Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

15.02.2022

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Sustainable Equities kako slijedi:

Ažurira se verzija Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, NN br. 44/16,126/19 i 110/21;
Ažurira se graf „Povijesni prinos Fonda“;
Briše se poglavlje „Tabelarni prikaz rizika i sklonost Fonda pojedinom riziku“;
Dodaje se poglavlje „Rizici Društva“ koje sadrži slijedeći tekst: „Društvo može biti izloženo određenim financijskim rizicima koji su prisutni kod ulaganja imovine Društva u financijske instrumente (tržišni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti), te operativnim rizicima i ostalim rizicima (strateški rizik, rizik sukladnosti, te reputacijski rizik).

Sukladno internoj politici Društva imovinu Društva čine novčana sredstva na računu Društva, te kratkoročni depoziti u odobrenim kreditnim institucijama. S obzirom na dozvoljena ulaganja imovine Društva, najznačajniji financijski rizici su kreditni i valutni rizik.

Operativni rizik Društva u najvećem se dijelu odnosi na poslove upravljanja UCITS fondovima i zakonskim obvezama koje proizlaze iz osnovne djelatnosti Društva.

Operativni rizik je rizik gubitka za Društvo zbog neprikladnih ili neuspjelih internih procesa, postupaka i propusta koji se odnose na ljudske resurse ili sustave unutar društva za upravljanje ili zbog eksternih utjecaja ili događaja, uključujući pravni i dokumentacijski rizik te rizik koji proizlazi iz postupaka trgovanja, namire i vrednovanja koji se provode u ime UCITS fondova pod upravljanjem Društva.

Društvo nastoji eliminirati ili smanjiti pojavu i utjecaj navedenih rizika ustrajanjem samostalnih organizacijskih jedinica i jasnim razgraničenjem odgovornosti, usvajanjem poslovnih politika i procedura, te uspostavljanjem sustava kontrola koji su potrebni u provođenju redovnih poslovnih aktivnosti (npr. four-eyes principle). Društvo teži automatizaciji poslovnih procesa uz ugrađene kontrolne mehanizme. U cilju učinkovitog upravljanja operativnim rizicima, koriste se tehnike koje uključuju identifikaciju i procjenu rizika, prikupljanje podataka o događajima operativnog rizika, praćenje ključnih pokazatelja operativnog rizika, provođenje analiza scenarija, te  provođenje mjera za ovladavanja operativnim rizikom. Kontinuiranim praćenjem poslovnih procesa, u svrhu ranog prepoznavanja i ispravljanja nedostataka u politikama, procedurama i poslovnim procesima Društvo nastoji značajno smanjiti potencijalnu učestalost i/ili jačinu učinka događaja operativnog rizika, te eventualni utjecaj na poslovanje.

Strateški rizik je rizik koji rezultira iz strateških poslovnih odluka kao što je to, npr., neprilagođenost poslovnih odluka promjenama u okruženju. Strateški rizik se u pravilu pojavljuje u vezi s drugim rizicima, ali se može pojaviti i kao samostalan rizik, a uključuje rizike konkurencije, rizike promjena u industriji i rizike promjene u potražnji.

Rizik sukladnosti je rizik od izricanja mogućih mjera i kazni te rizik od nastanka značajnoga financijskoga gubitka ili gubitka ugleda, što ga Društvo može pretrpjeti zbog neusklađenosti s propisima. Rizik sukladnosti može nastati zbog neusklađenosti sa zakonskim propisima ili u situaciji u kojoj dolazi do sukoba interesa. Sukob interesa nastaje kada  relevantne osobe u Društvu nisu neutralne i objektivne u odnosu na upravljanje imovinom fondova, odnosno kada obavljajući svoju djelatnost i imajući specifičnu poziciju pri obavljanju poslova upravljanja imovinom imaju profesionalne ili osobne interese koji otežavaju djelotvorno obavljanje poslova i ugrožavaju njihovu objektivnost, protive se interesima ulagatelja fondova te na taj način mogu prouzročiti štetu fondovima i njihovim ulagateljima. S ciljem upravljanja rizikom sukladnosti Društvo je izdvojilo neovisnu funkciju sukladnosti, koja odgovara Upravi Društva i koja je između ostaloga odgovorna za procjenu i praćenje rizika sukladnosti Društva.

