Novi fond Raiffeisen EUR 2027 Bond – početna ponuda

09.02.2024

U razdoblju od 12.02.2024. do 12.03.2024. traje početna ponuda fonda Raiffeisen EUR 2027 Bond, novog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa.

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UPI/I 992-02/23-01/80; Ur. broj: 326-01-40-42-24-14 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen EUR 2027 Bond.

Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te Društvu.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 EUR te će Fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela koja traje od 12.02.2024. do 12.03.2024. i osnovati se na vrijeme od 13.03.2024. do 30.05.2027.

Fond je denominiran u valuti EUR te nastoji ostvariti minimalni ciljani prinos od 7,40% u EUR u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027. (minimalna ciljana cijena 107,40 EUR).

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda

Namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva u srednjem roku i traže ostvarivanje prinosa u valuti EUR ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji koji sredstva ne drže do dospijeća Fonda, ne bi trebali očekivati ostvarivanje ulagateljskog cilja.

Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen EUR 2027 Bond  je umjereno rizičan (SRI 2).

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama, isključivo u valuti EUR.

Ulazna naknada neće se naplaćivati za vrijeme trajanja početne ponude Fonda, nakon toga ulazna naknada iznosi 5%.

Izlazna naknada u iznosu od 5% naplaćuje se na iznose povlačenja prije dana dospijeća Fonda. Za vrijeme trajanja početne ponude nije moguće povlačiti udjele.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000 EUR, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli. U slučaju nepovoljnih kretanja na obvezničkim tržištima koja značajno umanjuju vjerojatnost ostvarivanja investicijskog cilja, Društvo može odustati od pokretanja Fonda prije početka početne ponude ili po okončanju razdoblja trajanja početne ponude, a koje će biti objavljeno na Internet stranici Društva. Slijedom navedenog izvršit će se povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 27.03.2024.

 

Detaljnije informacije o Fondu možete dobiti i u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.