Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

14.02.2018

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

Izmjenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, FWR Multi-Asset Strategy II  te napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities, kako slijedi:

1.   Na naslovnoj strani prospekata svih UCITS fondova i napajajućih UCITS fondova mijenja se datum objave prospekta u 14. veljače  2018.

2.   U prospektima svih UCITS fondova, osim Raiffeisen Flexi Cash koji je osnovan tijekom 2017. godine pa nema povijesnog prinosa,  u dijelu Povijesni prinos fonda  umetnut je graf s povijesnim prikazom prinosa pojedinog fonda po godinama, zaključno sa 2017. godinom

3.   U prospektima UCITS fondova: Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen Harmonic iza naslova Ulagateljski cilj rečenica:

Cilj Fonda razlikuje se od cilja tradicionalnog fonda čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na mjerilo (benchmark).

te u prospektima UCITS fondova Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen Harmonic i FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II ispod naslova Strategija i ciljana struktura ulaganja rečenica

Fond nema mjerilo (benchmark).

brišu se,

a u prospektima UCITS fondova Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen Harmonic i FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II iza naslova Ulagateljski cilj

dodaje se rečenica

Fond nema mjerilo (benchmark) prema kojem bi se procjenjivala njegova uspješnost za razliku od tradicionalnih fondova.

4.   U prospektima UCITS fondova: Raiffeisen Dynamic, Raiffeisen Harmonic i FWR Multi-Asset Strategy I iza naslova Strategija i ciljana struktura ulaganja rečenica:

Vrsta Fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima je posebni fond.

mijenja se u

Sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima Fond spada u vrstu posebnih fondova.

5.   U prospektima svih UCITS fondova rečenica ispod naslova Zajmovi

Ukupni iznos obveza koje podliježu otplati prema ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku ugovaranja takvih pozajmica,

nadopunjuje se tako da glasi

Ukupni iznos obveza koje podliježu otplati prema ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku ugovaranja takvih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

6.    U prospektima svih UCITS fondova osim prospekta Raiffeisen Flexi Cash (koji i tako ne sadrži tu rečenicu), rečenica ispod naslova Utjecaj ulaganja u financijske izvedenice na profil rizičnosti Fonda  rečenica

Budući da ne postoji centralno mjesto prijeboja i namire, postoji rizik da suprotna strana ugovora neće biti u mogućnosti ispuniti svoje dospjele obveze se briše i

dodaje se odlomak koji glasi

Općenito rizik druge ugovorne strane neuvrštenih OTC izvedenica može se umanjiti uključivanjem u sustav poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane. Središnje druge ugovorne strane (Central Counterparty - CCP) su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu.

Budući da neuvrštene OTC izvedenice kojima Fond trguje trenutno nisu uključene u sustav poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane, postoji rizik da suprotna strana ugovora neće biti u mogućnosti ispuniti svoje dospjele obveze.

Za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, Društvo primjenjuje tehniku smanjenja rizika -  razmjenu varijacijskog iznosa nadoknade (varijabilna marža).

 

7.    U prospektima UCITS fondova: Raiffeisen Harmonic i Raiffeisen Dynamic ispod naslova Izlazna naknada nadopunjena je rečenica tako da sad glasi

Izlazna naknada u iznosu od 1,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju dužem od jedne (1) godine do uključivo dvije godine.

8.    U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Troškovi vođenja registra udjela je dodana rečenica

Imovina Fonda će se teretiti za troškove vođenja registra udjela, primjerice, ako je Društvo delegiralo taj posao na treću osobu.

9.    U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Pravo iz udjela u Fondu - PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST  nadopunjena je rečenica koja glasi:

Društvo će Ulagateljima, na njihov pisani zahtjev, dostaviti Prospekt, Pravila, ključne informacije za ulagatelje, posljednji revidirani godišnji izvještaj, te polugodišnji izvještaj Fonda.

10.   U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate  u rečenici

Ukoliko se radi o više uplata u ishodišni fond  koje su izvršene sa 2 ili više različitih računa Ulagatelja, novčana sredstva će se isplatiti na račun sa kojeg je izvršena zadnja uplata u korist Fonda iz kojeg se otkupljuju udjeli, ukoliko je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje.

termin „ishodišni Fond“ je zamijenjen s terminom „Fond iz kojega se otkupljuju udjeli „ pa ta rečenica glasi:

Ukoliko se radi o više uplata u Fond iz kojega se otkupljuju udjeli  koje su izvršene sa 2 ili više različitih računa Ulagatelja, novčana sredstva će se isplatiti na račun sa kojeg je izvršena zadnja uplata u korist Fonda iz kojeg se otkupljuju udjeli, ukoliko je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje.

11.  U prospektima svih UCITS fondova dio rečenica iza naslova Obustava izdavanja i otkupa udjela

Društva za upravljanje za cijelo vrijeme trajanja obustave te bez odgode u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

Nastavak poslovanja Fonda potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama društva za upravljanje i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

se briše i sad glasi:

Društvo će svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama Društva za cijelo vrijeme trajanja obustave.

Nastavak poslovanja Fonda potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama Društva.

12.  U prospektu investicijskog fonda Raiffeisen Fund Conservative iza naslova Početna vrijednost udjela, uplate i isplate u fond

Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važećem za uplate u Fond na dan uplate, a za isplate iz Fonda važećem na dan zaprimanja zahtjeva za otkup udjela.