Reputacijski rizik proizlazi od mogućeg negativnog utjecaja na ugled Društva kao posljedica negativne javne percepcije (npr., od strane ulagatelja, poslovnih partnera, nadzornih tijela).“;

U poglavlju „Posebna pravila vezana za otkup udjela“ mijenja rok za isplatu  iznosa od otkupa udjela u UCITS fondu sa sedam dana na pet radnih dana;
U poglavlju „Društvo za upravljanje“ mijenja se slijedeće:

Sjedište Društva sa Petrinjska 59 na Magazinska cesta 69
Jedini vlasnik s Raiffeisenbank Austria d.d. na Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H, sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija („R-KAG“);

U poglavlju „Uprava“ mijenja se član Uprave; briše se Bojan Vuković, a dodaje Ana Jaklin, tj tekst: „Bojan Vuković, član Uprave diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započeo 2005. godine u RBA. Do 2010. godine radio je u Sektoru riznice i investicijskoga bankarstva, Odjel brokerskih poslova i upravljanje imovinom. U veljači 2010. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao portfolio menadžer. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca  2013. godine. Bojan Vuković položio je ispit za brokera i investicijskoga savjetnika krajem 2006. godine te je završio CFA Program te stekao pravo korištenja titule Chartered Financial Analyst.” se mijenja tekstom: “Ana Jaklin, član Uprave diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Makroekonomija. Karijeru je započela 2006. godine u RBA. Do 2018. godine radila je na poslovima skrbništva nad financijskim instrumentima i poslovima administracije fondova kao voditelj Odjela. U svibnju 2018. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao voditelj Ureda za sukladnost. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca  2021. godine. Ana Jaklin položila je ispit za investicijskoga savjetnika.”;
U poglavlju „Skupština“ mijenja se član skupštine s RBA na R-KAG;

 

Ažuriraju se fondovi pod upravljanjem;
U poglavlju „Popis delegiranih poslova“ dodaju se slijedeći dobavljači izdvojenih poslova:

Informatičke usluge; HRPRO
Izvještaji vezano uz upravljanje rizicima: R-KAG;

 

Članak 2

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički:

mijenja se horizont ulaganja s najmanje 1 godina na najmanje 3 godina

 

i Raiffeisen Classic:

mijenja se horizont ulaganja s najmanje 2 godine na najmanje 5 godina

 

Članak 3

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, kako slijedi:

U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” dodaje se rečenica „Fond ne promiče ekološke ili društvene karakteristike u smislu članka 8. Uredbe (EU) 2019/2088 niti fond ima održivo ulaganje kao cilj u smislu članka 9. Uredbe (EU) 2019/ 2088.„

Članak 4.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, kako slijedi:

U poglavlju „Iznimka od primjene ograničenja ulaganja” dodaje se slijedeća rečenica: „Ograničenja ulaganja navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u razdoblju od šest mjeseci koji prethode datumu prestanka Fonda, kada su ona rezultat prodaje imovine Fonda u svrhu unovčavanja radi isplate sredstava na račune ulagatelja po dospijeću Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.“
U poglavlju „Likvidacija Fonda” dodaje se dodatni razlog za pokretanje likvidacije fonda, u formi slijedeće rečenice: „f) ako Društvo dan prije prestanka postojanja Fonda ne izračuna cijenu udjela Fonda te po toj cijeni izvrši otkup svih udjela i u potpunosti isplati ulagatelje najkasnije u roku od sedam dana nakon prestanka Fonda.“

Članak 5.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata Raiffeisen USD 2026 Bond, kako slijedi:

U poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem” tekst: „Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela i u potpunosti isplatiti ulagatelje u roku od 7 (sedam) dana nakon dana dospijeća Fonda. Društvo će sredstva od otkupa udjela isplatiti na račun udjelničara koji je udjelničar dostavio Društvu prilikom podnošenje zahtjeva za izdavanje udjela. Društvo će najkasnije 30 dana prije datuma dospijeća Fonda udjelničara obavijestiti o mogućnosti promjene računa za isplatu sredstva od otkupa udjela” se briše, a dodaje se slijedeći tekst: “Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela. Sredstva od otkupa udjela isplatit će se na račun ulagatelja u obvezničkom fondu najniže rizičnosti kojim će Društvo upravljati u tom trenutku (dalje: Obveznički fond) bez obračunavanja izlazne naknade u Fondu i ulazne naknade u Obvezničkom fondu. Društvo će obavijestiti ulagatelje najmanje 30 (trideset) dana prije dana dospijeća Fonda o:

detaljnom postupku prijenosa sredstava,
podacima i načinu izbora Obvezničkog fonda od strane Društva,
relevantnoj dokumentaciji Obvezničkog fonda i načinu na koji će biti dostupna (odnosno u prostorijama Društva, prostorijama pravnih osoba koje su sa Društvom sklopile ugovor o poslovnoj suradnji, putem dostave poštom na zahtjev ulagatelja ili putem elektroničke pošte ako su zadovoljeni uvjeti definirani Člankom 112. Zakona).

