Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički

Saznajte više
 

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički  ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti  UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („Raiffeisen KAG“).

 

Fond je nastao preoblikovanjem fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički. Prethodnik napajajućeg Fonda, fond Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom započeo je s radom 19. rujna 2011. godine te je radio do datuma preoblikovanja, 20.03.2023.

Fond je namijenjen ulagateljima koji su orijentirani manje rizičnim ulaganjima (kamatonosni vrijednosni papiri) i koji žele ostvariti redovite prihode ili najbolju izvedbu u okruženju niskih kamatnih stopa a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti.

Fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički baziran je na konceptu održivog razvoja što znači da se prilikom ulaganja uz financijske aspekte, uzimaju u obzir tri najvažnija kriterija – zaštita okoliša, utjecaj na društvo i socijalni aspekti te korporativno upravljanje. Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod, uzimaju se u obzir glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Navedeno provodi R-KAG, društvo koje upravlja Glavnim fondom koji čini minimalno 85% imovine portfelja Fonda, a u skladu sa svojim politikama održivosti koje su dostupne na linku

Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički

Vrsta fonda kratkoročni obveznički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 19. rujna 2011.
   
  Podaci vrijede za 11.07.2024.
Vrijednost udjela 106,2000 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR
Min. ulog za investicijski plan* 15,00 EUR
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada 0,50% do 90 dana
> 90 dana: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,00% ukupne imovine Fonda godišnje
  Trenutno iznosi 0,50% godišnje*
*primjenjuje se od 01.12.2023. te vrijedi do daljnjega
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,07% ukupne imovine Fonda godišnje
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Pokazatelj rizika

 

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na niskoj razini, a loši tržišni uvjeti vrlo vjerojatno neće utjecati na našu sposobnost da vam platimo.

SFDR uredba Članak 8.
ISIN: HRRBAIUREUC1
Bloomberg oznaka: RAIECSH CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Investicijski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinosi izloženošću izdavateljima koji su, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču okolišna i socijalna obilježja sukladno članku 8. Uredbe (EU)

   2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba) . Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda.

   Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati.

   Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.

   Informacije o Glavnom fondu

   Glavni fond je obveznički fond koji je namijenjen ulagateljima koji su orijentirani prema sigurnosti i koji žele ostvariti redovite prihode ili najbolju izvedbu u okruženju niskih kamatnih stopa, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke, uz uvjet zadovoljenje načela održivosti. Glavni fond ulaže najmanje 51% imovine pojedinačne euro denominirane obveznice i instrumente tržišta novca, pri tome vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi.

   Dokumente Glavnog fonda u kojima su dostupne informacije o prinosima, vrijednosti udjela, strukturi ulaganja, rizicima kao i sve ostale informacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/obveznicki-fondovi/flexi-sustainable-bond/dokumentacija-glavnog-fonda

 • Objave informacija o održivosti
  • Objave informacija o održivosti

   Informacije iz članka 10. stavka 1 Uredbe (EU) 2019/2088, a vezano za okolišna i/ili socijalna obilježja Fonda dostupne su na sljedećem linku.

 • Cijene i prinosi
  • Cijene i prinosi

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   1,12 % 3,48 % -0,05 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
    
 • Prinos po godinama
  • Prinos po godinama

   2023 2022 2021 2020 2019
   2,15 % -3,93 % -0,53 % 1,00 % 0,42 %
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
   Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

 • Izloženost
  • Izloženost

 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond. S ciljem upravljanja likvidnošću Fond može najviše do 15% svoje neto imovine uložiti u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

   Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korištenje referentne vrijednosti.

   Strategija ulaganja Glavnog fonda:

   Glavni fond ulaže svoju imovinu u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su klasificirani kao održivi prema socijalnim, okolišnim i etičkim kriterijima. te se ne izlaže sektorima kao što su vojna industrija, genetski inženjering usjeva te poduzećima koja krše radna i ljudska prava i drugima.

   Glavni fond ulaže najmanje 51% svoje imovine u pojedinačne euro denominirane obveznice i instrumente tržišta novca. Najviše (preostalo) vrijeme do dospijeća obveznica je pet godina, a prosječno preostalo vrijeme do dospijeća portfelja ne smije preći tri godine.

   Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark).

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Prikaz pojedinih rizika na fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički.

   Prednosti Rizici

   • investicijski cilj: Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata

   • Visoka likvidnost, brza isplata

   • Pogodni za ulaganje na kraći i srednji rok

   • umjerena volatilnost cijene udjela

   • pretežita izloženost državnim obveznicama i instrumentima tržišta novca

   • valuta uplate i isplate je EUR

   • mogućnost ulaganja većeg iznosa odjednom ili ugovaranja investicijskih planova

   • transparentnost

   • Ulaganje u Fond nije jednako deponiranju novčanih sredstava na račun kod banke. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ne garantira za sredstva uložena u Fond.

   • Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na vrijednost portfelja Fonda. Porast kamatnih stopa može dovesti do pada vrijednosti portfelja Fonda.

   • Promjene u financijskoj snazi ​​izdavatelja ​​ili u kreditnom rejtingu izdavatelja mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Promjene valutnih tečajeva mogu negativno utjecati na vrijednost portfelja Fonda.

   • Detaljne informacije o rizicima nalaze se u Prospektu Fonda u dijelu "Rizici povezani s ulaganjem u fond"

   Potpune informacije o rizicima nalaze se u Prospektu i Ključnim informacijama za ulagatelje.

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički je umjereno rizičan.

 • Benchmark
  • Benchmark

   Informacija o povijesnom prinosu Fonda i referentne vrijednosti dostupne su na sljedećoj poveznici.

 • Napomena
  • Napomena

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

   Ulaganje u fond odnosi se na stjecanje udjela fonda, a ne određene temeljne imovine, kao što su npr. dionice trgovačkog društva.

   Ovdje dane informacije, dane su u svrhu informiranje te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje.

   Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, Sažetak prava ulagatelja, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu na hrvatskom jeziku, osim na ovoj stranici, pod naslovom "Dokumentacija", besplatno su dostupni i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te u sjedištu društva Raiffeisen Invest d.o.o