Fondu FWR Multi-Asset Strategy I pripojen fond FWR Multi-Asset Strategy II

03.05.2018

Dana 30.04.2018. društvo Raiffeisen Invest pripojilo je fond FWR Multi-Aset Strategy II fondu FWR Multi Asset-Strategy I

 

Provedbom pripajanja cjelokupna imovina, prava i obveze fonda FWR Multi-Asset strategy II presenesa je u fond FWR Multi-Asset Strategy I te fond FWR Multi-Asset Strategy II prestaje postojati.

Sa navedenim datumom prestala je i privremena obustava izdavanja i otkupa udjela u fondu FWR Multi-Asset Strategy I, te se zahtjevi za izdavanje i otkup udjela u navedenom fondu mogu nesmetano zadavati.

Postupak pripajanja fondova proveden je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16) te Pravilnikom o udjelima UCITS fonda (NN 3/17).