Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva

04.04.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata svih fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 05.04.2023.

 

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene prospekta napajajućih fondova Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, u cilju usklade s prospektima glavnih fondova Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid i Raiffeisen Sustainable ShortTerm te u cilju uskladbe s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2023/363 оd 31. listopada 2022. o izmjeni i ispravku regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288 u pogledu sadržaja i prikaza informacija povezanih s objavama u predugovornoj dokumentaciji i periodičnim izvještajima za financijske proizvode kojima se ulaže u okolišno održive ekonomske djelatnosti (dalje: Delegirana Uredba).

 

Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

1. Usvajaju se nebitne izmjene prospekta, Dodatka „Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852“ fondova  Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički kako slijedi:

Ispod naziva proizvoda i identifikatora pravne osobe dodaje se tekst:

„Ovim proizvodom (fondom) upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima.

Upravitelj fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.“

Točka “ Koju strategiju ulaganja primjenjuje ovaj financijski proizvod?“  mijenja se i glasi:

„Tri stupa održivosti okoliš (E), socijalno (S) i odgovorno korporativno upravljanje (G) čine osnovu svake odluke o ulaganju.To se radi na nekoliko razina u investicijskom procesu povezujući tradicionalnu financijsku analizu s ESG analizom.

Integrirani pristup koji slijedi RKAG počinje s razinama analize: fokusiranje na interne i eksterne podatke i informacije:

Korporativni i suvereni ESG pokazatelj razvijen od strane RKAGa na temelju internih i vanjskih ESG podataka čini središte investicijske strategije.

Prvi stup Raiffeisen ESG indikatora za korporativne dionice fokusiran je na interne procjene povezane s takozvanim "Zukunfts-Themen", odražavajući procjenu potencijala sektora i podsektora iz perspektive održivosti. Trenutačno Zukunfts-Themen posebno uključuje energiju, infrastrukturu, robu, tehnologiju, zdravstvenu skrb/prehranu/dobrobit, kružno gospodarstvo i mobilnost.

Za potrebe procjene zemalja, RKAG razvilo je Raiffeisen Sovereign Indicator. Za izračun su identificirane različite teme koje opisuju razinu održivosti suverena, kako u zakonodavstvu, tako i u ponašanju prema okolišu i građanima. U modelu izračuna ove su teme predstavljene takozvanim čimbenicima, pri čemu je svaki čimbenik dodijeljen bilo okolišnoj, društvenoj ili upravljačkoj kategoriji, te jednoj od potkategorija bioraznolikost, ublažavanje klimatskih promjena, resursi, zaštita okoliša, osnovne potrebe, pravda, ljudski kapital, zadovoljstvo, institucije, politika, financije i transparentnost. Podaci vanjskih pružatelja istraživanja također su uključeni u izračun.

Izračun ESG korporativne procjene drugi je stup investicijskog procesa. To uključuje različite ocjene od vanjskih partnera, uključujući procjenu dionika, procjenu ESG rizika, procjenu korporativnog upravljanja, procjenu kontroverzi i ocjenu ciljeva održivog razvoja, kao i procjenu prema negativnim kriterijima koje definira RKAG.

Na prvoj razini analize vrši se predizbor cjelokupnog investicijskog svemira.

Što se tiče održivosti, nijedna tvrtka / izdavatelj u ovom svemiru ne smije kršiti negativne kriterije koje je utvrdio RKAG kako bi se izbjegla ulaganja u kontroverzne sektore i prakse. Negativni kriteriji podliježu stalnom praćenju i mogu se mijenjati ili prilagođavati na temelju novih informacija i kretanja na tržištu.

Negativni kriteriji mogu imati različite pozadine. Konkretno, RKAG razlikuje negativne kriterije koji se odnose na okoliš, socijalne ili društveno motivirane, povezane s korporativnim upravljanjem ili povezane s temom "ovisnost", i negativne kriterije koji se odnose na očuvanje dostojanstvenog prirodnog života (jednostavno se nazivaju temom "prirodni život"). Kriteriologija također služi za izbjegavanje skandala i povezanih, potencijalno negativnih štetnih učinaka na cijene.

