Obavijest o pripajanju fonda FWR Multi-Asset Strategy II fondu FWR Multi-Asset Strategy I

21.03.2018

Društvo je iz troškovnih i prodajnih razloga, a uvažavajući interese ulagatelja, donijelo odluku o pripajanju fondova.

 

Prema odobrenju HANFA-e od 15. ožujka 2018 godine, obavještavamo Vas o namjeri provođenja pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II već postojećem fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa (dalje u tekstu: Društvo), FWR Multi-Asset Strategy I.

Opis razloga za provedbu pripajanja

Od ukupno deset otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima upravlja Društvo, tijekom 2017. godine fond FWR Multi-Asset Strategy II ostvario je relativno najveći pad vrijednosti imovine pod upravljanjem. Imovina fonda je tijekom 2017. godine smanjena za 44%, te je na kraju 2017. godine iznosila 16,7 milijuna kuna, što je najmanja neto imovina među svim fondovima koji se nalaze pod upravljanjem Društva. Tijekom 2017. godine fond je ostvario pozitivan prinos (+1,07%) što znači da je pad vrijednosti imovine fonda bio uvjetovan odljevima sredstava ulagatelja. Sudeći prema odnosu priljeva i odljeva sredstava, ne postoji interes za ulaganje u ovaj fond, a povećanje interesa ulagatelja ne očekuje se niti u idućem razdoblju. U istom razdoblju imovina fonda FWR Multi-Asset Strategy I porasla je za 93% i na kraju 2017. godine iznosila je 70 milijuna kuna. Fond FWR Multi-Asset Strategy I je tijekom 2017. godine također ostvario pozitivan prinos od 4,28%, no možemo zaključiti da je porast vrijednosti imovine fonda prvenstveno bio uvjetovan priljevima sredstava ulagatelja, odnosno novim kupnjama udjela u fondu. Općenito odljevi sredstava ulagatelja u značajnim iznosima za fond, a kao što je to bio slučaj u proteklom periodu kod fonda FWR Multi - Asset Strategy II, predstavljaju ograničavajući faktor za portfolio menadžere u ostvarenju investicijskog cilja fonda u okviru ograničenja ulaganja i strategije ulaganja definiranih prospektom fonda. Kako se dio transakcijskih troškova fonda naplaćuje u fiksnom iznosu, neovisno o veličini transakcije, takvi troškovi relativno su veći za fondove s manjom imovinom. Zbog toga smanjenje imovine fonda utječe na relativno povećanje troškova koji terete imovinu fonda i za posljedicu ima smanjenje prinosa i uspješnosti fonda. Uzevši u obzir značajan pad imovine pod upravljanjem fonda tijekom 2017. godine te utjecaj smanjenja imovine na prinos fonda, vrijednost imovine fonda FWR Multi - Asset Strategy II smatramo nižom od optimalne vrijednosti imovine koja osigurava efikasno upravljanje imovinom fonda, te oportunim držimo pripajanje ovog fonda fondu FWR Multi – Asset Strategy I koji ima veću imovinu.

Oba fonda imaju sličan ulagateljski cilj, investicijsku strategiju te ograničenja ulaganja pri čemu fond FWR Multi – Asset Strategy I ima nižu internu ocjenu rizika te je strukturom ulaganja konzervativniji. Slijedom gore navedenog, Društvo je iz troškovnih i prodajnih razloga, a uvažavajući interese ulagatelja, donijelo odluku o pripajanju fonda FWR Multi - Asset Strategy II fondu FWR Multi - Asset Strategy I.

Strategija ulaganja fonda FWR Multi - Asset Strategy I propisana Prospektom, kao ni struktura naknada ovim pripajanjem se ne mijenjaju.

Ulagateljski cilj fonda FWR Multi-Asset Strategy I je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem roku Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata, te prihoda od dividendi. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala. Izloženost dioničkom tržištu ograničena je na 50% neto vrijednosti imovine Fonda. Pod izloženošću dioničkom tržištu podrazumijevaju se ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, otvorene investicijske fondove s javnom ponudom čija je imovine pretežito izložena dioničkom tržištu, te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preporučen minimalni horizont ulaganja u Fond je tri (3) godine.

Pripajanje fonda FWR Multi-Asset Strategy II odrazit će se pozitivno na fond FWR Multi-Asset Strategy I kroz okrupnjavanje imovine pod upravljanjem jednog fonda, a time i na efikasnost upravljanja imovinom.

