Raiffeisen Classic

Raiffeisen Classic

Saznajte više
 

Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

 

Raiffeisen Classic

Vrsta fonda obveznički
Valuta fonda EUR
Datum osnivanja 03. prosinca 2014.
   
  Podaci vrijede za 02.04.2020.
Vrijednost udjela 107,8770 EUR
Ulaganja
Min. početno ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. sljedeće ulaganje 65,00 EUR / 500,00 HRK
Min. ulog za investicijski plan* 50,00 HRK
*Ulaganje koje predstavlja investicijski plan podrazumijeva periodične uplate putem ugovorenog trajnog naloga.
 
Naknade
Ulazna naknada Ne naplaćuje se
Izlazna naknada
AKCIJA
do 31.12.2020.
bez izlazne
naknade
<1 godina: 1,00%
>1 godina: ne naplaćuje se
 
Troškovi upravljanja
Naknada Društvu Max. 1,25% godišnje
Naknada Depozitnoj banci Max. 0,13% godišnje
 
Naknade Društvu i Depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SPRU)


Što je veća kategorija (1-7), to je veća potencijalna nagrada, ali i veći rizik od gubitka ulaganja. Određeni rizik biti će prisutan i u fondovima čija je kategorija rizičnosti i uspješnosti jednaka 1.

Fond se nalazi u kategoriji 3 jer je povijesna volatilnost kombinacije klasa imovine u koju Fond ulaže umjeren.
Tekući troškovi (TER): 1,44%
Troškovi vezani na poslovanje: 0,00%
ISIN: HRRBAIURBCL6
Bloomberg oznaka: RAICLAS CZ
 • Pregled fonda
  • Pregled fonda

 • Ulagateljski cilj
  • Ulagateljski cilj

   Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

 • Vrijednost udjela
  • Vrijednost udjela

   Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana Prosječan godišnji prinos u posljednjih 5 godina
   -4,97 % -2,08 % 1,19 %

   Datum od:

   Datum do:

   abc
   cde
   Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti.
   Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženih sredstava.
    
 • Top 10 ulaganja %NAV
  • Top 10 ulaganja %NAV

   28.02.2020.
   Ukupno TOP 10: 60,47%
    
 • Geografska i sektorska izloženost
  • Geografska i sektorska izloženost

   Geografska izloženost

   28.02.2020.

   Sektorska izloženost*

   28.02.2020.
   *sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira
    
 • Strategija ulaganja
  • Strategija ulaganja

   Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

   Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   • dužničke vrijednosne papire: obveznice do 100%
   • instrumente tržišta novca: trezorske zapise do 75%
   • državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje u cijelosti jamči Republika Hrvatska, druga zemlja članica Europske Unije i Sjedinjene Američke Države bez ograničenja. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države
   • one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine
   • otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u iznosu do 10% neto vrijednosti imovine Fonda
   • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)
   • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine Fonda
   • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.

 • Rizici ulaganja
  • Rizici ulaganja

   Tabela prikazuje utjecaj pojedinih rizika na fond Raiffeisen Classic.

   RIZIK UTJECAJ
   KAMATNI RIZIK VISOK
   VALUTNI RIZIK UMJEREN
   KREDITNI RIZIK IZDAVATELJA VISOK
   RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE UMJEREN
   RIZIK NAMIRE NIZAK
   RIZIK LIKVIDNOSTI UMJEREN
   RIZIK KONCENTRACIJE UMJEREN
   OPERATIVNI RIZIK UMJEREN
   RIZIK PROCJENE VRIJEDNOSTI NIZAK
   RIZIK POVEZAN S ULAGANJEM U IZVEDENICE UMJEREN

   S obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Classic je umjereno rizičan.

   Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se sa Ključnim informacijama za ulagatelje kao i Prospektom i Pravilima fonda.