Raiffeisen Sustainable Solid

Raiffeisen Sustainable Solid

Saznajte više
 

Raiffeisen Sustainable Solid  ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti  UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solid ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

Fond je nastao preoblikovanjem fonda FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Raiffeisen Sustainable Solid. Prethodnik napajajućeg Fonda, fond FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom započeo je s radom 11. ožujka 2015. godine te je radio do datuma preoblikovanja, 07. travanja 2022.

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima uz uvjet zadovoljenja načela održivosti. Ulagatelji su spremni uložiti sredstva na duži rok, a istovremeno su spremni preuzeti umjeren rizik.

Fond Raiffeisen Sustainable Solid baziran je na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-solid/dokumentacija-glavnog-fonda

Raiffeisen Sustainable Solid

Vrsta fonda mješoviti
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 7. travanj 2022.
   
  Podaci vrijede za 30.09.2022.
Vrijednost udjela 100,1516 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 100,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada <1 godina: 3,00%
<2 godina: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Fondom Max 1,25% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada za upravljanje Glavnim fondom Max 0,194% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje 
Naknada Depozitnoj banci Fonda Max 0,12% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Glavnog fonda Max 0,14% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Povijesna volatilnost Glavnog fonda je umjerena i također se  svrstava u kategoriju rizika 3. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.
Tekući troškovi (TER): 1,75%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIUMAS16
Bloomberg oznaka: N/A
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba).

   Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu

   Ulagteljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim obvezničkim i dioničkim tržištima uz umjereni rizik . vodeći pri tome računa o održivosti Glavni fond je mješoviti fond koji je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi. 

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-solid/dokumentacija-glavnog-fonda

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Povijesni podaci koji se odnose ne razdoblja prije provođenja bitne promjene Prospekta i preoblikovanja Fonda u napajajući fond 07.04.2022, ostvareni su u okolnostima koja više ne vrijede.
   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -9,95 % -10,23 % -0,89 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Strategija ulaganja Glavnog fonda:

   Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Glavni fond može uložiti više od 35% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire koje izdaju ili za koje jamče Austrija, Njemačka, Belgija, Finska, Francuska ili Nizozemska, putem ulaganja u pojedničane vrijednosne papire i/ili ulaganja u druge investicijske fondove. Glavni fond ulaže u dionice i dionicama ekvivalentne vrijednosne papire do 30% imovine fonda. Glavni fond može ulložiti i u intrumente tržišta novca (do 49% imovine), depozite po viđenju do 12 mjeseci (do 49% imovine), u imovinu denominiranu u drugim valutama osim eura (do 30% imovine), kao i u UCITS fondove (do 10% imovine).

   Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Prikaz pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Solid.

   Prednosti Rizici

   • investicijski proces je utemeljen na načelu održivosti i korporativne odgovornosti

   • ulaganje u izdavatelje, održive s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na duži rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR i HRK

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portrfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je umjereno rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Nachhaltigkeit Solide (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.).

   Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.

   S obzirom na datum preoblikovanja, povijesni prinos u odnosu na referentnu vrijednost Glavni fond nije moguće prikazati.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.