Udjele u Obvezničkom fondu ulagatelj može u bilo kojem trenutku otkupiti sukladno odredbama Prospekta i Pravila Obvezničkog fonda. Društvo ulagatelju neće naplatiti izlaznu naknadu za otkup udjela koje je u Obvezničkom fondu ulagatelj stekao isplatom sredstva iz Fonda.

Ako ulagatelj ne želi isplatu na račun u Obvezničkom fondu, ulagatelj može zahtijevati otkup udjela u Fondu isplatom na novčani račun od trenutka primanja obavijesti iz prethodnog stavka do 7 (sedam)  dana prije dana dospijeća, na način da Društvu dostavi valjani Zahtjev za otkup udjela  navodeći broj računa na koji želi isplatu sredstva. Takvu isplatu Društvo će provesti bez naplate izlazne naknade u roku od 7 (sedam) dana nakon dana dospijeća Fonda.

U slučaju da Društvo na dan dospijeća Fonda ne bude upravljalo niti jednim obvezničkim fondom, sredstva od otkupa udjela će se isplatiti na račun ulagatelja s kojeg su uplaćena sredstva prilikom ulaganja u Fond. U slučaju da se broj računa u međuvremenu promijenio ili ulagatelj želi isplatu na drugi broj računa ili u slučaju da je uplata udjela izvršena na drugi način, ulagatelj će obavijestiti Društvo pisanim putem o broju računa na koji želi isplatu sredstava.

Danom dospijeća smatra se:

01.10.2026. godine ili
kasniji datum, ako Društvo donese odluku o produljenju trajanja Fonda ili
raniji datum, ako Društvo donese odluku o skraćenju trajanja Fonda koju će donijeti ako je takva odluka u interesu ulagatelja.

Prije utvrđivanja novog datuma trajanja Fonda čime se trajanje Fonda produljuje ili skraćuje, Društvo će ishoditi odobrenje Hanfe za bitne promjene Prospekta Fonda. Sljedeći radni dan nakon zaprimanja odobrenja Hanfe, Društvo će na svojim internetskim stranicama, na vidljivom mjestu, objaviti obavijest o bitnim promjenama Prospekta, nakon čega počinje teći rok od 40 dana tijekom kojeg svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade. Društvo će u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Hanfe svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama Prospekta koje se sastoje od novog datuma trajanja Fonda. Bitne promjene Prospekta stupit će na snagu protekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti.

Obavijest ulagateljima o:

produljenju trajanja Fonda će biti poslana najkasnije 3 mjeseca prije datuma koji je Prospektom određen kao datum prestanka Fonda.
skraćenju trajanja Fonda će biti poslana najkasnije 3 mjeseca prije novog datuma na koji je predviđen prestanak Fonda.

 

Članak 6

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, kako slijedi:

U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” dodaje se rečenica „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.“

 

Članak 7.

Usvaja se izmjena neobaveznog sadržaja Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Sustainable Equities u članku 4, „Organizacijska struktura“:

Poslovanje Društva organizirano je kroz pet organizacijskih jedinica, umjesto šest
Brišu se „opći poslovi“ kao poslovno područje
Odlomak „Predsjednik Uprave je nadležan za poslovna područja upravljanje rizicima, administraciju registra ulagatelja i imovine uključujući računovodstvo fondova, prodaju i odnose s ulagateljima, te sukladnost. Član Uprave je odgovoran za poslovna područja upravljanje imovinom i opće poslove.” se mijenja odlomkom: “Predsjednik Uprave je nadležan za poslovna područja, prodaju i odnose s ulagateljima, upravljanje imovinom te sukladnost i internu reviziju. Član Uprave je odgovoran za poslovna područja upravljanje rizicima i administraciju registra ulagatelja i imovine uključujući računovodstvo fondova.“

 

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu 15. veljače 2022.