Opis postupka pripajanja za ulagatelje fonda FWR Multi-Asset Strategy II

Pripajanje će se provesti bez provođenja postupka likvidacije Fonda prenositelja i to prijenosom cjelokupne imovine Fonda prenositelja na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva FWR Multi-Asset Strategy I (Fond preuzimatelj). Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016). Pripajanjem Fond prenositelj prestaje postojati, a cjelokupna imovina, prava i obveze Fonda prenositelja prelaze na Fond preuzimatelj. Vrijednost udjela utvrdit će se preuzimanjem vrijednosti fonda FWR Multi-Asset Strategy I što znači da bez obzira na promjenu broja udjela, umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostaje jednak kao i prije postupka pripajanja. Imateljima udjela u Fondu prenositelju, udjeli će se zamijeniti za udjele u Fondu preuzimatelju, bez naplate ulazne i izlazne naknade. Također, tijekom pripajanja Fonda prenositelja neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u fond FWR Multi-Asset Strategy I. Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Društvo namjerava započeti s provođenjem rebalansa portfelja fonda FWR Multi-Asset Strategy II (prilagodba strukture imovine novoj politici ulaganja s ciljem pripreme za provedbu postupka pripajanja) najkasnije 10 radnih dana prije završetka postupka pripajanja. Rebalans fonda FWR Multi-Asset Strategy I za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

Vremenski okvir i prava ulagatelja fonda FWR Multi-Asset Strategy II

Pripajanje fonda FWR Multi-Asset Strategy II (Fond prenositelj) fondu FWR Multi-Asset Strategy I (Fond preuzimatelj) provest će se 30. travnja 2018. godine.

Kao vlasniku udjela u fondu FWR Multi-Asset Strategy II (Fondu prenositelju) na raspolaganju su Vam 3 opcije:

1. Zamjena postojećih udjela u fondu FWR Multi-Asset Strategy II za udjele u drugom fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa – bez ulazne i izlazne naknade.

2. Otkup (potpun ili djelomičan) postojećih udjela iz fonda FWR Multi-Asset Strategy II – bez izlazne naknade

  • Zamjenu ili otkup udjela možete učiniti u periodu do najkasnije 5 radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan i to zaključno s datumom 23.04.2018.godine do 14 sati.

3. Ukoliko ne želite niti otkupiti niti zamijeniti postojeće udjele u fondu FWR Multi-Asset Strategy II, udjeli će Vam se bez naknade s datumom pripajanja prenijeti na Fond preuzimatelj (FWR Multi-Asset Strategy I) te ćete nakon završetka postupka pripajanja zaprimiti Potvrdu o stjecanju udjela u fondu FWR Multi-Asset Strategy I s informacijama o vrijednosti i broju udjela u Vašem vlasništvu.

Opis postupka pripajanja za ulagatelje fonda FWR Multi-Asset Strategy I

Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te postupak pripajanja neće imati utjecaj na vrijednost udjela fonda FWR Multi-Asset Strategy I na dan pripajanja. Broj udjela u Vašem vlasništvu kao i njihova vrijednost u Fondu preuzimatelju će ostati jednaki kao i prije pripajanja. Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela.

Rebalans fonda FWR Multi-Asset Strategy I za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

Vremenski okvir i prava ulagatelja fonda FWR Multi-Asset Strategy I

Ukoliko želite otkupiti udjele iz fonda FWR Multi-Asset Strategy I, možete to učiniti najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 23.04.2018. godine do 14 sati. Izlazna naknada se ne naplaćuje. Također, udjele u fondu FWR Multi-Asset Strategy I možete zamijeniti za udjele u drugom fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa – bez ulazne i izlazne naknade.

Ukoliko želite nastaviti sa ulaganjem, odnosno ne planirate u razdoblju od primitka ove obavijesti pa do 23.04.2018.godine, do 14 sati otkupljivati udjele iz fonda FWR Multi-Asset Strategy I ne trebate učiniti ništa.

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan privremeno obustaviti izdavanje ili otkup udjela u fondovima FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II.

Po završetku postupka pripajanja već od 02.05.2018. godine možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate iz fonda FWR Multi-Asset Strategy I. Ulazna i izlazna naknada u fond FWR Multi-Asset Strategy I se ne naplaćuju.

Dodatne informacije

U nastavku dostavljamo link na Ključne informacije za ulagatelje fonda FWR Multi-Asset Strategy I, Usporedbu naknada i troškova te sintetičkih pokazatelja rizičnosti i uspješnosti fondova, te Prospekt i Pravila Fonda s kojima je važno upoznati se.

Za revizorsko izvješće o pripajanju, koje sastavlja neovisni vanjski ovlašteni revizor KPMG Croatia d.o.o., mišljenje depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb o pripajanju, Prospekte i Pravila fondova koji sudjeluju u pripajanju, financijska izvješća kao i sve ostale dodatne informacije ili eventualne nejasnoće budite slobodni kontaktirati Društvo.

Tel: +385 1 6003-700, +385 1 6003-777

e-mail: rbainvest@rbainvest.hr