Novi fond Raiffeisen Money Market – početna ponuda

05.06.2024

U razdoblju od 10.06.2024. do 01.07.2024. traje početna ponuda fonda Raiffeisen Money Market, novog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o.-a.

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UPI/I 992-02/23-01/73; Ur. broj: 326-01-40-42-24-23 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen Money Market.

Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), u Društvu te na web stranicama Društva.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100 EUR te će Fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela, dana 02.07.2024.

Koji je investicijski cilj Fonda?

Nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca. Fond je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine koji ima odobrenje za rad u skladu sa EU Uredbom o novčanim fondovima (Uredba EU 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima).

Investicijski cilj Fond nastoji postići ulaganjem u instrumente tržišta novca uključujući financijske instrumente koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički, Europska unija, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam, Europski fond za financijsku stabilnost ili neka druga relevantna međunarodna financijska institucija ili organizacija kojoj pripada jedna ili više država članica, i depozita.  

Glavne vrste imovine sačinjavaju instrumenti tržišta novca državnih izdavatelja RH i EU te depoziti banaka u EU.

Kome je Fond namijenjen?

Namijenjen je svim ulagateljima: fizičkim osobama, pravnim osobama i financijskim institucijama - ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva u kratkom roku, koji traže očuvanje vrijednosti ulaganja i ostvarivanje prinosa zaradom od porasta cijena ulaganjem u instrumente tržišta novca te kamata na depozite i druga dozvoljena ulaganja, a istovremeno su spremni preuzeti nizak rizik. 

Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke, tj. moraju moći prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja.

Koji je rizik fonda?

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati, fond Raiffeisen Money Market  je nisko rizičan (SRI 1).

Koji je preporučeni rok ulaganja?

Fond je namijenjen za kratkoročna ulaganja, iako je preporučeni horizont ulaganja u Fond najmanje šest (6) mjeseci.

Kako mogu uložiti u Fond?

U vrijeme početne ponude zahtjeve za izdavanje udjela u Fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama ili direktno u Društvu isključivo u valuti EUR.  Minimalna uplata ulagatelja tijekom početne ponude iznosi 100 EUR.

Po okončanju početne ponude zahtjeve je moguće podnjeti u svim RBA poslovnicama, putem RBA Internet bankarstva ili direktno u Društvu isključivo u valuti EUR. S početkom rada Fonda minimalna uplata ulagatelja u Fond iznosi 65,00 EUR  dok minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan iznosi 15,00 EUR.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 600.000,00 (šestotisuća) EUR-a smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana od isteka perioda početne ponude, a zaključno s danom 16.07.2024.

Raiffeisen Money Market (nadalje: Fond) je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću. Fond nije osigurano ulaganje i ulaganje u Fond se razlikuje od ulaganja u depozite uz rizik da glavnica uložena u Fond može fluktuirati.  Fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost Fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu. Rizik od gubitka glavnice snosi ulagatelj.

Detaljnije informacije o Fondu možete dobiti u Društvu i u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.