Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

02.08.2022

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna, Raiffeisen Flexi Euro, Raiffeisen Flexi USD, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Wealth, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Sustainable Mix, i Raiffeisen Sustainable Equities.

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata fondova Raiffeisen Flexi Kuna i  Raiffeisen Flexi Euro kako slijedi:

Mijenja se poglavlje „Rizik održivosti“ i sada glasi:

„Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan sa ulaganjima koji, ako do  njega  dođe,  može  uzrokovati  stvaran  ili potencijalno  materijalno  negativan  učinak  na vrijednost ulaganja.

Najznačajniji  rizici  održivosti  odnose  se  na  okolišne  i  reputacijske  rizike  izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti  do  primjerice  bojkota  tvrtki  koji  krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

Društvo je u procesu upravljanja rizicima fonda integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategorija rizika, te ga razmatra i mjeri neovisno od ostalih kategorija rizika.

Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir tijekom procjene prinos i rizika pojedinog ulaganja.

Društvo je identificiralo instrumente dozvoljene za ulaganja Fonda kod kojih su prisutni rizici održivosti. Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo procjenjuje i prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka, pri čemu procjena rizika održivosti izdavatelja uzima u obzir odgovarajući sektor  poslovanja izdavatelja.

Ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire ne smiju se vršiti kod izdavatelja koji generiraju značajan prihod od proizvodnje, rudarenja, prerade ili korištenja ugljena i drugih povezanih usluga, ili u tvrtkama koje proizvodi značajne komponente koje se odnose na područje "kontroverznog" oružja (npr. kazetnog streljiva, kemijskog oružje, mine).

S obzirom na investicijsku strategiju, dozvoljena ulaganja   Fonda   i   korištene   financijske instrumente  može  se  pretpostaviti  da  bi  rizici održivosti  mogli  imati  umjeren  utjecaj  na uspješnost Fonda.“

U poglavlju „Naknada za upravljanje“ mijenja se iznos trenutne naknade za upravljanje na 0,35% godišnje.

Iznos najviše naknade za upravljanje se ne mijenja i ostaje 1,0% za fond Flexi Kuna, te 0,85% za fond Flexi Euro.

Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekta fonda Raiffeisen Flexi USD kako slijedi:

Mijenja se poglavlje „Rizik održivosti“ i sada glasi:

„Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan sa ulaganjima koji, ako do  njega  dođe,  može  uzrokovati  stvaran  ili potencijalno  materijalno  negativan  učinak  na vrijednost ulaganja.

Najznačajniji  rizici  održivosti  odnose  se  na  okolišne  i  reputacijske  rizike  izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti  do  primjerice  bojkota  tvrtki  koji  krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

Društvo je u procesu upravljanja rizicima fonda integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategorija rizika, te ga razmatra i mjeri neovisno od ostalih kategorija rizika.

Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir tijekom procjene prinos i rizika pojedinog ulaganja.

Društvo je identificiralo instrumente dozvoljene za ulaganja Fonda kod kojih su prisutni rizici održivosti. Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo procjenjuje i prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka, pri čemu procjena rizika održivosti izdavatelja uzima u obzir odgovarajući sektor  poslovanja izdavatelja.

Ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire ne smiju se vršiti kod izdavatelja koji generiraju značajan prihod od proizvodnje, rudarenja, prerade ili korištenja ugljena i drugih povezanih usluga, ili u tvrtkama koje proizvodi značajne komponente koje se odnose na područje "kontroverznog" oružja (npr. kazetnog streljiva, kemijskog oružje, mine).

S obzirom na investicijsku strategiju, dozvoljena ulaganja   Fonda   i   korištene   financijske instrumente  može  se  pretpostaviti  da  bi  rizici održivosti  mogli  imati  umjeren  utjecaj  na uspješnost Fonda.“

U poglavlju „Naknada za upravljanje“ mijenja se iznos trenutne naknade za upravljanje na 0,75% godišnje.

Iznos najviše naknade za upravljanje se ne mijenja i ostaje 1,5%

Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata  fondova Raiffeisen Classic, Raiffeisen Wealth, Raiffeisen USD 2026 Bond i Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond kako slijedi:

Mijenja se poglavlje „Rizik održivosti“ i sada glasi:

„Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan sa ulaganjima koji, ako do  njega  dođe,  može  uzrokovati  stvaran  ili potencijalno  materijalno  negativan  učinak  na vrijednost ulaganja.

Najznačajniji  rizici  održivosti  odnose  se  na  okolišne  i  reputacijske  rizike  izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti  do  primjerice  bojkota  tvrtki  koji  krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

Društvo je u procesu upravljanja rizicima fonda integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategorija rizika, te ga razmatra i mjeri neovisno od ostalih kategorija rizika.

Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir tijekom procjene prinos i rizika pojedinog ulaganja.

Društvo je identificiralo instrumente dozvoljene za ulaganja Fonda kod kojih su prisutni rizici održivosti. Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo procjenjuje i prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka, pri čemu procjena rizika održivosti izdavatelja uzima u obzir odgovarajući sektor  poslovanja izdavatelja.

Ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire ne smiju se vršiti kod izdavatelja koji generiraju značajan prihod od proizvodnje, rudarenja, prerade ili korištenja ugljena i drugih povezanih usluga, ili u tvrtkama koje proizvodi značajne komponente koje se odnose na područje "kontroverznog" oružja (npr. kazetnog streljiva, kemijskog oružje, mine).

S obzirom na investicijsku strategiju, dozvoljena ulaganja   Fonda   i   korištene   financijske instrumente  može  se  pretpostaviti  da  bi  rizici održivosti  mogli  imati  umjeren  utjecaj  na uspješnost Fonda.“

Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata fondova Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Equities i Raiffeisen Sustainable Solid, kako slijedi:

U naslovu poglavlja  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ riječ „ekoloških“ mijenja se riječju „okolišnih“.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ odjeljku „Investicijski proces održivih ulaganja R-KAGa“ rečenica: „Uvođenje ESG kriterija provodi se na različitim razinama unutar investicijske politike.“, mijenja se rečenicom: „Investicijska politika služi smanjenju rizika održivosti, uzimanju u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti, i poticanju uspostavljanja ciljeva održivosti.“

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ odjeljku „Investicijski proces održivih ulaganja R-KAGa“, točki 3. ispred riječi „dijaloga“ dodaje se riječ „korporativnog“, a iza riječi dijaloga brišu se riječi „s tvrtkama“.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ u naslovu odjeljka „Investicijski proces / metode za procjenu, mjerenje i praćenje ekoloških i društvenih kriterija“, riječ“ ekoloških“ mijenja se riječju „okolišnih“.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ u odjeljku „Investicijski proces / metode za procjenu, mjerenje i praćenje ekoloških i društvenih kriterija“, riječ“ ekološke“ mijenja se riječju „okolišne“.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ u odjeljku „Informacije koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji)“ brišu se 1. i 2. odlomak.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ u odjeljku „Informacije koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji)“ u 3. odlomku riječ „stupaju“ mijenja se riječima „ stupili su“.

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ u odjeljku „Informacije koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji)“ iza 3. odlomka dodaju se tekst i tablice koji glase:

„Minimalni iznos ulaganja u okolišno održive gospodarske djelatnosti u smislu Uredbe o taksonomiji je 0%.

„Načelo ‚ne nanosi bitnu štetu’ primjenjuje se samo na ona ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.

Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovog financijskog proizvoda ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.”.

Uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti provodi se kroz gore spomenute negativne kriterije, kroz integraciju ESG istraživanja u investicijski proces (ESG ocjena) i kroz biranje dionica (pozitivni kriteriji). Upotreba pozitivnih kriterija uključuje apsolutnu i relativnu procjenu izdavatelja s obzirom na podatke povezane sa sviminteresnim skupinama, npr. zaposlenicima, društvenoj zajednici, dobavljačima, poslovnoj etici i okolišu, kao i apsolutnu i relativnu procjenu država s obzirom na održivi razvoj čimbenika kao što su politički sustav, ljudska prava, socijalne strukture, politike okolišnih resursa i promjene klime. Dodatno izdavatelje se potiče na smanjenje negativnih štetnih učinaka na održivost kroz korporativni dijalog posebno kroz proces korištenja prava glasa – proces uključivanja. Aktivnosti korporativnog uključivanja se provode u kompanijama neovisno ospecifičnosti ulaganja.

Sljedeća tablica prikazuje tematska područja iz kojih se uzimaju u obzir indikatori održivosti za štetne učinke, kao i glavne metode koje se koriste.  

Izdavatelji

Negativni kriteriji 

Pozitivni kriteriji 

Uključivanje

Okoliš

Emisije stakleničkih plinova

x

x

x

Aktivnosti sa štetnim učincima na područja zaštićene bioraznolikosti

x

x

 

Vode (zagađenje, potrošnja)

 

x

x

Opasni otpad

 

x

x

Socijalna pitanja i zaposlenost

Kršenja ili nepostojanje politike u vezi s Globalnim dogovorom Ujedinjenih naroda (inicijativa za odgovorno korporativno upravljanje) i smjernicama OECD-a za multinacionalne tvrtke; nezgode na radu

x

x

x

 

Ravnopravnost spolova

 

x

x

 

Kontroverzna oružja

x

x

 

Države i nadnacionalne organizacije

Negativni kriteriji 

Pozitivni kriteriji 

Okoliš

Emisije stakleničkih plinova

x

x

Socijalna pitanja

Kršenje društvenih odredbi u međunarodnim sporazumima i konvencijama te kršenja načela Ujedinjenih naroda

x

x

U poglavlju  „Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija“ dodaje se adresa internetske stranice na kojoj se nalaze informacije o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.  

                                           

Usvajaju se nebitne izmjene prospekta fonda Raiffeisen Harmonic kako slijedi:

Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

 

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni prospekti stupaju na snagu na dan 02. kolovoza 2022.