Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

15.02.2016

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

Na naslovnoj strani mijenja se datum objave prospekta u 15. veljače 2016.

U dijelu Povijesni prinos Fonda ažuriran je grafički prikaz povijesnih prinosa na način da uključuje prinos ostvaren u 2015. godini., kada je primjenjivo.

U Prospektu fonda Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Classic uz grafički prikaz prinosa za 2015. godinu dodaju se rečenice: „Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili, prinos bi bio niži od navedenog.“, a briše se rečenica: „S obzirom na datum osnivanja Fonda, povijesni prinos Fonda nije moguće prikazati.“.

U Prospektu fonda Raiffeisen Bonds i fonda Raiffeisen Dynamic, u rečenici „S obzirom na promjenu strategije ulaganja Fonda, koja je nastupila s danom 30. prosinca 2013. povijesni prinosi Fonda ostvareni su pod okolnostima koje više ne vrijede.“ iza riječi „Fonda“ dodaju se riječi „do tog datuma“.

U dijelu Način i uvjeti upisa u Registar odlomak: „Ukoliko se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelima, na poziv Društva Ulagatelj je dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja udjelima u Registar kojeg odobrava Društvo. Obrazac mora biti potpisan od strane prenositelja i stjecatelja i ovjeren kod javnog bilježnika.“ mijenja se i glasi: „Ulagatelj može udjele u Fondu prenijeti na treću osobu koja udjele stječe upisom u Registar. Ulagatelj je dužan dostaviti ugovornu ili drugu dokumentaciju koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za upis i ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja udjelima,kojeg odobrava Društvo. Obrazac mora biti potpisan od strane prenositelja i stjecatelja i ovjeren kod javnog bilježnika, osim u slučaju kada je ugovorna ili druga dokumentacija ovjerena kod javnog bilježnika te je dovoljan potpis prenositelja i stjecatelja na obrascu za upis raspolaganja udjelima. U slučaju prijeno a na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela, ili na temelju zakona, obrazac za upis nije potreban. Ukoliko Društvo, prema svojoj razumnoj i savjesnoj procjeni iz dostavljene dokumentacije ne može nedvojbeno utvrditi sve elemente relevantne za upis novog imatelja udjela u Registar, pozvat će podnositelja na dopunu dokumentacije.“

U dijelu Rješavanje pritužbi ulagatelja u rečenici „Društvo će se Ulagatelju pisanim putem očitovati na dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 radnih dana od zaprimanja pritužbe“ briše se riječ „radnih“.

U dijelu Nadzorni odbor, ažurira se kratki životopis predsjednika Nadzornog odbora uslijed stupanja na novu funkciju.