Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

13.07.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

 

Izmjenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Flexi Cash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

  1. Na naslovnoj strani svih prospekata mijenja se datum objave prospekta u 13. srpnja 2017.
  2. U prospektima svih fondova, u dijelu Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja,

„REPO. Društvo može za račun Fonda ugovarati repo transakcije. Fond može u repo transakciji sudjelovati kao kupac (obrnuti repo ugovor) ili kao prodavatelj (repo ugovor). Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata (obrnuti repo ugovor) mogu se ugovarati pod uvjetom da su predmet transakcije vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči država članica EU ili OECD-a. Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) Društvo može za račun Fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.“  briše se.

  1. Iza naslova Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja  dodaje se dio pod naslovom Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem koji glasi:

„Društvo može za račun Fonda koristiti tehnike i instrumente u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem. Društvo će za račun Fonda koristiti repo transakcije u kojima pozajmljuje novčana sredstva od druge ugovorne strane, pri čemu se drugoj ugovornoj strani kao instrument osiguranja prenosi imovina Fonda (daje u kolateral), uz obvezu otkupa po određenoj cijeni u budućnosti.

Društvo repo ugovore može koristiti u svrhu:

-      kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima,

 -     generiranja dodatnog učinka financijske poluge ili izloženosti tržišnim rizicima uz razinu rizika koja je u skladu s profilom rizičnosti Fonda.

U sklopu repo transakcije Društvo kao kolateral može dati prenosive vrijednosne papire,  instrumente tržišta novca te udjele u fondovima koji čine imovinu Fonda.

Udio repo transakcija može činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Očekivani udio repo transakcija u Fondu je 0%-10%.

Repo transakcije Društvo ugovara isključivo temeljem standardiziranih repo ugovora sa suprotnim stranama koje su kreditne institucije registrirane u EU. Ugovorima je osigurano da se repo poslovi mogu raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. Rok dospijeća repo ugovora ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Odabir drugih ugovornih strana u repo transakcijama Društvo temelji na internoj ocjeni kreditne sposobnosti koja uključuje dostupne financijske pokazatelje, tržišne pokazatelje te kreditne ocjene vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika.

Rizici povezani sa repo transakcijama odnose se na kreditni rizik druge ugovorne strane. U slučaju neispunjena obveze druge ugovorne strane (primatelja kolaterala) Fond može zabilježiti gubitak koji je jednak razlici između tržišne vrijednosti danog kolaterala i vrijednosti primljenih novčanih sredstava u trenutku neispunjenja obveze druge ugovorne strane.

Korištenjem repo transakcija za generiranje dodatnog učinka financijske poluge može se povećati ukupna izloženost tržišnim rizicima Fonda. Društvo dodatnu izloženost koja proizlazi iz repo transakcija uključuje u izračun ukupne izloženosti Fonda.

Korištenjem repo transakcija za Fond generiraju se troškovi financiranja prema ugovorenoj repo kamatnoj stopi. Korištenjem repo transakcija ne ostvaruju se prihodi.“

  1. U prospektima svih fondova, osim fonda Raiffeisen Flexi Cash ispod naslova Fondovi pod upravljanjem Društva dodaje se Raiffeisen Flexi Cash budući je taj fond osnovan nakon posljednjih nebitnih izmjena prospekata ostalih fondova u travnju 2017. godine.
  2. U Prospektima fondova Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash briše se rečenica ispod naslova Strategija i ciljana struktura ulaganja

„Vrsta Fonda sukladno definicijama iz Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima je novčani fond“.