Nebitna promjena Prospekta napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

04.12.2019

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities

 

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities na slijedeći način:

 

 • Poglavlje Prospekata „Strategija i ciljana struktura ulaganja Fonda“ se mijenja i glasi:

  Fond nastoji ostvariti svoj ulagateljski cilj trajnim ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond. Fond će nastojati uložiti i veći udio od 85% svoje imovine u Glavni fond.

  Glavni fond ostvaruje prihode od kamata ulaganjima u obvezničke fondove, najmanje 51% neto imovine, i obveznice.

  Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno, do najviše 15% svoje neto imovine, u sljedeća likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, a s ciljem upravljanja likvidnošću. 

  Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85%  imovine Fonda mora biti uloženo u udjele Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cijene udjela i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj mjeri podudarati i biti gotovo jednaki. Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu Glavnom fondu, već Fond smije do 15% neto imovine uložiti u likvidna sredstva, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Fonda.“ 

   

 • Poglavlje Prospekata „Rizik strategije upravljanja Glavnim fondom“ se mijenja i glasi:

  S obzirom na strukturu napajajućeg i glavnog fonda, Fond je izložen primarno riziku strategije upravljanja Glavnim fondom. Utjecaj ovog rizika je visok.

  Rizik strategije upravljanja Glavnim fondom odnosi se na mogućnost da investicijska strategija implementirana od strane upravitelja Glavnim fondom neće donijeti očekivane rezultate.

  Rizike povezane s ulaganjima Glavnog fonda Društvo ne može ublažiti ili eliminirati. Nadalje, sklonost rizicima, to jest maksimalna prihvatljiva razina za pojedine rizike definirana je strategijom Glavnog fonda.

  Rizici Fonda opisani u nastavku odnose se na rizike koji proizlaze iz izravnih ulaganja Fonda te na rizike kojima je Fond izložen posredno kroz ulaganja Glavnog fonda:“