Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva

24.02.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekta, a detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi Sustainable Bond, Raiffeisen Flexi USD, Raiffeisen Flexi Euro, Raiffeisen Flexi Bond i Raiffeisen Wealth kako slijedi:

 

U poglavlju „Povijesni prinos Fonda“ ažuriran je prinos za godinu 2022.
U poglavlju“ Način i uvjeti upisa u Registar“ dodan je još jedan slučaj u kojem Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja bez njegove suglasnosti:

„g) u slučaju ako se utvrdi da se ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja te druge povezane osobe (npr. posredni vlasnik, zakonski zastupnik ili ovlašteni potpisnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja) nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom.“

te je dodan tekst:

„Društvo će isplatiti sredstva ostvarena otkupom udjela bez suglasnosti ulagatelja, na račun ulagatelja s kojeg je zaprimljena posljednja uplata prilikom ulaganja u Fond, ako je podatak o računu poznat Društvu ili na račun kojeg je ulagatelj dostavio Društvu pisanim putem a temeljem upita Društva.“

U poglavlju „Posebna pravila vezana za otkup udjela“ dodan je tekst:

„U slučaju otkupa udjela ulagatelja koji se nalazi na sankcijskim listama, podliježe sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničenja, Društvo će, u slučaju i do iznosa ulaganja, na način i u mjeri u kojoj to sankcije dozvoljavaju otkupiti udjele i pokušati isplatiti ulagatelja u skladu sa zahtjevom za otkup udjela. Ako treća strana na koju se sredstva isplaćuju odbije uplatu takvog ulagatelja, Društvo će sredstva ostvarena otkupom udjela uknjižiti na obveze Fonda te periodično pokušati isplatiti ulagatelja u skladu sa zahtjevom za otkup udjela.“

U poglavlju „Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate ulagatelja“ dodan je još jedan slučaj u kojem Društvo može odbiti uplatu ulagatelja:

„Društvo može odbiti uplate ulagatelja i sklapanje ugovora o ulaganju ako:

g) utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe (npr. posredni vlasnik, zakonski zastupnik ili ovlašteni potpisnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja) nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi zasnivanje poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom.“

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid kako slijedi:

U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost“ rečenica:

„Navedena politika je detaljnije opisana u Dodatku ovom Prospektu: „Okolišna i/ili socijalna obilježja“.”

se mijenja rečenicom:

“U Dodatku Prospektu: „Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852“ dostupne su informacije o okolišnim i socijalnim obilježjima Glavnog fonda te posredno Fonda.“

 

U Dodatku „Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852“

Rečenica:

„Promiče okolišna ili socijalna obilježja (O/S) i iako nema za cilj održivo ulaganje, imat će minimalni udio 51 % održivih ulaganja.“

se mijenja rečenicom:

„Promiče okolišna ili socijalna obilježja (O/S) i iako nema za cilj održivo ulaganje, imat će minimalni udio 43,35% održivih ulaganja posredno kroz Glavni fond koji će imati minimalni udio 51% održivih ulaganja.“

Rečenica:

„Glavni fond uzima u obzir okolišne i socijalne kriterije za ulaganja. Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, socijalnih i upravljačkih (ESG) kriterija.“

se mijenja rečenicom:

„Glavni fond te Fond posredno kroz ulaganja u Glavni Fond minimalno 85% imovineuzima u obzir okolišne i socijalne kriterije za ulaganja. Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, socijalnih i upravljačkih (ESG) kriterija.“

Raspisani su postotni udjeli ulaganja Fonda u skladu održivošću dok su u prethodnoj verziji Dodatka bili raspisani postotni udjeli ulaganja Glavnog fonda.

 

U ostalim dijelovima Prospekti ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti stupaju su na snagu na dan 15. veljače 2023.

Izmijenjeni Prospekt i  Ključne informacije za ulagatelje stupaju na snagu na dan 15.veljače 2023.