Novi fond Raiffeisen Wealth – početna ponuda

09.02.2021

U razdoblju od 15.02.2021.-16.03.2021. trajat će početna ponuda fonda Raiffeisen Wealth

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I 972-02/20-01/48, URBROJ: 326-01-40-42-21-16   odobreno je osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom Raiffeisen Wealth. Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila fonda koji su uz Ključne informacije za ulagatelje dostupni u FWR Privatnom bankarstvu Raiffeisen Banke te Društvu.

 

Detalji početne ponude i kupnje udjela

Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 1.000.000 HRK, kada se vrši uplata u kunama odnosno 130.000 EUR, kada se vrši uplata u eurima. Iznos svake slijedeće uplate u Fond određuje ulagatelj.

Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100 EUR te će fond započeti s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00  kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 31.03.2021.

Zahtjeve za izdavanje udjela u fondu moguće je podnijeti isključivo kod Vašeg privatnog bankara u FWR Privatnom bankarstvu Raiffeisen banke.

Svaki ulagatelj dužan je prije ulaganja upoznati se s Prospektom i Pravilima te Ključnim informacijama za ulagatelje fonda koje možete pronaći na sljedećem linku

 

Informacije o fondu

Raiffeisen Wealth fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente)  i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Fond je namijenjen Private klijentima te je preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond pet (5) godina.

Fond ne naplaćuje ulazne i izlazne troškove.

Naknada vezana za prinos iznosi najviše 10% prinosa ostvarenog iznad prethodno postignute najviše vrijednosti udjela.

Ulagateljski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja pozitivnog prinosa ulaganja  u srednjem roku pretežno ulaganjem u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u dionička tržišta ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te kroz prikupljanje prihoda od kamata i dividende  na financijske instrumente.

S  obzirom na strategiju upravljanja i simulaciju volatilnosti cijene udjela fond Raiffeisen Wealth je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).