Novi fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond – početna ponuda

30.04.2019

U razdoblju od 02.05.2019. - 31.05.2019. traje početna ponuda fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, novog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa.

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-972-02/19-01/14, URBROJ: 326-01-40-42-19-9 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond. Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te Društvu.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 EUR te će Fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela koja traje od 02.05.2019. do 31.05.2019. i osnovati se na vrijeme od 6 godina; datum dospijeća Fonda je 02.06.2025.godine.

Fond je denominiran u valuti EUR te nastoji ostvariti minimalni ciljani prinos od 3% u EUR u periodu od šest (6) godina (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos).

Ulazna naknada neće se naplaćivati za vrijeme trajanja početne ponude Fonda, nakon toga ulazna naknada iznosi 5%.

Izlazna naknada u iznosu od 5% uvodi se po završetku početne ponude. Za vrijeme trajanja početne ponude nije moguće povlačiti udjele.

Društvo će svake naredne godine u mjesecu lipnju omogućiti ulagateljima izdavanje, dokup i/ili otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna, po cijenama udjela važećim za navedene dane.

Godinu dana prije dana dospijeća Fonda, Društvo neće naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

Cilj Fonda će se nastojati postići konzervativnim ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 6 godina i traže ostvarivanje prinosa u euru (EUR) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Ulagatelji koji sredstva ne drže punih šest (6) godina, odnosno do dospijeća Fonda, radi povećane volatilnosti cijene udjela Fonda, posebice u prvim godinama rada, izlažu se mogućnosti ostvarenja prinosa različitog od ciljanog prinosa.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen EUR 2025 Bond je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama, isključivo u valuti EUR. Minimalan ulog iznosi 100 EUR.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 20.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 15.06.2019.

Detaljnije informacije o Fondu možete dobiti i u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.