Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

06.02.2014

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Radi lakšeg snalaženja iza naslovne strane dodaje se Sadržaj.


Ostale nebitne promjene možete pronaći u sljedećem tekstu:
Na strani 1. Prospekta mijenja se datum izdavanja Prospekta, briše se datum usvajanja
Prospekta i datum Rješenja o odobrenju prospekta Hrvatske agencije za nadzor financijskih
usluga ako postoji.
Na strani 1. Prospekta usklađuje se terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim
fondovima s javnom ponudom, te se izraz „polugodišnja i revidirana godišnja financijska
izvješća“ mijenja se u „polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji“.
Na strani 4. Prospekta ažuriran je prikaz prinosa na način da uključuje prinos ostvaren u
2013. godini.
Na strani 5. Prospekta, samo za fondove kojima je dopušteno ulaganje u vlasničke
vrijednosne papire, u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u vlasničke vrijednosne papire iza riječi
„dionice“ dodaju se riječi „, uključujući dionice zatvorenih investicijskih fondova“.
Na strani 5. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u instrumente tržišta novca usklađuje se
terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te se
briše rečenica „Vrijednosni papiri na tržištu novca su trezorski i komercijalni zapisi, te
obveznice s preostalim dospijećem do 397 dana.“, osim u fondovima Raiffeisen Cash,
Raiffesien euroCash i Raiffeisen Bonds gdje se briše rečenica „Vrijednosni papiri na tržištu
novca u koje je Fondu dopušteno ulagati su trezorski zapisi, komercijalni zapisi, te obveznice
s preostalim dospijećem do 397 dana“, a umjesto toga dodaje se rečenica „Fondu je
dopušteno ulaganje u instrumente tržišta novca.“
Na strani 5. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u investicijske fondove usklađuje se
terminologija sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, te se
naslov mijenja iz „udjeli u investicijskim fondovima“ u „otvoreni investicijski fondovi s javnom
ponudom“, a izraz „investicijski fond“ mijenja u „otvoreni investicijski fond s javnom
ponudom“.
Na strani 10. Prospekta u dijelu Tabelarni prikaz rizika i stupnja njihova utjecaja na Fond i društvo za upravljanje dodaje se rečenica kojom se agregirano opisuje profil rizika pojedinog fonda uvažavajući sve u Prospektu prethodno navedene rizike.
Na strani 11. Prospekta izmijenjen je dio koji se odnosi na Porezne propise i glasi:
„Sažetak poreznog tretmana ulaganja u Fond utemeljen je na hrvatskim propisima koji su na
snazi u vrijeme izrade Prospekta. Naknadne izmjene propisa i njihovih tumačenja mogu
izmijeniti činjenice koje su u nastavku navedene, te imati posljedice za Ulagatelje. Društvo
ne preuzima obvezu dopunjavanja Prospekta niti obavještavanja Ulagatelja o bilo kojoj
naknadnoj izmjeni poreznih propisa i postupaka poreznih vlasti.

POREZI KOJE JE FOND DUŽAN PLATITI NA SVOJU IMOVINU ILI DOBIT. Imovina Fonda,
odnosno udjeli, teretit će se u iznosu stvarno nastalih poreznih obveza koje terete Fond, i
koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit.

POREZ NA DOBIT. Fond nije obveznik poreza na dobit. Međutim, Ulagatelji u Fond, pravne
osobe, koje su obveznici poreza na dobit, i koji otkupom (otuđenjem) udjela ostvare dobit,
dužni su iznos ostvarene dobiti uključiti u poreznu osnovicu u godišnjoj prijavi poreza na
dobit. Isto tako, ako Ulagatelj ostvari gubitak pri prodaji (otuđenju) udjela, ima pravo na
umanjenje porezne osnovice u godišnjoj prijavi poreza na dobit. Prihodi ili rashodi od
vrijednosnih usklađenja ulaganja u Fond (nerealizirani dobici ili gubici) ne ulaze u osnovicu
za plaćanje poreza na dobit. Porezno se priznaju samo realizirani dobitci i gubitci na
udjelima.

POREZ NA DOHODAK. Ulagateljima, fizičkim osobama, ostvareni dobitak prilikom otkupa
(otuđenja) udjela u Fondu, kao razliku između cijene prodaje i cijene kupnje, ne smatra se
dohotkom, ne podliježe oporezivanju, ne uključuje se u osnovicu poreza na dohodak, i ne
iskazuje se u prijavi poreza na dohodak.

POREZ PO ODBITKU. Na imovinu koju Fond ulaže u strane financijske instrumente, može
se obračunati porez po odbitku, prema poreznim propisima zemlje u koju se ulaže. Porez po
odbitku uobičajeno se plaća na prihode od dividende, prihode od kamata, prihode od udjela
u dobiti i druge prihode, a koji obračunava i obustavlja isplatitelj.

