Novi fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički – početna ponuda

26.08.2019

U razdoblju od 16.09.2019.-16.10.2019. trajati će početna ponuda fonda Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, novog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I 972-02/19-01/35, URBROJ: 326-01-40-42-19-6 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS dolarskim fondom Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički. Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te Društvu.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 USD te će Fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela koja traje u razdoblju od 16.09.2019.-16.10.2019. Fond je denominiran u valuti USD te su uplate moguće isključivo u USD. Minimalan ulog iznosi 100,00 USD.

Radi se o kratkoročnom obvezničkom dolarskom fondu čiji je ulagateljski cilj ostvarivanje prinosa u američkom dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice Republike Hrvatske, SAD-a i zemalja članica EU, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite.

Fond je namijenjen svim ulagateljima koji  traže ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje namjerava ulagati fond Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički je umjereno rizičan (ocjena rizika je 2 na ljestvici od 1 do 7).

Ulaznih i izlaznih naknadi nema, a za vrijeme trajanja početne ponude nije moguće povlačiti udjele. Po završetku početne ponude sukladno Prospektu fonda izlazna naknada iznosi 0,50% na iznos povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od devedeset (90) dana ili kraćih ali napominjemo da Društvo ima pravo sukladno Odluci Uprave Društva privremeno ukinuti izlaznu naknadu iz fondova pod upravljanjem uz objavu o istome na web stranici (trenutno je na snazi akcija „Bez izlazne naknade“ za ostale fondove pod upravljanjem).

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 31.10.2019.

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama u kojima su dostupne i detaljnije informacije o fondu.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje fonda.