • umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama i instrumentima tržišta novca

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o