Novi fond Raiffeisen USD 2026 Bond – početna ponuda

01.09.2021

U razdoblju od 01.10.2021. do 29.10.2021. traje početna ponuda fonda Raiffeisen USD 2026 Bond, novog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-972-02/21-01/34, URBROJ: 326-01-40-42-21-12 odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS dolarskim fondom Raiffeisen USD 2026 Bond.

Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) te Društvu.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 USD te će Fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela koja traje od 01.10.2021. do 29.10.2021. i osnovati se na vrijeme od 5 godina; datum dospijeća Fonda je 01.10.2026.godine.

Fond je denominiran u valuti USD te nastoji ostvariti ciljani prinos od 2% u USD u periodu od pet (5) godina (ciljana cijena 102 USD; 0,40% prosječni godišnji prinos).

Cilj će se nastojati postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije koje mogu biti denominirane u USD valuti i Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na rok od 5 godina i traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru (USD) ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji koji sredstva ne drže punih pet  godina, odnosno do dospijeća Fonda, ne bi trebali očekivati ostvarivanje ulagateljskog cilja.

Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan (SRRI 3).

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama, isključivo u valuti USD.

Ulazna naknada neće se naplaćivati za vrijeme trajanja početne ponude Fonda, nakon toga ulazna naknada iznosi 5%.

Izlazna naknada u iznosi od 5% naplaćivati će se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja kraćim od 5 godina. Za vrijeme trajanja početne ponude nije moguće povlačiti udjele.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u Fondu nisu uspjeli, te u slučaju nepovoljnih kretanja na obvezničkim tržištima koja značajno umanjuju vjerojatnost ostvarivanja investicijskog cilja, Društvo može odustati od pokretanja Fonda prije početka početne ponude ili po okončanju razdoblja trajanja početne ponude a koje će biti objavljeno na Internet stranici Društva. Slijedom navedenog izvršit će se povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 17.11.2021.

 

Detaljnije informacije o Fondu možete dobiti i u svim RBA poslovnicama.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje.