Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

02.01.2017

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem

Izmjenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:


1. Mijenja se datum objave Prospekta te glasi 02. siječnja 2017.
2. U dijelu Troškovi vođenja registra udjela usklađuju se nazivi izvještaja koji se dostavljaju ulagatelju s izmjenama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
3. U dijelu Porezni propisi usklađuju se informacije o porezu na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ostvarenih temeljem ulaganja u investicijske fondove s izmjenama poreznih propisa u Republici Hrvatskoj.
U drugoj rečenici ispred riječi „dobitak“ dodaje se riječ „neto“, a iza riječi „stečenih nakon 01. siječnja 2016.,“ dodaju se riječi „a otuđenih u roku kraćem od dvije (2) godine,“.
Dodaju se nove odredbe koje glase:
„Društvo nije preuzelo obvezu obustave, obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od kapitalnih dobitaka ostvarenih temeljem ulaganja u investicijske fondove te obavještavanja Porezne uprave za račun Ulagatelja.
Društvo može sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak dostaviti  Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. sve potrebne podatke za reguliranje porezne obveze Ulagatelja.“
4. U dijelu Način i uvjeti upisa u Registar u prvoj rečenici briše se riječ „radnih“ ispred riječi „dana“.
Dodaje se novi odlomak koji glasi:
„Najmanji broj udjela u Fondu kojim Ulagatelj može raspolagati je 0,0001.“
U odlomku kojim se propisuju situacije u kojima će Društvo odbiti upis u registar, u točki a), iza riječi „ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova“ riječ „prijenosa“ zamjenjuje se riječju „za raspolaganje udjelom“, ispred riječi „obrasca“ dodaje se riječ „ispunjenog“, a u točki d) riječ „prijenosom“ zamjenjuje se riječju „raspolaganjem“.
U odlomku kojim se propisuje opoziv raspolaganja udjelima, u točki a) riječi „na koju se udjeli prenose“ zamjenjuju se riječima „u čiju korist se raspolaže udjelom“, a u točki b) riječ „prijenos“ zamjenjuje se riječju „raspolaganje“.
Ispred riječi „raspolaganja udjelima“ dodaje se riječ „dobrovoljnog“, a ispred riječi „Društvo će od istog otkupiti udjel“ brišu se riječi „ili Društvo odbije upis u Registar“.
Dodaje se novi odlomak kojim se propisuju situacije u kojima Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja bez njegove suglasnosti, a koji glasi:
„Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od Ulagatelja bez njegove suglasnosti u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju kada je Ulagatelj vlasnik udjela Fonda koji je manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom Fonda, 
b) u slučaju kada Ulagatelj koji je vlasnik udjela Fonda Društvu odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su Društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, 
c) u slučaju kada u odnosu na takvog Ulagatelja postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.“
5. U dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela u rečenici „Društvo će isplatiti sredstva ostvarena otkupom udjela, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, u roku od najviše sedam (7) radnih dana od primitka urednog zahtjeva za otkup udjela“ briše se riječ „radnih“. Iza riječi „Iznimno,“ dodaju se riječi „isplata sredstava temeljem zahtjeva za otkup zaprimljenih za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, Društvo će provesti u roku sedam (7) dana od dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela“, a riječ „navedeno“ označava početak nove rečenice.
U posljednjem odlomku usklađuje se naziv potvrde i rok za izdavanje s izmjenama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
6. U dijelu Slučajevi u kojima Društvo može odbiti uplate Ulagatelja, točki a) ispravlja se pogreška te se riječ „otkup“ zamjenjuje riječju „izdavanje“. 
Dodaju se slučajevi u kojima Društvo može odbiti Ulagatelja pod točkama e) i f) koje glase: 
„e) Ulagatelj Društvu odbije dati informacije relevantne za provedbu FATCA  i CRS regulative, koje su Društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima,
f) Ulagatelj nije Društvu dostavio svu dokumentaciju koju je Društvo propisalo kao potrebnu za sklapanje ugovora o ulaganju.“
Dodaje se tekst koji glasi:
„U slučaju odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju kod zamjene udjela, Društvo će novčana sredstva isplaćena iz Fonda iz kojeg se otkupljuju udjeli i koja se sukladno Zakonu izravno uplaćuju na račun Fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela, isplatiti na račun Ulagatelja s kojeg je zaprimljena uplata u Fond iz kojega se otkupljuju udjeli, ukoliko je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje. Ukoliko se radi o više uplata u ishodišni Fond koje su izvršene sa 2 ili više različitih računa Ulagatelja, novčana sredstva će se isplatiti na račun sa kojeg je izvršena zadnja uplata u korist Fonda iz kojeg se otkupljuju udjeli, ukoliko je podatak o računu poznat Društvu za upravljanje.
Iznimno, novčana sredstva mogu biti isplaćena i na drugi račun kojeg dostavi Ulagatelj nakon što ga je Društvo obavijestilo o odbijanju sklapanja Ugovora a prije isplate novčanih sredstava.“
7. U dijelu Utvrđivanje cijene udjela usklađuje se rok za izračun vrijednosti udjela sa zakonskim rokom te se u rečenici „Vrijednost neto imovine i cijene udjela Fonda, Društvo izračunava za svaki dan idućeg radnog dana najkasnije do petnaest (15) sati“ briše dio „idućeg radnog dana najkasnije do petnaest (15) sati“.
8. U dijelu Društvo za upravljanje ažurira se poslovna adresa Društva, koja sada glasi Petrinjska 59, Zagreb. 
9. U dijelu Društvo za upravljanje uvode se odredbe o Politici primitaka Društva.
10. Ažurira se popis delegiranih poslova.
11. Dopunjuje se i proširuje dio Prospekta koji se odnosi na Depozitara u dijelu: opisa poslova Depozitara, popisa svih osoba s kojima treće strane na koje je Depozitar delegirao poslove pohrane imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova pohrane, sprječavanja sukoba interesa između Depozitara, njegovog osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela s jedne strane i Fonda, Ulagatelja i Društva s druge strane, te izjave Depozitara o dostupnosti ažurnih podataka o Depozitaru Ulagateljima.
12. Ažuriraju se prinosi pojedinog fonda za 2016. godinu.