Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. 

 

Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Valuta fonda USD
Datum osnivanja 17. listopada 2019.
   
  Podaci vrijede za 25.10.2021.
Vrijednost udjela 102,7623 USD
Ulaganja
Min. početno ulaganje 100,00 USD
Min. sljedeće ulaganje 100,00 USD
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.12.2021.
bez izlazne
naknade
0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
  Trenutno iznosi 0,65% godišnje*
*primjenjuje se od 19.10.2020. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 

Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Tekući troškovi (TER): 1,05%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIUFXUS2
Bloomberg oznaka: RAIFUSD CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.

   Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -0,30 % 0,06 % 1,35 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2020 2019
   2,88 % 0,19 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.09.2021.
   Ukupno TOP 10: 82,37%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.09.2021.

   Sektorska izloženost*

   30.09.2021.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • pretežito obveznice Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
   • instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
   • depozite banaka u EU

   Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče RH, druge države članice EU i SAD-a
   • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u UCITS fondove i ostale novčane i obvezničke investicijske fondove s javnom ponudom do najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u RH i drugima članicama EU

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički.

   RIZIK SKLONOST RIZIKU
   KAMATNI RIZIK UMJEREN
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA UMJEREN
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE NIZAK
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI NIZAK
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK NIZAK
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks, ali može se koristiti i kamata na oročenje, prinos drugog fonda i slično.