Najčešća pitanja

 
 • Kolika je cijena udjela fonda?
  • Informacije o cijeni udjela dostupne su na www.rbainvest.hr te na portalu HR Portfolio. 
   Cijena udjela za tekući dan obračunava se sljedeći radni dan (npr. cijenu po kojoj ulagatelj kupuje/prodaje/zamjenjuje udjele u utorak saznati će tek u srijedu) što znači da zahtjev za izdavanje/otkup/zamjenu podnosi uz nepoznatu cijenu. Razlog tome je što se u trenutku podnošenja zahtjeva još uvijek trguje na tržištima i vrijednost imovine fonda postaje poznata tek po zatvaranju tržišta. 
   Za neradne dane (vikendi, praznici, blagdani) cijena udjela se ne objavljuje.
    

 • Postoji li rok za zaprimanje zahtjeva za izdavanje/otkup udjela (cut off time)?
  • Prospektom svakog fonda propisano je vrijeme zaprimanja zahtjeva za izdavanje / otkup udjela i uplate u pojedini fond. Fond Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički ima cut off time 0-24h, fondovi Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Mix i Flexi Sustainable Bond 12h, a svi ostali 14h. Cut-off time znači da se sve uplate i zahtjevi pristigli do navedenog vremena (12h, 14h..) tekućeg radnog dana smatraju zaprimljenima s tim danom te se ulagateljima sljedeći radni dan dodjeljuju udjeli po cijeni važećoj na dan zaprimanja valjanog zahtjeva i uplate (iznimka je fond Raiffeisen Harmonic kod kojega se udjeli izdaju po cijeni važećoj za sljedeći radni dan od dana zaprimanja valjanog zahtjeva i uplate).
   Sve uplate i zahtjevi koji stignu iza cut-off time-a tekućeg dana smatraju se zaprimljenima sa sljedećim radnim danom.
   Kod otkupa udjela vrijedi isti krajnji rok, odnosno svi zahtjevi za otkup zaprimljeni do 12, 14h ili 24h (ovisno o fondu) tekućeg dana smatrat će se zaprimljenima s tim danom te isplata u praksi slijedi sljedeći radni dan. Zakonski rok za isplatu je 5 dana, no Društvo nastoji u praksi isplate izvršiti sljedeći radni dan od dana primitka valjanog zahtjeva za otkup.

 • Kako se obračunavaju naknade?
  • Kod provođenja transakcija izdavanja/otkupa udjela obračunavaju se samo ulazna i izlazna naknada ukoliko postoje, dok su naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci već uračunate u cijenu udjela i ulagatelj ih direktno ne plaća.
   Fondovi  pod upravljanjem Raiffeisen Investa nemaju ulaznu naknadu.
    

 • U kojoj valuti su moguće uplate i isplate iz fondova?
  • U fondove Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i Raiffeisen EUR 2025 Bond u EUR, a u Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički te Raiffeisen USD 2026 Bond u USD (napomena: fondovi s dospijećem imaju ulaznu i izlaznu nakandu od 5% na iznos ulaganja/otkupa).
   U sve ostale fondove Raiffeisen Investa uplate i isplate su moguće u valuti EUR.
   Trajni nalog (investicijski plan) moguće je ugovoriti isključivo u EUR. Svi fondovi osim fondova s dospijećem te Raiffeisen Wealth fonda imaju mogućnost ugovaranja trajnog naloga.

 • Gdje i kako mogu provjeriti stanje udjela u fondu?
  • Informaciju o stanju udjela možete dobiti u bilo kojoj poslovnica Raiffeisen Banke i/ili slanjem autorizirane poruke putem RBA internetskog bankarstva.
   Stanje Vaših udjela možete pratiti i samostalno na RBA internetskom bankarstvu unutar modula Investicijski fondovi.
   Prilikom svake transakcije kupnje/prodaje udjela šalje Vam se Potvrda o stjecanju/otuđenju udjela na adresu koju ste naveli kao korespodentnu, te se jednom godišnje šalje i Izvadak o stanju udjela sa pregledom svih transakcija i stanja udjela u fondovima Raiffeisen Investa.

 • Moram li zahtjev za izdavanje/otkup udjela uvijek podnositi u istoj poslovnici?
  • Udjele možete kupovati i/ili prodavati u bilo kojoj od poslovnica Raiffeisen banke neovisno o tome gdje ste napravili prijašnje transakcije.