Mijenja se i glasi:

Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važećem za uplate u Fond na dan kupnje udjela, a za isplate iz Fonda važećem na dan  otkupa udjela.

13.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Utvrđivanje cijene udjela izmijenjena je rečenica tako da sad glasi:

Cijena udjela u Fondu denominirana je u eurima i iskazuje se zaokružena na četiri (4) decimale.

Umjesto na dvije (2) decimale kako je prije glasila.

14.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMJENE FONDA briše se odlomak

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, Fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.

15.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMJENE FONDA nadopunjena je rečenica:

Od dana donošenja odluke o likvidaciji Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi, osim naknada Depozitaru i troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.

16.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMJENE FONDA rečenica:

Ukoliko je unovčen samo dio imovine Fonda, ali su obveze Fonda podmirene, likvidator Fonda može izraditi prijedlog za raspodjelu unovčenog dijela imovine Fonda Ulagateljima razmjerno njihovom udjelu u Fondu, ako je to u interesu Ulagatelja, te izvršiti isplate Ulagateljima u više navrata, o čemu će iste obavijestiti.

se briše, a dodaje se :

Ukoliko dođe do zastoja unovčavanja imovine Fonda likvidator može izvršiti isplate Ulagateljima u više navrata prilikom čega će izvijestiti Ulagatelje u Fondu o imovini koja se ima unovčiti, razlozima nemogućnosti unovčavanja te imovine i, ako je moguće, roku u kojem se očekuje unovčavanje imovine.

17.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE – Uprava - Bojan Vuković dodana je rečenica:

U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca  2013. godine.

18.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE – nadzorni odbor  - Michal Kustra izmijenjen je odlomak:

Michal Kustra,  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora predsjednik je Uprave društva Tatra Asset Management iz Slovačke. Diplomirao je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi, smjer Financijsko upravljanje. Michal Kustra ima više od deset godina iskustva na poslovima upravljanja imovinom uključujući investicijske i mirovinske fondove. Trenutno obnaša funkciju predsjednika Uprave društva Tatra Asset Management. Tatra Asset Management je Centar za kompetenciju u upravljanju imovinom za Centralnu i Istočnu Europu RBI Grupe.

tako da sad glasi:

Michal Kustra,  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora diplomirao je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi, smjer Financijsko upravljanje. Michal Kustra ima više od deset godina iskustva  na poslovima upravljanja imovinom uključujući investicijske i mirovinske fondove. Od svibnja 2017. godine obnaša dužnost člana Uprave društva Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, a od 2012. do 2017. godine bio je predsjednik Uprave društva Tatra Asset Management iz Slovačke i voditelj upravljanja imovinom Centra za kompetenciju RBI Grupe za srednju i istočnu Europu.

19.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Politika primitaka izmijenjena je rečenica na način da je termin „u najboljem interesu Ulagatelja“ zamijenjen terminom „u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja“ tako da ona glasi:

Sustav primitaka u skladu je sa i potiče djelotvorno upravljanje rizicima, ne potiče preuzimanje rizika  koje nije u skladu s profilom rizičnosti, prospektom i/ili pravilima UCITS fondova kojima Društvo upravlja te ne dovodi u pitanje obvezu Društva da postupa u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja.

20.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Fondovi pod upravljanjem Društva ažuriran je popis investicijskih fondova kojima Društvo upravlja na način da su izbrisani investicijski fondovi Raiffeisen Bonds i Raiffeisen zaštićena glavnica koji su se pripojili fondu Raiffeisen Classic, a dodani su napajajući otvoreni fondovi s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities

21.  U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Popis delegiranih poslova ažuriran je popis trećih osoba na način da je kod informatičkih usluga izbrisan dobavljač Xiphos j.d.o.o.  i dodane su usluge koje obavlja Raiffeisenbank Austria d.d. tako da sad taj odlomak glasi:

-     Informatičke usluge; dobavljači: itSoft d.o.o., Raiffeisenbank Austria d.d., Primera sedam d.o.o., CROZ d.o.o., Centralized Raiffeisen International Services & Payments S.R.L.,

-     Interna revizija, upravljanje ljudskim resursima, upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima, informacijska sigurnost i zaštita na radu, marketing i odnosi s javnošću; dobavljači: Raiffeisenbank Austria d.d..

22.     U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Rješavanje pritužbi ulagatelja nadopunjena je rečenica tako da sad glasi:

Sve pritužbe na rad Društva Ulagatelj dostavlja Društvu u pisanom obliku poštom na adresu Društva navedenu u Prospektu, u bilo kojoj poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d. ili putem drugih regularnih kanala za zaprimanje reklamacija u Raiffeisenbank Austria d.d. te putem elektroničke pošte na adresu: rbainvest@rbainvest.hr.

23.     U prospektima svih UCITS fondova ispod naslova Poslovi depozitara  izmijenjeni su nazivi banaka poddepozitara tako da taj odlomak sad glasi:

Depozitar je delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata, temeljem potpisanih ugovora na sljedeće poslovne subjekte - poddepozitare:

   - Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija

 - Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 - NLB Banka a.d Podgorica, Crna Gora

 - Komercijalna banka AD Skopje, Makedonija

 - Nova KBM  d.d., Maribor, Slovenija

 - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Srbija.