DOBITCI IZ PRIHODA ILI KAPITALNE DOBITI FONDA. Fond Ulagateljima ne isplaćuje
dobitke ostvarene ulaganjem, nego se cjelokupna dobit Fonda zadržava i pripisuje udjelu.

ODBITCI KAPITALNIH GUBITAKA FONDA. Za gubitke koje Fond ostvari ulaganjem,
umanjuje se imovina Fonda i udjeli Ulagateljima.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST. Fondu se na naknadu za upravljanje, naknadu
depozitaru, naknadu nadzornom tijelu, troškove stjecanja imovine i troškove platnog prometa
ne obračunava PDV. Fondu se na ostale troškove određene Prospektom može obračunavati
PDV prema odredbama Zakona o PDV-u. Ulagateljima, na naknade koje im se izravno
obračunavaju (ulazna i/ili izlazna naknada), ne obračunava se PDV.

POREZ NA FINANCIJSKE TRANSAKCIJE. U Republici Hrvatskoj ne plaća se porez na
financijske transakcije, pa niti na financijske transakcije Fonda. Isto tako ne obračunava se
porez na financijske transakcije Ulagateljima na izdavanje i otkup udjela. Fondu se na
njegove transakcije može obračunavati porez na financijske transakcije sukladno regulativi
države u koju Fond ulaže imovinu.
Imovina Fonda ili Ulagatelji u Fond mogu biti terećeni za sve postojeće i eventualne buduće
porezne obveze koje su Fond ili Ulagatelji dužni platiti na svoju imovinu ili dobit, kao i za
troškove reguliranja poreznih obveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.
Ovaj sažetak ne može se smatrati poreznim savjetom i služi kao informativni pregled
poreznih aspekata ulaganja u Fond. Svaki ulagatelj u Fond, trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom prije ulaganja, o mogućim poreznim posljedicama koje za njega mogu proizaći iz ulaganja u Fond, uključujući primjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske ili bilo koje druge zemlje, međunarodne porezne sporazume, kao i o potencijalnim izmjenama poreznih propisa, koji su u pripremi ili su prijedlozi za te izmjene podneseni do dana Prospekta.“. 
Na strani 12. Prospekta u dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela briše se rečenica „Izdavanje udjela u Fondu obavlja se uplatama novčanih sredstava na račun Fonda.“
Na strani 18. Prospekta u dijelu Uprava mijenjaju se podaci o članu Uprave.
Na strani 18. Prospekta dodan je dio Rješavanje pritužbi ulagatelja koji glasi:
„Sve pritužbe na rad Društva Ulagatelj dostavlja Društvu u pisanom obliku poštom na adresu
Društva navedenu u Prospektu, u bilo kojoj poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d. ili putem
elektroničke pošte na adresu: rbainvest@rbainvest.hr. Ukoliko pritužba nije riješena u roku
od 7 radnih dana od dana zaprimanja iste, Ulagatelj će pisanim putem od strane Društva biti
obaviješten o tijeku rješavanja pritužbe. Društvo će se Ulagatelju pisanim putem očitovati na
dostavljenu pritužbu u roku od maksimalno 15 radnih dana od zaprimanja pritužbe.“.
Na strani 19. Prospekta u dijelu Fondovi pod upravljanjem Društva ažurirani su nazivi
fondova pod upravljanjem Društva.
Na strani 19. Prospekta u dijelu Popis delegiranih poslova ažuriran je popis dobavljača
na koje su delegirani poslovi.

Ispravljaju se Prospekti fondova Raiffesien Cash i Raiffeisen euroCash kako slijedi:
Na strani 5. Prospekta fonda Raiffesien euroCash u dijelu Vrste imovine u koju je
Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u
instrumente tržišta novca u rečenici „Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se
uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj zemlja članica EU.“iza
riječi „EU“ dodaju se riječi „i/ili OECD-a“.
Na strani 5. Prospekta fonda Raiffesien Cash u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu
dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u instrumente
tržišta novca iza riječi „U dužničke vrijednosne papire“ dodaju se riječi „jedinica lokalne
uprave i područne samouprave i instrumente tržišta novca“, briše se rečenica „Vrijednosni
papiri ostalih izdavatelja su komercijalni zapisi, korporativne obveznice, obveznice jedinica
lokalne uprave i područne samouprave.“
Na strani 6. Prospekta u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i
ograničenja ulaganja gdje se opisuje ulaganje u depozite u rečenici „Fond ulaže u
depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.“ brišu se riječi „sa sjedištem u EU“.