 • Kako mogu zamijeniti udjele iz fonda u fond?
  • Postojeći udjeli mogu se zamijeniti odnosno prebaciti iz jednog u drugi fond kojim upravlja isto Društvo na način da se podnese Zahtjev za otkup i izdavanje udjela (u RBA poslovnicama ili putem RBA internetskog bankarstva. Tom prilikom rade se dvije odvojene transakcije:
   1.otkup udjela iz fonda iz kojeg se udjeli prebacuju
   2. izdavanje udjela u novom fondu. Te dvije transakcije ne mogu se izvršiti u istom radnom danu. Otkup udjela obavlja se u praksi sljedeći radni dan od dana zaprimanja valjanog Zahtjeva (ukoliko je Zahtjev zaprimljen unutra roka propisanog Prospektom i Pravilima fonda) a izdavanje udjela obavlja se tek nakon što se izvrši isplata iz jednog fonda, odnosno uplata sredstva u drugi fond. 
   Kod zamjene udjela vrijede uvjeti za pojedinačne transakcije izdavanja/otkupa udjela propisani Prospektom i Pravilima fondova.

 • Postoje li platnoprometne naknade kod uplate/isplate iz fonda?
  • Platnoprometne naknade za uplatu/isplatu u /iz Raiffeisen fondova izvršena sa/na račun u Raiffeisen banci se ne naplaćuju. Ukoliko se plaćanje u fond vrši sa računa u drugoj banci ili se isplata vrši na račun u drugoj banci moguć je platnoprometni trošak druge banke.

 • Mogu li ugovoriti trajni nalog za ulaganje u fondove?
  • Trajni nalog moguće je ugovoriti u bilo kojoj od poslovnica Raiffeisen Banke, a minimalno ulaganje iznosi 15,00 EUR mjesečno.

 • Mogu li u bilo kojem trenutku povući sredstva iz fonda?
  • Zahtjev za otkup Vaših sredstava možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Raiffeisen Banke ili putem RBA internetskog bankarstva. Prednost ulaganja u investcijske fondove upravo je fleksibilnost ulaganja i dostupnost sredstava. Ukoliko je valjan Zahtjev za otkup podnesen unutar Prospektom i Pravilima propisanog roka za pojedini fond (tzv. cut off time) u praksi se sredstva isplaćuju već sljedeći radni dan.

 • Mogu li se udjeli u fondovima nasljeđivati?
  • Udjeli u fondovima mogu se nasljeđivati temeljem pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju kojeg je potrebno dostaviti u najbližu RBA poslovnicu.

 • Može li maloljetna osoba biti vlasnik udjela u fondu?
  • Maloljetna osoba (do 18 godina) može biti vlasnik udjela, ali ne može podnijeti zahtjev za izdavanje/otkup udjela samostalno. U ime maloljetnika zahtjev podnosi ovlašteni zastupnik (roditelj/skrbnik) uz rodni list vlasnika udjela i identifikacijski dokument ovlaštenog zastupnika. Ukoliko ovlašteni zastupnik želi prodati udjele a prije nego što je vlasnik udjela postao punoljetan, može to učiniti sukladno odredbama Obiteljskog zakona. Isplata sredstava temeljem Zahtjeva  za otkup udjela ne može se izvršiti na račun ovlaštenog zastupnika, nego isključivo na račun vlasnika udjela (maloljetne osobe).

 • Jesu li sredstva uložena u investicijske fondove osigurana?
  • Sredstva uložena u bilo koji investicijski fond u Republici Hrvatskoj nisu osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije. Svaki klijent samostalno odlučuje o kupnji ili prodaji udjela fondova prema vlastitoj percepciji rizika i željenom potencijalnom prinosu. Prije kupnje udjela u fondu klijentima se preporuča proučiti Prospekt i Pravila fonda i upoznati se sa strategijom ulaganja te rizicima koje ulaganje u fondove donosi.

 • Plaća li se porez na dobit od ulaganja u fondove?
  • Za sve fizičke osobe od 1. siječnja 2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. 
   To znači da se oporezuju ostvareni neto kapitalni dobici od ulaganja u financijske instrumente (poput investicijskih fondova, portfelja, obveznica, dionica i sl.), stečenih nakon 01.01.2016. i prodanih unutar 2 godine od dana stjecanja.
   Sva ulaganja učinjena do kraja 2015. godine nisu predmet oporezivanja.
   Detaljnije informacije dostupne su u informativnoj brošuri Raiffeisen Investa koja nalazi se na web stranici Društva u dijelu „Dokumentacija/Ostali dokumenti“. Za više informacija obratite se u Poreznu upravu kao nadležnu instituciju.

 • Mogu li ostati bez svojih udjela u fondu?
  • Jednom dodijeljeni udjeli ne mogu nestati. Teoretski, ukoliko cijena udjela fonda padne na nulu, vrijednost udjela ulagatelja biti će nula, no to bi u praksi značilo da su svi financijski instrumenti odnosno vrijednosni papiri u portfelju fonda izgubili svoju vrijednost. Takva situacija je gotovo nemoguća. Ono što je moguće je da vrijednost uloženih sredstava bude umanjena uslijed određenih nepovoljnih tržišnih kretanja. Iz tog razloga svaki ulagatelj prije ulaganja treba biti upoznat sa strategijom ulaganja fonda te rizicima koje ulaganje u pojedini fond donosi kako bi kao informirani ulagatelj mogao donijeti primjerenu odluku.