Nebitne promjene prospekta fonda Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

06.10.2023

Raiffeisen Invest usvojio je nebite promjena prospekta fonda Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

 

 

Članak 1.

Nebitne promjene prospekta napajajućeg fonda Raiffeisen Sustainable Mix, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond), kojim upravlja Raiffeisen Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo), usvajaju se radi usklađivanja s izmjenama prospekta glavnog fonda Raiffeisen Sustainable Mix kojim upravlja Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H (dalje u tekstu: upravitelj Glavnog fonda).

Članak 2.

Usvaja se Odluka o nebitnim promjenama prospekta Fonda i to u dijelu „DODATAK Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavka 1., 2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/852“ (dalje u tekstu: Dodatak prospektu), na način kako slijedi.

Pored stilskih jezičnih promjena kojima se suštinski ne mijenja sadržaj i smisao teksta Dodatka prospektu, već se postiže veća jasnoća i preciznost u izričaju, nebitne promjene sastoje se u sljedećem:

U poglavlju „Koja okolišna i/ili socijalna obilježja financijski proizvod promiče?“ brišu se sljedeći dijelovi:

„Ova politika ulaganja služi smanjenju rizika održivosti, uzimanju u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti i poticanju uspostave ciljeva održivosti.“

„Ovdje su posebno presudni sljedeći kriteriji:

- Dobar financijski razvoj s dosljedno visokom razinom ESG-a

- Pozitivan utjecaj u području ciljeva održivog razvoja; te ciljeve održivog razvoja uspostavili su   Ujedinjeni narodi i jednoglasno usvojile 193 zemlje, a provodi ih i austrijska savezna vlada.

- Pozitivan utjecaj na čimbenike održivosti u usporedbi s tradicionalnim tržištem (izračun ugljičnog otiska, nesreće na radu, proizvodnja otpada i potrošnja vode)

- Odabir tvrtki s natprosječnom ESG procjenom i pozitivnim razvojem (ESG zamah).“

U poglavlju “Koji su ciljevi održivih ulaganja koja se djelomično namjeravaju ostvariti financijskim proizvodom i kako održivo ulaganje doprinosi tim ciljevima?” briše se rečenica:

“Za procjenu države identificirane su različite teme i predstavljene su takozvanim čimbenicima.“

U poglavlju „Koju strategiju ulaganja primjenjuje ovaj financijski proizvod?“ dodan je dio rečenice kojim se objašnjava da su ciljevi održivog razvoja:

„ciljevi koje su utvrdili Ujedinjeni narodi i koje su jednoglasno usvojile 193 države.“

U poglavlju „Koju strategiju ulaganja primjenjuje ovaj financijski proizvod?“ briše se rečenica:

„Tijekom tog procesa posebno se velika važnost pridaje kvaliteti tvrtke i poslovnom modelu.“

U poglavlju „Koji su obvezujući elementi strategije ulaganja primijenjeni pri odabiru ulaganja radi ostvarenja svakog okolišnog ili socijalnog obilježja koje promiče ovaj financijski proizvod?“:

- okolišni negativni kriteriji, navodi se:

„neratifikacija Konvencije o biološkoj raznolikosti“, umjesto „kršenje Konvencije o biološkoj raznolikosti“.

- negativni kriteriji korporativnog upravljanja, u pogledu korupcije: uzimajući u obzir indeks korupcije Transparency International-a precizira se da je riječ o slučaju „visokog stupnja korupcije“.

U poglavlju „Kakva je dodjela imovine planirana za ovaj financijski proizvod?“ dodaju se rečenice:

„Načela opisana u odjeljku o strategiji ulaganja primjenjuju se na cjelokupne vrijednosne papire.“

„Fond promiče okolišna/socijalna obilježja i iako nema za cilj održivo ulaganje, imat će minimalni udio od 51% (netaksonomija) održivih ulaganja s okolišnim/socijalnim ciljevima.“

Briše se rečenica:

„Fond neće ulagati u određene sektore kao što su industrija oružja ili genetski inženjering usjeva, kao ni tvrtke koje krše rad i ljudska prava itd.“

umjesto čega se dodaje dio koji glasi:

„Ulaganje u pojedinačne vrijednosne papire isključuje sva ulaganja u trgovačka društva u industriji oružja ili u trgovačka društva koja znatno krše rad i ljudska prava ili koja ostvaruju svoj prihod od proizvodnje ili rudarstva ugljena ili znatan iznos njihovih prihoda od prerade ili uporabe ugljena ili drugih usluga povezanih s ugljenom. Nadalje, isključena su trgovačka društva koja proizvode znatne komponente koje se odnose na podruje „zabranjenog“ oružja (npr. kazetno streljivo, kemijsko oružje, nagazne mine) ili čije korporativno upravljanje ne zadovoljava određenu razinu kvalitete. Izvedeni instrumenti koji mogu omogućiti ili poduprijeti špekulativne poslove s prehrambenim proizvodima također su isključeni iz kupnje. Više informacija o negativnim kriterijima nalazi se u Dodatku 1 „Okolišni i/ili socijalni uvjeti“.

