Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

30.12.2013

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Promijenjeni su nazivi fondova, kako slijedi: Raiffeisen Cash novčani fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Raiffeisen Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom; zatim Raiffeisen Central Europe, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Raiffeisen New Europe, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te Raiffeisen Prestige  Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Raiffeisen Absolute Aggressive, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Izmijenjeni su i iznosi minimalnih uplata te minimalnih uplata ulaganja koja predstavljaju investicijski plan (periodične uplate u fond) u svim fondovima na 500,00 kuna odnosno na 50,00 kuna.

Ostale nebitne promjene možete pronaći u sljedećem  tekstu:

Na strani 2. Prospekta u bilješci:
„Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities ili jedinice u subjektima za zajednička ulaganja su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom osnovani u skladu s odredbama europske UCITS Direktive čiji je osnovni cilj standardiziranje otvorenih fondova s javnom ponudom na području EU. UCITS fondovi mogu se distribuirati na području EU.“
briše se rečenica „UCITS fondovi mogu se distribuirati na području EU.“


Na strani 3. Prospekta u rečenici:
„Instrumenti tržišta novca su instrumenti čije je dospijeće ili preostalo dospijeće 397 dana ili manje i/ili čiji prinosi su podložni utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca.“
briše se „/ili“

Na strani 3. Prospekta dio:
„Prilikom ulaganja u udjele investicijskih fondova Društvo će voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto imovine fonda može biti uloženo u udjele drugih fondova.“
koji se odnosi na ulaganja u investicijske fondove mijenja se i glasi:
„Fond ulaže u UCITS fondove. Fond može ulagati i u druge investicijske fondove pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja.
Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge investicijske fondove koji u udjele investicijskih fondova ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine.“

Na strani 4. Prospekta u dijelu koji se odnosi na ulaganja u depozite: „Fond ulaže u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU i/ili OECD“
briše se „i/ili OECD“

Na strani 7. Prospekta u dijelu Utjecaj ulaganja u financijske izvedenice na profil rizičnosti Fonda ispravljena je tiskarska pogreška, te je riječ „izvedenicama“ zamijenjena riječju „izvedenice“.

Na strani 12. Prospekta u rečenici: „Društvo će za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela Fonda zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, a sve eventualne zaprimljene uplate bez odgode vratiti Ulagateljima Fonda pod uvjetom da je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje.“
briše se „pod uvjetom da je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje.“

Na strani 14. Prospekta u rečenici: „Postupak likvidacije može biti pokrenut i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, podzakonskim propisima i prospektom Fonda, te odlukom Društva.“
briše se „, te odlukom Društva“