Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. 

Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički

Valuta fonda USD
Datum osnivanja 17. listopada 2019.
   
  Podaci vrijede za 23.05.2024.
Vrijednost udjela 105,4346 USD
Ulaganja
Min. početno ulaganje 100,00 USD
Min. sljedeće ulaganje 100,00 USD
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada 0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
  Trenutno iznosi 0,90% godišnje*
*primjenjuje se od 01.12.2023. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika

 

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

ISIN: HRRBAIUFXUS2
Bloomberg oznaka: RAIFUSD CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od  godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   0,90 % 3,53 % 1,16 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2023 2022 2021 2020 2019
   4,11 % -2,17 % -0,47 % 2,88 % 0,19 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   30.04.2024.
   Ukupno TOP 10: 66,42%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   30.04.2024.

   Sektorska izloženost*

   30.04.2024.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond ulaže u:

   • pretežito obveznice Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
   • instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, zemalja EU i SAD-a i/ili one za koje jamče RH, zemlje EU i SAD
   • depozite banaka u EU

   Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja:

   • do 100% neto imovine Fonda u obveznice koje su izdale ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • u normalnim tržišnim uvjetima u instrumente tržišta novca dozvoljeno je ulagati do 75% neto vrijednosti imovine Fonda koji su izdani ili za koje jamče države članice EU i SAD-a
   • ulaganje u pojedinačne korporativne obveznice i instrumente tržišta novca nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče RH, druge države članice EU i SAD-a
   • u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca te obveznice i instrumente tržišta novca za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD-a do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u UCITS fondove i ostale novčane i obvezničke investicijske fondove s javnom ponudom do najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice)
   • u normalnim tržišnim uvjetima najviše 75% neto imovine Fonda može biti uloženo u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u RH i drugima članicama EU

   Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije nahttps://www.rbainvest.hr/odrzivi-razvoj/stetni-ucinak-na-odrzivost

   Strategija upravljanja je aktivna. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: Ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na kraći i srednji rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama i instrumentima tržišta novca

   • valuta uplate i isplate je USD i EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o