Raiffeisen Sustainable Mix

Raiffeisen Sustainable Mix

Saznajte više
 

Fond Raiffeisen Sustainable Mix prvi je fond u Hrvatskoj baziran na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne su na https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-mix/dokumentacija-glavnog-fonda. Namijenjen je ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima u dužem roku, a spremni su podnijeti umjerene do visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke.

Raiffeisen Sustainable Mix ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

Glavni je fond s preko 4,7 milijarde eura imovine pod upravljanjem ne samo najveći fond održivog ulaganja već i općenito najveći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Austriji.

Raiffeisen Sustainable Mix

Vrsta fonda Mješoviti
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 7. listopada 2020.
   
  Podaci vrijede za 30.09.2022.
Vrijednost udjela 96,2850 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 100,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada u Fond Ne naplaćuje se
Ulazna naknada u Glavni fond Ne naplaćuje se
Izlazna naknada iz Fonda

<1 godine: 3,00%
<2 godine: 1,50%
>2 godine: ne naplaćuje se

Izlazna naknada iz Glavnog fonda Ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Fondom Max. 1,50% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada za upravljanje Glavnim fondom Max 0,213% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Fonda Max. 0,20% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknada Depozitnoj banci Glavnog fonda Max 0,14% iz ulaganja u udjele Glavnog fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)

 

Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik bit će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond je primarno izložen rizicima Glavnog fonda. Povijesna volatilnost Glavnog fonda je umjerena i također se  svrstava u kategoriju rizika 4. Fond ne mora imati istu kategoriju rizika kao i Glavni fond jer do 15% neto imovine može uložiti u likvidna sredstva.

Tekući troškovi (TER): 2,58%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIURSMX4
Bloomberg oznaka: RAISMIX CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda.

   Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenog kapitalnog rasta izlažući se dioničkim i obvezničkim tržištima Sjeverne Amerike, Europe i Azije, vodeći pri tome računa o održivosti na socijalnoj, ekološkoj i etičkoj bazi. Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/mjesoviti-fondovi/sustainable-mix/dokumentacija-glavnog-fonda

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos od osnivanja
   -15,95 % -12,75 % -1,89 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Na nivou pojedinog vrijednosnog papira (ne i udjela u investicijskom fondu, izvedenica i depozita) Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili AzijI i/ili u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja čija su sjedišta u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji. Minimalno 25% imovine Glavnog fonda izravno je uloženo u dionice. Glavni fond može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca izdanih od država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili kompanija, udjele u investicijskim fondovima (max 10%) te u depozite (max 25%). Ukupna izloženost Glavnog fonda prema izvedenicama ograničena je na najviše 49% neto vrijednosti imovine Glavnog fonda. Glavni fond ulaže u izvedenice u svrhu zaštite portfelja („hedging “) te u svrhu ostvarivanja investicijskog cilja.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Sustainable Mix.

   Prednosti Rizici

   • investicijski proces je utemeljen na načelu održivosti i korporativne odgovornosti

   • ulaganje u izdavatelje, održive s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na duži rok

   • Umjerena volatilnost cijene udjela

   • Široka diversifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)

   • valuta uplate i isplate je EUR i HRK

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost 

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene na dioničkim tržištima mogu utjecati na vrijednost portrfelja Fonda. Tržišta dionica ponekad mogu naglo pasti ili porasti.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na profil rizika Glavnog fonda Fond je umjereno do visoko rizičan.

   Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše 15% svoje neto imovine.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Referentna vrijednost je prinos Glavnog fonda Raiffeisen Nachhaltigkeit-Mix (izvor: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.). Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

   Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u Fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o.

   Prospekt Glavnog fonda, revidirani godišnji i polugodišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku te ključne informacije za ulagatelje (KIID) na hrvatskom jeziku, kao i dodatne informacije o Glavnom fondu, osim na ovoj stranici, dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama RBA te će se dostaviti ulagateljima na njihov pisani zahtjev.