Raiffeisen Sustainable Solid

Raiffeisen Sustainable Solid

Saznajte više
 

Raiffeisen Sustainable Solid  ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti  UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solid ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

 

Fond je nastao preoblikovanjem fonda FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Raiffeisen Sustainable Solid. Prethodnik napajajućeg Fonda, fond FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom započeo je s radom 11. ožujka 2015. godine te je radio do datuma preoblikovanja, 07. travanja 2022.

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima uz uvjet zadovoljenja načela održivosti. Ulagatelji su spremni uložiti sredstva na duži rok, a istovremeno su spremni preuzeti umjeren rizik.

Fond Raiffeisen Sustainable Solid baziran je na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-solid/dokumentacija-glavnog-fonda

Raiffeisen Sustainable Solid

Vrsta fonda mješoviti
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 7. travanj 2022.
   
  Podaci vrijede za 18.06.2024.
Vrijednost udjela 108,5123 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada <1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Fondom Max 1,25% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada za upravljanje Glavnim fondom Max 0,194% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje 
Naknada Depozitnoj banci Fonda Max 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Glavnog fonda Max 0,14% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika

 

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIUMAS16
Bloomberg oznaka: FWRMSI CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba).

   Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu

   Ulagteljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim obvezničkim i dioničkim tržištima uz umjereni rizik . vodeći pri tome računa o održivosti Glavni fond je mješoviti fond koji je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi. 

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-solid/dokumentacija-glavnog-fonda

 • Objave informacija o održivosti
  • Objave informacija o održivosti

   Informacije iz članka 10. stavka 1 Uredbe (EU) 2019/2088, a vezano za okolišna i/ili socijalna obilježja Fonda dostupne su na sljedećem linku.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Povijesni podaci koji se odnose ne razdoblja prije provođenja bitne promjene Prospekta i preoblikovanja Fonda u napajajući fond 07.04.2022, ostvareni su u okolnostima koja više ne vrijede.
   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   2,17 % 5,88 % 0,21 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
   2023 2022 2021 2020 2019
   5,73 % -9,69 % 1,15 % 0,52 % 4,70 %
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Strategija ulaganja Glavnog fonda:

   Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Glavni fond može uložiti više od 35% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire koje izdaju ili za koje jamče Austrija, Njemačka, Belgija, Finska, Francuska ili Nizozemska, putem ulaganja u pojedničane vrijednosne papire i/ili ulaganja u druge investicijske fondove. Glavni fond ulaže u dionice i dionicama ekvivalentne vrijednosne papire do 30% imovine fonda. Glavni fond može ulložiti i u intrumente tržišta novca (do 49% imovine), depozite po viđenju do 12 mjeseci (do 49% imovine), u imovinu denominiranu u drugim valutama osim eura (do 30% imovine), kao i u UCITS fondove (do 10% imovine).

   Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Prikaz pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Solid.

   Prednosti Rizici

   • investicijski proces je utemeljen na načelu održivosti i korporativne odgovornosti

   • ulaganje u izdavatelje, održive s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na duži rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portrfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je umjereno rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.