Fond uzima u obzir okolišne i socijalne kriterije za ulaganje u skladu s člankom 8. Uredbe o objavljivanju podataka. Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, socijalnih i upravljačkih (ESG) kriterija.

Najmanje 51% ukupne imovine Glavnog fonda čine održiva ulaganja s okolišnim ili socijalnim ciljem u skladu s člankom 2. stavkom 17. Uredbe (EU) 2019/2088 (Uredba o objavljivanju podataka). (#1A Pogledajte i informacije pod naslovom „Koliki je minimalni udio održivih ulaganja s okolišnim ciljem koji nije usklađen s taksonomijom EU-a?“ i „Koliki je minimalni udio socijalno održivih ulaganja?“)“

Briše se rečenica:

„Glavni fond te Fond posredno kroz ulaganja u Glavni fond minimalno 85% imovine uzima u obzir okolišne i socijalne kriterije za ulaganja. Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, socijalnih i upravljačkih (ESG) kriterija.“

U poglavlju „Kako se korištenjem izvedenica ostvaruju okolišna ili socijalna obilježja koja financijski proizvod promiče?“ dodaje se dio koji detaljnije objašnjava korištenje izvedenih instrumenata kao aktivnih instrumenata ulaganja:

„…za zaštitu ili povećanje prihoda, kao zamjena za vrijednosne papire, za kontrolu profila rizičnosti investicijskog fonda ili za kontrolu sintetičke likvidnosti. To znači da će se izvedeni instrumenti koristiti i kao zamjena za izravno ulaganje u imovinu, a posebno s ciljem povećanja prihoda.“

Dodaje se rečenica:

„Pri uporabi izvedenica u svrhu zaštite od rizika ne uzima se u obzir održivi cilj. Za uporabu izvedenica koje se ne upotrebljavaju u svrhu zaštite od rizika, ti će se ciljevi razmatrati u mjeri u kojoj je to moguće. Tako utvrđeni ukupni rizik povezan s izvedenicama ne smije prelaziti 49% neto vrijednosti imovine Glavnog fonda.“

Briše se rečenica:

„U tijeku korištenja derivata zaštite („hedging derivatives“) ne uzimaju se u obzir promicane ekološke ili društvene karakteristike. Kada se koriste izvedenice koje ne službe u srhu zaštite od rizika, te se karakteristike uzimaju u obzir kad god je to moguće.“

U poglavlju „Koliko su minimalno održiva ulaganja s okolišnim ciljem usklađena s taksonomijom EU-a?“ rečenica:

„Glavni fond nema cilj održivog ulaganja u smislu taksonomije EU-a.“ sada glasi:

„Glavni fond ne teži održivim ulaganjima u smislu taksonomije EU-a.“

U poglavlju „Koji je minimalni udio socijalno održivih ulaganja?“ iza rečenice „Minimalni udio održivih ulaganja koja slijede okolišne i socijalne ciljeve iznosi 51% imovine Glavnog fonda.“, dodaje se rečenica: „To uključuje jedinice obuhvaćane taksonomijom EU-a.“

U poglavlju „Koja su ulaganja uključena u „Br. 2 Druga“, koja je njihova srha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?“ dodaju se rečenice:

„Izvedenice mogu pomoći u smanjenju rizika ulaganja ili olakšati učinkovito upravljanje imovinom Glavnog Fonda. Isključena su sva neizravna ulaganja putem izvedenih instrumenata u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji izdavatelji nisu klasificirani kao održivi na temelju ESG (okolišnih, socijalnih, upravljačkih) kriterija.“

Briše se rečenica:

„U tijeku korištenja izvedenica zaštite ne uzimaju se u obzir promicane ekološke ili društvene karakteristike. Kada se koriste izvedenice koje ne služe u srhu zaštite od rizika, te se karakteristike uzimaju u obzir kad god je to moguće.“

 

Članak 3.

U ostalim dijelovima prospekt Fonda iz ove Odluke ostaje nepromijenjen budući da izmjene prospekta Glavnog fonda u dijelu izvan Dodatka prospektu sukladno članu 316. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje u tekstu: ZOIF) ne uzrokuju potrebu promjene ostalih dijelova prospekta Fonda.

 

Članak 4.

Prospekt Fonda koji je predmet ove Odluke, čini njezin sastavni dio te se nalazi u prilogu ove Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom 05. listopada 2023. godine.

 

Članak 6.

Društvo će bez odgode na svojim mrežnim stranicama objaviti ažurirani prospekt Fonda i popratnu obavijest da je prospekt ažuriran te u čemu se nebitne promjene prospekta sastoje.