Nebitne promjene Prospekata i Pravila Raiffeisen investicijskih fondova i nove Ključne informacije za ulagatelje

30.12.2022

Usvojene nebitne promjene Prospekata i Pravila svih fondova pod upravljanjem i nove Ključne informacije za ulagatelje

 

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 01.01.2023

Promjene se usvajaju uslijed stupanju na snagu s 01.01.2023.:

Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
te članka 8. stavka 1., 2. i 2.a. Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852

Detalje o promjenama možete pronaći u nastavku:

1. Usvajaju se nebitne izmjene prospekta Raiffeisen Flexi Kuna, kako slijedi:

- Mijenja se ime fonda u „Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom“.

- Mijenja se valuta denominacije fonda iz HRK u EUR.

U poglavlju postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela / Rok za uplatu i predaju zahtjeva izmijenjen je krajnji rok za uplatu i krajnji rok za predaju zahtjeva s 24:00:00 na 14:00:00 sati.

- Mijenja se poglavlje „Početna vrijednost udjela i uplate u fond“ i sada glasi: „Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosila je 100,0000 HRK, odnosno 13,2723 EUR. Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u EUR. Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Hanfi. Minimalna uplata ulagatelja u Fond je 65,00 EUR Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 15,00 EUR od 01.01.2023. Za investicijske planove ugovorene prije promjene minimalnog iznosa uplate, iznos minimalne uplate jednak je  onom propisanom tada važećim Prospektom.“

- U poglavlju „Naknada depozitara“ briše se rečenica: „Iznimno, u slučajevima kada tako obračunati mjesečni iznos naknade ne prelazi mjesečni iznos naknade od 2.500,00 HRK, Fondu će se naplatiti navedeni fiksni iznos naknade.“.

2. Usvajaju se nebitne izmjene prospekata fondova Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond kako slijedi:

- U poglavlju „Naknada depozitara“ nakon iznosa „1.500,00 HRK“ dodaje se: „odnosno 199,08 EUR“.

- U poglavlju „UDJELI U FONDU“ u dijelu „Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja bez njegove suglasnosti u sljedećim slučajevima“ riječi „50,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „najnižeg iznosa ulaganja propisanog temeljem investicijskog plana Fonda”

3. Usvajaju se nebitne izmjene prospekata fondova Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, i Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi Euro kako slijedi:

- Mijenja se poglavlje „Početna vrijednost udjela i uplate u fond“ i sada glasi: „Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosi 100,0000 EUR. Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u EUR. Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Hanfi. Minimalna uplata ulagatelja u Fond je 65,00 EUR. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 15,00 EUR. Za investicijske planove ugovorene prije promjene minimalnog iznosa uplate, iznos minimalne uplate jednak je onom propisanom tada važećim Prospektom.“

4. Usvajaju se nebitne izmjene prospekta fonda Raiffeisen Flexi USD kako slijedi:

- Mijenja se poglavlje „Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosi 100,0000 USD. Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u USD. Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Iznimno, uplate u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan, čime se podrazumijevaju ugovorene periodične uplate u Fond, mogu biti isključivo u eurima (EUR) te se takve uplate primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za USD važećem na dan obračuna preračunavaju u USD. Dan obračuna je dan zaprimanje uplate. Sve uplate vidljive na računu Fonda tijekom radnog dana prije krajnjeg roka za uplatu, smatrat će se da su zaprimljene toga radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda tijekom radnog dana u uključivo i iza krajnjeg roka za uplatu, smatrat će se da su zaprimljene sljedećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatrat će se uplaćenima prvog sljedećeg radnog dana. Minimalna uplata ulagatelja u Fond je 100,00 USD. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 15,00 EUR. Za investicijske planove ugovorene prije promjene minimalnog iznosa uplate, iznos minimalne uplate jednak je onom propisanom tada važećim Prospektom.“

5. Usvajaju se nebitne izmjene prospekta fonda Raiffeisen Wealth, kako slijedi:

- Mijenja se poglavlje „Početna vrijednost udjela i uplate u fond“ i sada glasi: „Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosi 100,0000 EUR. Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u EUR. Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Hanfi. Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 130.000,00 EUR. Iznos svake sljedeće uplate u Fond određuje ulagatelj.“

6. Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, i Raiffeisen Sustainable Solid, kako slijedi:

- Briše se poglavlje „Transparentnost okolišnih i društvenih kriterija“.

- Dodaje se dodatak prospektima pod nazivom „ SFDR RTS obrazac“.

7. Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond i Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond kako slijedi:

- U poglavlju „Posebne okolnosti“ riječi „5.000.000,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „600.000,00 EUR“.

8. Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen Sustainable Equities, kako slijedi:

- U poglavlju „NAKNADE I TROŠKOVI“ riječi „15 milijuna kuna“ zamjenjuju se sa: „15.000.000,00 HRK odnosno 1.990.842,13 EUR“.

9. Usvajaju se nebitne izmjene Prospekta Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi USD, Raiffeisen Flexi Euro, Raiffeisen Flexi Bond i Raiffeisen Wealth kako slijedi:

- U poglavlju „LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMJENE FONDA“ u dijelu „Likvidacija Fonda“ riječi „5.000.000,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „600.000,00 EUR“.

- U poglavlju „Društvo za upravljanje“ nakon riječi „vlasnik“ dodaje se riječ: „/ član“. Nakon riječi „(„R-KAG“)“ dodaju se riječi: „sa 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva“. Iznos „8.000.000,00 HRK mijenja se sa iznosom: „1.061.782,47 EUR“.

- Ažurira se popis fondova pod upravljanjem Društva.

- U poglavlju „Depozitar“ riječ „RBA“ mijenja se s riječima: „Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo“. Rečenica „Temeljni kapital u iznosu od  3.621.432.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na ukupno 3.621.432 redovne dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 HRK.“ se briše.

10. Usvajaju se nebitne izmjene Pravila fondova Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen Sustainable Solid, Raiffeisen Flexi USD, Raiffeisen Flexi Euro, Raiffeisen Flexi Bond i Raiffeisen Wealth kako slijedi:

- U članku 31. riječi „10,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „1,50 EUR“.

- U članku 34. riječi „50.000,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „6.500,00 EUR“, a riječi „2.500,00 HRK“ zamjenjuju se sa: „330,00 EUR“

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu na dan 1. siječnja 2023. kao i novi dokument Ključne informacije za ulagatelje sukladno novoj PRIIP regulativi.