Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

30.04.2020

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene prospekata svih otvorenih investicijskih fondova pod upravljanjem. 
 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy I u cilju promjene minimalne početne uplate ulagatelja u Fond.

U poglavlju prospekata „Početna vrijednost udjela i uplate u Fond“ mijenja se slijedeća rečenica:

„Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 250.000,00 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 30.000,00 EUR, kada se vrši uplata u eurima.“

rečenicom

"Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 25.000 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 3.000 EUR kada se vrši uplata u eurima."

te se brišu sljedeće rečenice:

Iznimno, uplate u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan mogu biti isključivo u kunama.“

„U razdoblju od 01. srpnja 2019 do 30. travnja 2020 minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 25.000,00 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 3.000,00 EUR, kada se vrši uplata u eurima.“ 

Usvajaju se nebitne izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities.

Tč. 1. Vezano uz proširenja uvjeta za donošenje odluke o otkupu udjela od ulagatelja bez Zahtjeva za otkup udjela a u cilju zaštite fonda i ostalih udjelničara dopunjuje se poglavlje prospekta „ Način i uvjeti upisa u Registar“ na slijedeći način:

Društvo može donijeti odluku o otkupu udjela od ulagatelja bez njegove suglasnosti u sljedećim slučajevima:

Za fondove Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Classic,  Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, i napajajućih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities:

„d) kada ulagatelj u uzastopnom razdoblju dužem od 12 (dvanaest) mjeseci drži udjele u vrijednosti manjoj od najnižeg iznosa ulaganja propisanog temeljem investicijskog plana Fonda,

e) kada su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni,

f) kada o svom sudu ocijeni da je cilj zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela.

Društvo će o otkupu udjela bez suglasnosti ulagatelja prethodno obavijestiti ulagatelja te neće naplatiti izlaznu naknadu.

Za fondove koji nemaju definiran investicijski plan: FWR Multi-Asset Strategy I, Raiffeisen USD 2021 Bond, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond:

„d) kada ulagatelj u uzastopnom razdoblju dužem od 12 (dvanaest) mjeseci drži udjele u vrijednosti manjoj od 50 HRK,

e) kada su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni,

f) kada o svom sudu ocijeni da je cilj zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela.

Društvo će o otkupu udjela bez suglasnosti ulagatelja prethodno obavijestiti ulagatelja te neće naplatiti izlaznu naknadu.

Tč. 2. Društvo delegira na treće strane poslove koji su „Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom“ definirani kao poslovi društva za upravljanje i kontrolne funkcije ili ih delegira sukladno drugom relevantnom propisu. Za poslovanje Društva nužni su i poslovi koji nisu u Zakonu definirani kao djelatnosti društva za upravljanje, a koji omogućuju obavljanje djelatnosti društva.

Vezano uz revidiranje trećih strana na koje su delegirani poslovi Društva mijenja se i dopunjuje poglavlje prospekta „ Način i uvjeti upisa u Registar“ na način da se briše:

„Društvo je slijedeće poslove delegiralo na treće osobe:

- Informatičke usluge; dobavljači: Setcor d.o.o., RBA, Primera sedam d.o.o., CROZ d.o.o.,  Centralized Raiffeisen International Services & Payments S.R.L.,

- Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja; dobavljači: Raiffeisen Consulting d.o.o.,

- Interna revizija, upravljanje ljudskim resursima, upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima informacijska sigurnost i zaštita na radu, marketing i odnosi s javnošću; usluge službenika za zaštitu osobnih podataka; slanje ex-post izvještaja; dobavljači: RBA;

     - Pismohrana; dobavljači: RBA, Arhiv trezor d.d.,

      - Pismeno izvješćivanje klijenata; dobavljači CETIS d.o.o.,

- Dubinska analiza klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, identifikacija klijenata temeljem FATCA i CRS regulative; dobavljač: RBA.

RBA je dio informatičkih usluga dalje delegirala na slijedeće dobavljače: CROZ d.o.o. i S&T Hrvatska d.o.o..“

te se dodaje slijedeći tekst:

„Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona te drugim relevantnim propisima. Prilikom odabira treće strane, Društvo je postupalo stručno i s posebnom pažnjom, u najboljem interesu ulagatelja i Fonda.

Društvo je slijedeće poslove koje je dužno obavljati sukladno Zakonu delegiralo na treće osobe:

- Vođenje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja Društva, usluge poreznog savjetovanja; dobavljači: Raiffeisen Consulting d.o.o.,

- Interna revizija, trgovanje udjelima, upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima, zaprimanje i obrada upita ulagatelja, usluge službenika za zaštitu osobnih podataka; slanje ex-post izvještaja; dobavljači: RBA,

            - Pismohrana, vođenje poslovnih evidencija; dobavljači: RBA, Arhiv trezor d.d.,

            - Pismeno izvješćivanje klijenata, objave i obavještavanje ulagatelja; dobavljači: RBA, CETIS d.o.o.,

            - Dubinska analiza klijenata temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, identifikacija klijenata temeljem   FATCA i CRS regulative; dobavljač: RBA.

 

Za poslovanje Društva nužni su i poslovi koji nisu u Zakonu definirani kao djelatnosti društva za upravljanje, a koji omogućuju obavljanje djelatnosti društva. Za obavljanje slijedećih od tih poslova Društvo koristi usluge trećih strana što Zakonom nije definirano kao delegiranje, kako slijedi:

- Informatičke usluge; dobavljači: Setcor d.o.o., RBA, Primera sedam d.o.o., CROZ d.o.o.,  Centralized Raiffeisen International Services & Payments S.R.L., Raiffeisen Informatik GmBH,

- Upravljanje ljudskim resursima, informacijska sigurnost i zaštita na radu, marketing i odnosi s   javnošću, nabava i opći poslovi, održavanje internet stranice; dobavljači: RBA.

RBA je dio informatičkih usluga dalje eksternalizirala na slijedeće dobavljače: CROZ d.o.o. i S&T Hrvatska d.o.o..“

 

U ostalim dijelovima prospekti iz ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni prospekti iz ove Odluke stupaju na snagu 01. svibnja 2020.