Bitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Euro fonda i izmjene Pravila svih fondova

29.01.2019

Usvojene bitne promjene Prospekta i Pravila fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički te izmijenjena Pravila ostalih fondova.

 

Temeljem Rješenja HANFA-e od dana 28.01.2019. godine Raiffeisen invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima, usvojilo je bitne promjene Prospekta Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom koje stupaju na snagu 11.03.2019.godine  i Pravila istog fonda koja sa izmjenama Pravila i ostalih fondova pod upravljanjem Društva stupaju na snagu 29.01.2019.godine. Više informacija pročitajte u nastavku.

I BITNE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA FONDA RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

U svrhu usklade s Uredbom (EU) 2017/1131  o novčanim fondovima koja je stupila na snagu 21. srpnja 2018.godine, Društvo je kao prvi korak promijenilo naziv fonda  iz Raiffeisen euroCash u Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički fond. Kako smo tada najavili pokrenut je postupak daljnjeg usklađenja sa Uredbom, a ujedno prateći situaciju na tržištu obilježenu povijesno niskim kamatnim stopama, u vidu prilagodbe strategije ulaganja i ostalih potrebnih izmjena pri upravljanju fondom. Slijedom navedenog te temeljem Rješenja HANFA-e od dana 28.01.2019.godine Društvo usvaja bitne izmjene Prospekta Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog fonda kako slijedi:

1. Ulagateljski cilj mijenja se i glasi:“ Ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.“

2. Strategija ulaganja Fonda se mijenja dijelu izloženosti državnim dužničkim vrijednosnim papirima, te prema izmijenjenom Prospektu ta izloženost je pretežna.

3. Uvodi se Horizont ulaganja koji iznosi 1 godinu.

4. Ukupni profil rizičnosti, Volatilnost cijene udjela, Valutni rizik, Kamatni rizik te Rizik povezan s ulaganjem u Izvedenice mijenjaju se u umjereni.

5. Smanjena je maksimalna izlazna naknada od 0,75% na max. 0,50% te produljen rok u kojem se ista obračunava na 90 dana u odnosu na 15 radnih dana sukladno postojećem Prospektu.

Ukoliko želite otkupiti udjele iz fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički možete to učiniti u roku od četrdeset (40) dana od dana objave Vijesti o bitnim promjenama Prospekta i to zaključno s datumom 10.03.2019. bez izlazne naknade.

Ukoliko želite nastaviti sa ulaganjem, odnosno ne planirate u razdoblju od objave Vijesti o bitnim promjenama pa do 10.03.2019. godine otkupljivati udjele ne trebate učiniti ništa te Vam se za udjele koje trenutno imate ali i sve novostečene udjele, do datuma 10.03.2019. g. neće obračunati izlazna naknada kada god ćete ih prodavati.

Napominjemo da Društvo ima pravo sukladno Odluci Uprave Društva privremeno ukinuti izlaznu naknadu iz fondova pod upravljanjem.

Temeljem ranije navedenog Rješenja HANFA-e usvaja se i izmjena obveznog sadržaja Pravila fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, a budući da promjenom Prospekta fond Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički više nema karakteristike novčanog već obvezničkog fonda potrebno je u tom smislu Pravila uskladiti s Pravilnikom o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu zbog čega se točka a) članka 27. mijenja na slijedeći način:

„a) pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela, kada je razlika između prvotno izračunate  i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan veća od postotnog udjela u vrijednosti prvotno izračunate cijene udjela, a koji je utvrđen Pravilnikom o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu što se smatra bitnom pogreškom pri izračunu cijene udjela („bitna pogreška“) i od nastupa bitne pogreške nije proteklo više od jedne (1) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi bitnu pogrešku  pri izračunu cijene udjela.“

II PROMJENE PRAVILA RAIFFEISEN INVESTICIJSKIH FONDOVA

Društvo je uz izmjenu Pravila Raiffeisen Flexi Euro kratkoročnog obvezničkog fonda (a koja podliježu obvezi prethodne suglasnosti HANFA-e) usvojilo i ostale izmjene pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički,  Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities a o čemu više možete pročitati u dokumentu Promjene Pravila Raiffeisen investicijskih fondova_01.2019.

Postojeći i novi Prospekt i Pravila fonda Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, kao i postojeće i nove Ključne informacije za ulagatelje te ostala dokumentacija svih fondova pod upravljanjem Društva dostupni su na sljedećem linku pod Dokumentacija.