Negativni kriteriji ne znače nužno potpuno isključivanje sektora ili poslovne prakse. U nekim slučajevima utvrđuju se pragovi s obzirom na značaj.

Neki od spomenutih negativnih kriterija obično se otkrivaju tek nakon pojave događaja (na primjer, optužbe za manipuliranje bilančnim brojkama) i stoga podržavaju procjenu budućeg ponašanja za investicijsku odluku.

Treći stup u korporativnom segmentu je ocjena angažmana, koja uključuje kombinaciju triju dimenzija:

1. intenzitet i oblik angažmana

2. komunikacija

Time se ocjenjuje spremnost društva da odgovori na pitanja koja postavlja RKAG, učestalost komunikacije te brz i pravovremen odgovor na ta pitanja.

3. utjecaj angažmana

Ovo je procjena provedbe ciljeva angažmana tvrtke.

Ako se reputacijski rizici utvrde u kontekstu procesa angažmana, tvrtka će biti isključena iz bilo kakvog ulaganja. Ako do angažmana još nije došlo, tvrtka se ocjenjuje neutralnom.

Na kraju "zelenog puta", široko diverzificirani portfelj sastavljen je od odabranih kompanija i država na temelju gore navedenih analiza, uzimajući u obzir ESG pokazatelj, njegov razvoj (ESG zamah) i temeljne aspekte. Tijekom tog procesa posebno se velika važnost pridaje kvaliteti tvrtke i poslovnom modelu. Visok stupanj održivosti i temeljna snaga od ključne su važnosti za ulaganja.

Pojedinosti o investicijskoj politici i investicijskom cilju Fonda nalaze se u odjeljku Prospekta Investicijski cilj.“

U točki „Ulaže li financijski proizvod u aktivnosti povezane s fosilnim plinom i/ili nuklearnom energijom koje su u skladu s taksonomijom EU-a?“ grafikoni se usklađuju s grafikonima iz Delegirane Uredbe.

 

2. Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta, Dodatka „Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852“ fondova  Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid kako slijedi:

Točka “ Kako se korištenjem izvedenica ostvaruju okolišna ili socijalna obilježja koja financijski proizvod promiče?“  mijenja se i glasi:

„Izvedeni instrumenti koriste se u kontekstu ulaganja, prema procjeni RKAGa, kako u svrhu zaštite od rizika tako i, ako pomažu u smanjenju rizika ulaganja ili olakšavaju učinkovito upravljanje, kao aktivni instrument ulaganja. Sukladno tome, korištenje izvedenih instrumenata može povećati rizik gubitka povezan s investicijskim fondom.

U tijeku korištenja derivata zaštite („hedging derivatives“)ne uzimaju se u obzir promicane ekološke ili društvene karakteristike. Kada se koriste izvedenice koje ne služe u svrhu zaštite od rizika, te se karakteristike uzimaju u obzir kad god je to moguće.“

U točki „Koja su ulaganja uključena u "Br. 2 Druga", koja je njihova svrha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?“ se nadodaje tekst: „U tijeku korištenja izvedenica zaštite ne uzimaju se u obzir promicane ekološke ili društvene karakteristike. Kada se koriste izvedenice koje ne služe u svrhu zaštite od rizika, te se karakteristike uzimaju u obzir kad god je to moguće.“

 

3. Usvajaju se nebitne izmjene prospekta, Dodatka „Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852“ fondova  Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički kako slijedi:

U točki „Koja su ulaganja uključena u "Br. 2 Druga", koja je njihova svrha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?“ se nadodaje tekst:

„U tijeku korištenja izvedenica zaštite ne uzimaju se u obzir promicane ekološke ili društvene karakteristike.“

 

U ostalim dijelovima Prospekti ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti stupaju su na snagu na dan 05.04.2023.