Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

25.05.2018

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

U svrhu usklade s Uredbom 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Flexi cash, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:

1. Mijenja se datum objave Prospekta te glasi 25. svibanj 2018.

2. U dijelu „Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate Ulagatelja“ briše se fusnota koja objašnjava pojmove FATCA i CRS budući da su objašnjeni u Pravilima obrade naloga u skladu s člankom 28 Opće uredbe o zaštiti podataka:

„FATCA (Foreign Account TAX Compliance Act) Sporazum je između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e, koji propisuje pravila za prepoznavanje i razmjenu informacija o računima rezidenata dviju država koji se nalaze u financijskim institucijama tih država, u svrhu prepoznavanja financijskih računa, prijave oporezivih prihoda u državi rezidentnosti odnosno izbjegavanja porezne utaje. FATCA status ima osoba kod koje se utvrdi bilo koji od pokazatelja zbog kojih se na tu osobu primjenjuje navedeni američki porezni zakon o inozemnim računima, usmjeren na sprječavanje američkih poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegnu plaćanje poreza. Tekst zakona dostupan je na www.irs.com. CRS (Common Reporting Standards), koji je sastavni dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Tekst Direktive dostupan je na http://eurlex. europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=144854 2824019&uri =CELEX:32014L0107.“

U svrhu usklade s Uredbom 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) usvajaju se izmjene pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Flexi cash, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities kako slijedi:

1. Članak 38. „Tajnost i zaštita podataka“ mijenja se i glasi:

„Osobne podatke Ulagatelja Društvo prikuplja i obrađuje u skladu s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Informacije o pravima i obvezama Društva, koje se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka, svrhe i pravne osnove obrade, te informacije o pravima i obvezama Ulagatelja i drugih osoba čiji se osobni podaci obrađuju, o mjerama sigurnosti i zaštite osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sve druge informacije koje je Društvo kao voditelj obrade dužno pružiti Ulagatelju, nalaze se u "Pravilima postupanja Raiffeisen Investa d.o.o. s osobnim podacima" (dalje: Pravila postupanja), koja su dostupna na službenoj internetskoj stranici Društva www.rbainvest.hr i u sjedištu Društva. Prihvatom ovih Pravila i/ili potpisom Ugovora o ulaganju Ulagatelj potvrđuje da je kroz Pravila postupanja od Društva dobio sve navedene informacije.“

2. Članak 39. „Tajnost i zaštita podataka“ mijenja se i glasi:

„Podaci o ulagateljima Društva, kao i činjenice i okolnosti koje je Društvo saznalo na osnovi pružanja usluga ulagateljima i u obavljanju poslova s pojedinačnim Ulagateljem, predstavljaju poslovnu tajnu, te ih Društvo može otkriti trećim osobama samo u slučajevima koji su propisani zakonom. Društvo će od svih osoba kojima je sukladno naprijed navedenim odredbama proslijedila povjerljive informacije zahtijevati da postupaju u skladu s primjenjivim zakonskim obvezama čuvanja poslovne tajne i zaštite osobnih podataka, te da ne prosljeđuju takve informacije trećim osobama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom.“