Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen euroCash

13.05.2016

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekta Raiffeisen euroCash investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekta Raiffeisen euroCash investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem.

Usvajaju se nebitne izmjene prospekta Raiffeisen euroCash, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom kako slijedi:

Na naslovnoj strani mijenja se datum objave Prospekta u 13. svibnja 2016.

U dijelu Izlazna naknada u rečenici „Izlazna naknada naplaćuje se na iznose povlačenja ovisno o trajanju ulaganja, u valuti povlačenja koju je odabrao Ulagatelj na Zahtjevu za otkup udjela, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa.“,dio „koju je odabrao Ulagatelj na Zahtjevu za otkup udjela“ briše se.

U dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela iza rečenice: „Kada Ulagatelj želi kupiti udjel u Fondu podnosi uredan zahtjev za izdavanje udjela i uplaćuje novčana sredstva na račun Fonda.“ briše se „Uplata u Fond mora biti izvršena u onoj valuti koju je Ulagatelj odabrao na Zahtjevu za izdavanje udjela. U protivnom Zahtjev za izdavanje udjela neće se smatrati urednim te udjeli neće biti izdani, a sredstva će biti vraćena Ulagatelju.“, zatim iza rečenice „Društvo ima obvezu otkupiti udjele Ulagatelja, osim u slučajevima kada je to propisano Zakonom i Prospektom.“ briše se „Ulagatelj na Zahtjevu za otkup udjela odabire valutu isplate.„ i iza rečenice „Zamjenom udjela smatra se otkup udjela u Fondu (iz kojeg se sredstva prenose) te izdavanje udjela u fondu u koji se sredstva prenose.“ briše se „Prilikom zamjene udjela nije moguće odabrati valutu isplate odnosno uplate, već je isplata odnosno uplata uvijek u valuti fonda u koji se sredstva prenose.“

U dijelu Postupci i uvjeti izdavanja i otkupa udjela u rečenici „Ulagatelj može svoje udjele u Fondu zamijeniti izdavanjem udjela u nekom drugom fondu kojim upravlja Društvo.“ dodaju se riječi „a u kojem su dozvoljene uplate u eurima“.

U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond rečenica „Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan obračuna ili u eurima.“ mijenja se i glasi „Sve novčane uplate u Fond i isplate iz Fonda su u eurima (EUR).“.

U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond rečenica iza riječi „Iznimno, uplate u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan“ dodaju se riječi „, čime se podrazumijevaju ugovorene periodične uplate u Fond,“ i iza riječi „mogu biti isključivo u kunama“ dodaje se oznaka valute u zagradi.

U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond briše se iznos minimalne uplate u kunama i iza riječi „Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan“ brišu se riječi „čime se podrazumijevaju ugovorene periodične uplate u Fond“.