Novi fondovi Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities

19.01.2018

U razdoblju od 22.01.2018. - 20.02.2018. traje početna ponuda dva nova, napajajuća, otvorena investicijska fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa

 

Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e odobreno je osnivanje i upravljanje novim napajajućim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS) Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities 


Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e Klasa: UP/I 972-02/17-01/54, Ur. broj: 326-01-440-443-18-8 odobreno je osnivanje i upravljanje novim napajajućim UCITS fondom Raiffeisen Fund Conservative.
Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila te Ključne informacije za ulagatelje  navedenog fonda koje možete pročitati ovdje te su dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA).
Fond Raiffeisen Fund Conservative je fond denominiran u valuti euro koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele Glavnog fonda, Raiffeisenfonds-Konservativ. Ulagateljski cilj napajajućeg Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda, dok je ulagateljski cilj Glavnog fonda ostvarivanje prihoda od kamata ulaganjima u obvezničke fondove i obveznice. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u obvezničke fondove i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države i međunarodni izdavatelji. 
Napajajući Fond Raiffeisen Fund Conservative je namijenjen Ulagateljima umjerene sklonosti prema riziku koji zaradu nastoje ostvariti na rastu cijena obveznica i prihodu od kamata na obveznice. Istovremeno ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke. 
S obzirom na profil rizika Glavnog fonda, Fond je umjereno rizičan. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je pet (5) godina.
 
Dodatno, Društvu Raiffeisen Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e Klasa: UP/I 972-02/17-01/53, Ur. broj: 326-01-440-443-18-6 odobreno je osnivanje i upravljanje novim napajajućim UCITS fondom Raiffeisen Global Equities.                           
Istim Rješenjem odobreni su Prospekt i Pravila te Ključne informacije za ulagatelje navedenog fonda koje možete pročitati ovdje te su dostupni i u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA).
I Fond Raiffeisen Global Equities je fond denominiran u valuti euro koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele Glavnog fonda, Raiffeisen-Global-Aktien. Ulagateljski cilj napajajućeg Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda, dok je ulagateljski cilj Glavnog fonda ostvarivanje kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim dioničkim tržištima uz visok rizik. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čija su sjedišta ili čija je glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili razvijenim zemljama pacifičke regije. Dodatno Glavni fond, može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji države, lokalne uprave i samouprave i/ili kompanije, udjele u investicijskim fondovima te u depozite. 
Napajajući Fond Raiffeisen Global Equities je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke. 
S obzirom na profil rizika Glavnog fonda, Fond je visoko rizičan. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je deset (10) godina.
Početna ponuda udjela u fondovima Raiffeisen Fund Conservative i Raiffeisen Global Equities traje u razdoblju od 22.01.2018. do zaključno 20.02.2018. godine.
Početna vrijednost udjela prilikom početne ponude iznosi 100,00 eura te će fondovi započeti s radom po uspješnom završetku razdoblja početne ponude.

Zahtjev za izdavanje udjela moguće je podnijeti u svim RBA poslovnicama u eurima ili kunama te će se za kunske uplate tijekom trajanja početne ponude primjenjivati srednji tečaj HNB-a važeći na dan priljeva sredstava na transakcijski račun fonda, dok će se po isteku početne ponude za kunske uplate primjenjivati važeći srednji tečaj HNB-a sukladno odredbama prospekata pojedinog napajajućeg fonda.
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi  iznos od 5.000.000,00  kuna po fondu, smatrat će se da ponuda i poziv na  izdavanje  udjela u tom Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima najkasnije u roku od petnaest (15) dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 07.03.2018. 
Napajajući fond je fond koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele glavnog fonda te u skladu s tim ima isti ulagateljski cilj i strategije kao glavni fond. Ovakva struktura investicijskih fondova  naziva se „master-feeder“ struktura, tj. struktura „glavni-napajajući“ fond. 

Detaljnije informacije možete dobiti u svim RBA poslovnicama.
Svaki ulagatelj je, prije ulaganja, dužan upoznati se s Prospektom i Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje.