Nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila Raiffeisen investicijskih fondova

01.12.2021

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata i neobaveznog sadržaja Pravila svih fondova pod upravljanjem.

 

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:

1. Termin „ulagateljski cilj“ je izmijenjen terminom „investicijski cilj“;

2. Termin „Agencija“ je izmijenjen terminom „Hanfa“;

3. U poglavlju „Poslovi Depozitara“ dodan je Popis svih osoba s kojima poddepozitar, Raiffeisen Bank International AG ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane:

1

AO Raiffeisenbank Moscow

2

AS SEB Pank, Tallin

3

Banco Comercial Portugues, Lisabon

4

Banco National de Mexico

5

BNP Paribas New York Branch

6

Bulgarian National Bank

7

CACEIS Bank Spain, S.A.U.

8

CACEIS Bank, Netherlands Branch

9

CACEIS Bank, Pariz

10

CDCP, Prague

11

Central Depository AD (CDAD)

12

CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto

13

Citibank N.A., London Branch

14

Citibank N.A., Sao Paolo Branch

15

Clearstream Banking AG, Frankfurt

16

Clearstream Luxembourg

17

Czech National Bank

18

Depozitarul Central, Bucharest

19

EFG Eurobank Ergasias S.A., Atena

20

First National Bank of Southern Africa Ltd., Johannesburg

21

HSBC Bank Malaysia, Kuala Lumpur

22

HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Sydney

23

HSBC Filipini

24

HSBC India, Mumbai

25

HSBC Indonesia, Jakarta

26

HSBC Japan, Tokyo

27

HSBC New Zealand, Auckland

28

HSBC Singapur

29

HSBC South Korea., Seoul

30

HSBC Taiwan, Taipei

31

HSBC Tajland, Bangkok

32

HSBC, Hong Kong

33

Intesa Sanpaolo SpA, Milan

34

KBC Bank NV Brussels

35

KDPW

36

KELER, Budapest

37

National Bank of Albania

38

National Bank of Romania

39

Nova KBM d.d.

40

NSD

41

OeKB CSD

42

OP Corporate Bank Plc

43

Priorbank Minsk

44

Raiffeisen Bank Aval

45

SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki

46

SEB Banka Latvia, Riga

47

SEB Banka Lithuania, Vilnius

48

SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen

49

SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm

50

SEB, Oslo branch

51

SIX SIS, Zurich

52

Tha Bank of New York, Brussels Branch

53

The Bank of New York, London

54

Türk Ekonomi Bankasi A.S.

Lista je podložna promjenama.

te je brisan link na internetsku stranicu Društva gdje je objavljen popis svih osoba s kojima poddepozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane;

4. u čitavom tekstu, na odgovarajućim mjestima, ažuriran je tekst u odnosu na djelatnosti investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem koje Društvo više ne obavlja;

5. ažuriran je graf „Povijesni prinos Fonda“;

6. ažurirani su fondovi pod upravljanjem.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth kako slijedi:

1. U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” rečenica „Prilikom donošenja odluka o ulaganjima napajajućeg Fonda, Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.„ je zamijenjena rečenicom „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.“ te rečenica „Uspostava formalnih i obvezujućih politika u skladu sa člankom 4 Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost nisu primjenjivi s obzirom na financijske instrumente u koje Fond pretežito ulaže.“ rečenicom „Društvo procjenjuje da troškovi uspostave formalnih i obvezujućih politika u skladu sa člankom 4 Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, kao i mjerenja učinaka takvih politika na održivost ne bi bili proporcionalni veličini i organizacijskoj strukturi Društva.”

2. U poglavlju „Iznimka od primjene ograničenja ulaganja u instrumente pojedinih izdavatelja“ se rečenica „Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja, za koje je Fond dobio odobrenje Hanfe, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda” nadopunjuje riječima “ do maksimalno 100% neto vrijednosti imovine Fonda”.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:

1. U poglavlju „Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost” rečenica „Prilikom donošenja odluka o ulaganjima napajajućeg Fonda, Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.„ je zamijenjena rečenicom „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod Društvo ne uzima u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.“

2. U poglavlju „Tabelarni prikaz rizika i sklonost Fonda pojedinom riziku“ promijenjen je rizik koncentracije s „VISOK“ u „NIZAK“.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond kako slijedi:

1. U poglavlju „Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom“ dodan je Datum osnivanja fonda.

2. U poglavlju „Prestanak Fonda dospijećem“ rečenica / dio rečenice „Društvo će za dan dospijeća Fonda izračunati cijenu udjela Fonda te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela“ je zamijenjena rečenicom / dijelom rečenice „Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela“

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Sustainable Mix kako slijedi:

1. U cilju uskladbe sa SFDR regulativom[1] i Uredbom o taksonomiji[2]

- Dopunjen je profil ulagatelja, investicijski cilj i strategija i ciljana struktura ulaganja

- Dodana je Izjava o politici značajnih štetnih učinaka na održivost

- Dopunjene su informacije o Glavnom fondu te Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija

- Dopunjen je Rizik strategije upravljanja Glavnim fondom

- Dopunjeni su rizik održivosti i utjecaj rizika održivosti na fond i Glavni fond

2. U poglavlju „Tabelarni prikaz rizika i sklonost Fonda pojedinom riziku“ promijenjen je rizik koncentracije s „VISOK“ u „NIZAK“, također su dopunjeni slijedeći rizici fonda: kamatni rizik, valutni rizik i kreditni rizik.

Usvajaju se nebitne izmjene Prospekata napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Raiffeisen Sustainable Equities kako slijedi:

1. U poglavlju „Strategija i ciljana struktura ulaganja Fonda“ dodaje se rečenica: „Prinos fonda u određenom razdoblju računa se kao postotna promjena cijene udjela na kraju razdoblja u odnosu na cijenu udjela na početku razdoblja.“

2. U poglavlju “Transparentnost ekoloških i društvenih kriterija / Ilustrativni primjer primjene kriterija” dodaje se slijedeći tekst: “Informacije koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji):
„Načelo ‚ne nanosi bitnu štetu’ primjenjuje se samo na ona ulaganja na kojima se temelji financijski proizvod kod kojih se uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.
Kod ulaganja na kojima se temelji preostali udio ovog financijskog proizvoda ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.”.
Napomena: EU kriteriji za okolišne ciljeve o zaštiti klime i prilagodbi klimatskim promjenama stupaju na snagu 1. siječnja 2022. (Uredba o taksonomiji[3]). R-KAG priprema upravljanje podacima za uvažavanje ovih EU kriterija u procesu ulaganja, a kako je regulatorno propisano.“

Usvaja se izmjena neobaveznog sadržaja Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Wealth i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative, Raiffeisen Sustainable Mix i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:

1. u čitavom tekstu, na odgovarajućim mjestima, ažuriran je tekst u odnosu na djelatnosti investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem koje Društvo više ne obavlja;

2. Termin „Agencija“ je izmijenjen terminom „Hanfa“.

U ostalim dijelovima Prospekti i Pravila ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni Prospekti i Pravila stupaju na snagu 01. prosinca 2021.

 

1) Uredba (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

2) Uredba (EU) 2020/852 europskog parlamenta i vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088