Raiffeisen Harmonic

Raiffeisen Harmonic

Saznajte više
 

Raiffeisen Harmonic ("Fond") je napajajući UCITS fond, te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u UCITS fond Raiffeisenfonds-Ertrag ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

 

Fond je nastao preoblikovanjem fonda Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Prethodnik napajajućeg Fonda, fond Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je osnovan spajanjem i prijenosom cjelokupne imovine fondova Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i Raiffeisen Prestige, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Fond je namijenjen klijentima koji očekuju realizaciju umjerenog kapitalnog rasta izlažući se pretežno dioničkim i obvezničkim fondovima. Uz mogućnost viših prinosa, investitori moraju biti spremni i sposobni na povećane fluktuacije vrijednosti udjela i samim time moguće više gubitke.

Raiffeisen Harmonic napajajući fond

Vrsta fonda mješoviti
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 7. travanj 2022.
   
  Podaci vrijede za 23.05.2024.
Vrijednost udjela 124,7154 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada <1 godina: 3,00%
<2 godine: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Fondom Max 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada za upravljanje Glavnim fondom Max 0,188% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje 
Naknada Depozitnoj banci Fonda Max 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Glavnog fonda Max 0,13% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika


Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 3 od mogućih 7, što označuje srednje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na srednje niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIURABS5
Bloomberg oznaka: RAFABSE CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju cilja Glavnog fonda.

   Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu:

   Ulagateljski cilj Glavnog fonda posebno umjeren na kapitalni rast ulažući najmanje 51% imovine u fondove koji su izloženi dioničkim, obvezničkim i novčanih fondovima. Glavni fond je mješoviti fond fondova čiji je investicijski cilj ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta.

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/harmonic/dokumentacija-glavnog-fonda

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Povijesni podaci koji se odnose ne razdoblja prije provođenja bitne promjene Prospekta i preoblikovanja Fonda u napajajući fond 07.04.2022, ostvareni su u okolnostima koja više ne vrijede.
   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   4,55 % 9,37 % 3,39 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2023 2022 2021 2020 2019
   6,91 % -9,31 % 6,69 % 1,65 % 7,49 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Strategija ulaganja Glavnog fonda:

   Glavni fond većinom ulaže u obvezničke, dioničke i novčane fondove (najmanje 51% imovine), koje odabire na temelju kvalitete investicijskog procesa, povijesnog prinosa i risk menadžmenta. Dionički fondovi mogu činiti do 75% imovine Glavnog fonda. Glavni fond može ulagati i u:

   • obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, nadnacionalni izdavatelji i/ili kompanije do 49% imovine
   • depozite po viđenju i oročene depozite do 12 mjeseci do 25% svoje  imovine.
   • prenosive  vrijednosne papire do 49% imovine fonda.
   • neuvrštene vrijednosne papire i instrumente tržišta novca do 10% imovine fonda.
   •  UCITS i UCI instrumente pojedinačno do 20% imovine Glavnog fonda. U UCI udjele Glavni fond može uložiti do ukupno 30% imovine fonda.

   Glavnim fondom se aktivno upravlja u odnosu na definirano mjerilo uspješnosti (benchmark ).

   Više od mjerilu uspješnosti nalazi se u prospektu Glavnog fonda dostupnom, osim na ovoj stranici, besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: https://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

    

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Prikaz pojedinih rizika na fond Raiffeisen Harmonic napajajući fond.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: ostvarivanje umjerenog rasta ulažući u obvezničke, dioničke i novčane fondove

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na duži rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portrfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je umjereno do visoko rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše do 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.